ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slowly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slowly*, -slowly-

slowly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slowly (adv.) อย่างช้าๆ See also: ทีละน้อย Syn. gradually, gently, moderately
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่อม (adv.) slowly See also: unhurriedly, leisurely Syn. ช้า, ช้าๆ, กร่อม
กระดิบๆ (adv.) slowly See also: squirmingly, wrigglingly
กระดุบๆ (adv.) slowly Syn. กระดิบๆ
กระดุบกระดิบ (adv.) slowly Syn. กระดุบๆ, กระดิบๆ
กระยืดกระยาด (adv.) slowly See also: clumsily, unhurriedly Syn. ยืดยาด, เนิบนาบ, ช้า
ค่อย (aux.) slowly See also: carefully Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน Ops. เร็ว, รีบ
ค่อยๆ (adv.) slowly See also: softly, carefully Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง Ops. รีบเร่ง, รวดเร็ว
งุ่มง่าม (adv.) slowly See also: clumsily, awkwardly, unskillfully Syn. ชักช้า, เชื่องช้า Ops. คล่องแคล่ว, ว่องไว
ชักช้า (adv.) slowly See also: sluggishly, unhurriedly Syn. ล่าช้า
ช้า (adv.) slowly Syn. เฉื่อย, เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ไว
ช้าๆ (adv.) slowly See also: unhurriedly, leisurely, tardily Syn. เรื่อยๆ, ไม่รีบร้อน, ค่อยๆ Ops. เร็ว, ไว, รีบร้อน
ดั้วเดี้ย (adv.) slowly See also: sluggishly, inactively Syn. ต้วมเตี้ยม, ช้าๆ
ดุบดิบ (adv.) slowly Syn. เชื่องช้า
มะงุมมะงาหรา (adv.) slowly See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (adv.) slowly See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely Syn. เนิบๆ, เอื่อย Ops. รวดเร็ว
ยืดยาด (adv.) slowly See also: dilatorily, tardily, sluggishly Syn. ช้า, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (adv.) slowly Syn. เฉื่อย, เชื่องช้า, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ไว
ยืดยาด (adv.) slowly See also: torpidly, unhurriedly, tardily Syn. อืดอาด, เฉื่อย, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า Ops. รวดเร็ว
ยืดยาด (adv.) slowly See also: clumsily, unhurriedly Syn. เนิบนาบ, ช้า
ล่าช้า (adv.) slowly See also: sluggishly, unhurriedly Syn. ช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We go slowly along them, looking for what?เราคืบไปช้าๆตามพวกเค้า เพื่อตามหาสิ่งใดหรือ?
And he walked very slowly to the stand.และเขาเดินช้ามากที่จะยืน
Then the boat began to move... ... slowly off toward the northwest.จากนั้นเรือเริ่มที่จะย้าย ช้าออกไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ
It was getting late in the day now, and the skiff still moved slowly and steadily.มันได้รับสายในวันนี้และ เรือกรรเชียงเล็ก ๆ ยังคงเดินช้า ๆ และมั่นคง
Fortunately, such news comes very slowly to where l live.โชคดีนะ ที่ข่าวไปถึงที่ที่ผมอยู่ช้า
Turn slowly and pull it gently.ค่อยๆ หมุน ค่อยๆ ดึง
I, myself... slowly began to realize that my play was not like that of the other boys.ผม ตัวผมเอง เริ่มเข้าใจช้าๆ ว่าการเล่นของผมไม่เหมือนเด็กผู้ชายคนอื่น
A once-close community was slowly being' destroyed.ชุมชนที่คัร้งหนึ่งเคยอบอุ่น ก็ถูกทำลายลงช้าๆ
I can feel that my powers are slowly returningข้ารู้สึกได้ว่าอำนาจกำลังกลับมาช้าๆ
But if you put it in cold water and heat it up gradually, it'll just sit there and slowly boil to death.แต่ถ้าคุณใส่ไว้ในน้ำเย็น และความร้อนขึ้นเรื่อย ๆ มันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้น และค่อยๆต้มไปสู่​​ความตาย
They slowly grow, then they burst... and sink back into the sea.เติบโตขึ้นอย่างช้าๆ.. แล้วก็แตกออก สุดท้าย..

