ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stocky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stocky*, -stocky-

stocky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stocky (adj.) กำยำล่ำสัน See also: แข็งแรง Syn. sturdy, thickset
stocky (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. chunky, dumpy
stockyard (n.) คอกปศุสัตว์ชั่วคราว Syn. paddock
English-Thai: HOPE Dictionary
stocky(สทอค'คี) adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,ล่ำสันกำยำ,แข็งแรง., See also: stockiness n., Syn. pudgy
English-Thai: Nontri Dictionary
stockyard(n) คอกปศุสัตว์,ที่ซื้อขายพันธบัตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้วนเตี้ย (adj.) stocky See also: chubby, plump Ops. ชะลูด
อั้นตั้น (adj.) stocky See also: chubby, plump Syn. อ้วนเตี้ย Ops. ชะลูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You had a kind of stocky hotness.คุณเป็นประเภท ชายกำยำผู้เร่าร้อนนี่
The only way a Homo sapien child could be this short and stocky is if she inherited traits from...ทางเดียวที่เด็กมนุษย์ยุคใหม่ จะเตี้ยและดูม่อต้อได้ ถ้าเธอได้รับมรดกตกทอดจาก...
He was, like, stocky with a beard.เขามีลักษณะอ้วนเตี้ยมีเครา
What can you tell me about The Stockyard?คุณบอกอะไรผมได้บ้างเกี่ยวกับ The Stockyard?
Well, yeah. I mean, it's The Stockyard we're talking about.ใช่ แน่นอน ผมหมายถึงนี่เรากำลังพูดถึง The Stockyard อยู่นะ
It's in a stockyard, and it's being shipped out, so we really need to--hello, hunter.มันอยู่ในคอกสัตว์และกำลังจะถูกส่งออกไป เราก็เลยจำเป็นต้อง... สวัสดี นักล่า

stocky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短粗[duǎn cū, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨ, 短粗] stocky (short and robust)
熊腰虎背[xióng yāo hǔ bèi, ㄒㄩㄥˊ ㄧㄠ ㄏㄨˇ ㄅㄟˋ, 熊腰虎背] waist of a bear and back of a tiger; tough and stocky build

stocky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横太り[よこぶとり, yokobutori] (n,vs) short and fat; pudgy; stocky
ストックヤード[, sutokkuya-do] (n) stockyard

stocky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump FR:
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky FR:
ม่อต้อ[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat FR: trapu ; râblé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stocky
Back to top