ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loincloth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loincloth*, -loincloth-

loincloth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loincloth (n.) ผ้าอ้อม See also: ผ้าอ้อมเด็ก Syn. nappy
loincloth (n.) ผ้าเตี่ยว Syn. breechcloth
English-Thai: HOPE Dictionary
loincloth(ลอย'คลอธ) n. ผ้าขาวม้า,ผ้าเตี่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าขาวม้า (n.) loincloth See also: bathing wearing casually, bathing cloth Syn. ผ้าผลัดอาบน้ำ, ผ้าเคียนพุง
ผ้าผลัดอาบน้ำ (n.) loincloth See also: bathing wearing casually, bathing cloth Syn. ผ้าเคียนพุง
ผ้าเคียนพุง (n.) loincloth See also: bathing wearing casually, bathing cloth Syn. ผ้าผลัดอาบน้ำ
โจงกระเบน (n.) loincloth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet men governments, dignitaries from all over the world have joined hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom.แต่ผู้คน รัฐบาล ผู้มีเกียรติจากทั่วโลก ได้ร่วมกันไว้อาลัย
This guy better have some underwear under that loincloth.นายคนนี้ น่าจะนุ่งกางเกงไว้ ภายใต้ผ้าเตี่ยว

loincloth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吊る[つる, tsuru] (v5r) (1) to hang; to suspend (something from something); to be hanged (by the neck); (2) to hoist an opponent off of his feet by his loincloth (sumo); (P)
湯文字[ゆもじ;いもじ, yumoji ; imoji] (n) (1) (See 腰巻き) woman's loincloth (worn as a kimono underskirt); (2) (See 湯帷子) single-layer absorbent bathrobe (worn during or after a bath)
緊褌[きんこん, kinkon] (n) loincloth
腰布[こしぬの, koshinuno] (n) loincloth
襁褓;御湿[おしめ;むつき(襁褓), oshime ; mutsuki ( oshime hou )] (n) (1) (See 御襁褓・おむつ) diaper; nappy; (2) (arch) swaddling clothes; (3) (arch) loincloth
下帯[したおび, shitaobi] (n) loincloth; waist cloth
回し(P);廻し[まわし, mawashi] (n,n-suf) sumo wrestler's loincloth; (P)
湯巻き[ゆまき, yumaki] (n) (1) (obsc) (See ゆもじ・1) women's waistcloth; loincloth; (2) garment worn by nobles when bathing
腰巻き;腰巻[こしまき, koshimaki] (n) loincloth; waistcloth; kimono underskirt
[みつ, mitsu] (n) (1) T-shaped section of a loincloth; (2) sumo mawashi
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron
越中褌;越中ふんどし[えっちゅうふんどし, ecchuufundoshi] (n) string loincloth; G-string

loincloth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจงกระเบน[v.] (jōngkrabēn) EN: wear a jongkraben ; wear a loincloth (pulled up between the legs) FR:
ขาวม้า[n.] (khāomā) EN: loincloth FR:
ผ้าขาวม้า[n. exp.] (phā khāomā) EN: loincloth (used by men) ; wrap-around cloth FR:
เตี่ยว[n.] (tīo) EN: loincloth ; sanitary towel FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loincloth
Back to top