slowly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢累积[màn lěi jī, ㄇㄢˋ ㄌㄟˇ ㄐㄧ, 慢累积 / 慢累積] accumulates slowly; cumulative (e.g. poison)
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, 冉冉] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair)
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)
[tūn, ㄊㄨㄣ, 啍] move slowly
[cèng, ㄘㄥˋ, 蹭] rub against; walk slowly
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ, 徐徐] slowly; gently
慢慢[màn màn, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, 慢慢] slowly
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 炖] stew slowly
徐行[xú xíng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥˊ, 徐行] walk slowly, stroll

slowly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P)
じわっと[, jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly
のそり[, nosori] (adv,adv-to) (on-mim) moving slowly (and dull-wittedly)
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P)
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope)
緩やかに進む[ゆるやかにすすむ, yuruyakanisusumu] (exp,v5m) to proceed slowly
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling
のろのろ[, noronoro] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; sluggishly; (P)
ぼちぼち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
ゆくと[, yukuto] (adv) (on-mim) (arch) (See ゆっくり) slowly; at ease; restful
ゆっくり[, yukkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; at ease; restful; (P)
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P)
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P)
立ち後れる;立ち遅れる[たちおくれる, tachiokureru] (v1,vi) to start slowly; to lag behind
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time
緩緩;緩々[ゆるゆる, yuruyuru] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) very loose; slowly; leisurely

slowly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; behind time ; behindhand ; late FR: lentement ; tardivement ; tard ; en retard
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly FR: plus lentement
เฉไฉ[v.] (chēchai) EN: take one's time ; dawdle ; proceed slowly FR: prendre son temps ; lambiner
เฉื่อย ๆ = เฉื่อยๆ[adv.] (cheūay-cheū) EN: slowly ; sluggishly ; unenergetically FR: lentement
เดินค่อย ๆ = เดินค่อยๆ[v. exp.] (doēn khǿi-k) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
อีล่อยป่อยแอ[X] (īlǿipǿi-aē) EN: slowly ; tardily FR:
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch ; progress FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl FR:
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ เดิน = ค่อยๆ เดิน[v. exp.] (khǿi-khǿi d) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
เคว้ง[adj.] (khwēng) EN: revolving slowly ; revolving loosely ; adrift ; floating ; swaying FR:
กระดิบ ๆ = กระดิบๆ[adv.] (kradip-krad) EN: slowly FR:
กระดุบกระดิบ[v.] (kradupkradi) EN: slowly ; deliberately ; at a snail's pace FR:
กระดุบ ๆ = กระดุบๆ[adv.] (kradup-krad) EN: slowly FR:
กระยืดกระยาด[adv.] (krayeūtkray) EN: slowly FR:
กร่อม ; กร่อม ๆ = กร่อมๆ [adv.] (krǿm) EN: slowly FR:
กร่อม ๆ = กร่อมๆ [adv.] (krǿm-krǿm) EN: slowly FR:
กรวดน้ำ[v.] (krūatnām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed FR:
ล่าช้า[adv.] (lā chā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly FR: lentement
ลากเสียง[v. exp.] (lāk sīeng) EN: drawl ; speak slowly ; speak in a drawl FR: dire d'une voix traînante
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
มะงุมมะงาหรา[adv.] (ma-ngum ma-) EN: slowly FR:
ง่องแง่ง[adv.] (ngǿng-ngaen) EN: lamely ; limpingly ; slowly ; with a stagger FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เนิบ ๆ = เนิบๆ[adv.] (noēp-noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
อ้อยอิ่ง[adv.] (øi-ing) EN: hesitatingly ; slowly as if unwilling FR:
พะงาบ[v.] (pha-ngāp) EN: gasp ; slowly shut the mouth FR:
เผยิบ[v.] (phayoēp) EN: flap slowly FR:
พูดเนิบ ๆ = พูดเนิบๆ[v. exp.] (phūt noēp-n) EN: drawl ; speak slowly FR:
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
ตะบอย[adv.] (tabøi) EN: slowly ; slackly ; lingeringly ; leisurely ; clumsily FR:
ไต่[v.] (tai) EN: crawl ; creep ; move up slowly and carefully FR:
เต่า[adv.] (tao) EN: slowly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slowly
Back to top