ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teaberry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teaberry*, -teaberry-

teaberry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teaberry (n.) ต้นไม้ดอกพุ่มเตี้ยมีผลเล็กสีแดงและใบขนาดเล็ก See also: ชื่อละติน Gaultheria procumb Syn. checkerberry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teaberry
Back to top