ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squabby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squabby*, -squabby-

squabby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squabby (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. dumpy, stocky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squabby
Back to top