ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใส*, -ใส-

ใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใส (adj.) clear
ใส (v.) be transparent See also: be clear, be crystalline Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง Ops. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด
ใส (adj.) transparent See also: crystal, clear Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง Ops. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด
ใส (v.) enter
ใส (prep.) on See also: in
ใส (v.) put something in See also: load, pack Syn. บรรจุ, บรรทุก
ใส (v.) put on (e.g. clothes) See also: wear (e.g. clothes) dress oneself Syn. สวม, สวมใส่ Ops. ถอด
ใส่กลอน (v.) lock See also: latch, bolt Syn. ล็อค, ลงกลอน, ลั่นกลอน
ใส่กุญแจ (v.) lock See also: bolt, fasten, hook Syn. ลั่นกุญแจ
ใส่ข้อมูล (v.) key See also: enter Syn. บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล
ใส่ความ (v.) slander See also: frame Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย
ใส่ตรวน (v.) shackle See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble Syn. จำตรวน Ops. ถอดตรวน
ใส่บาตร (v.) offer food to monk Syn. ตักบาตร
ใส่บาตร (v.) put food offerings in a Buddhist monk´s alms bowl Syn. ตักบาตร Ops. รับบาตร
ใส่ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on Syn. ให้ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on Syn. ให้ปุ๋ย
ใส่มงกุฎ (v.) crown
ใส่มงคล (v.) wear the garland Ops. ถอดมงคล
ใส่ยา (v.) apply medication See also: apply a remedy Syn. ทายา
ใส่รหัส (v.) put on a code See also: enter a code, put in a code Syn. เข้ารหัส Ops. ถอดรหัส
ใส่ร้าย (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย
ใสสะอาด (v.) be clean See also: be unsoiled, be unstained Syn. บริสุทธิ์, หมดจด, ไร้มลทิน Ops. สกปรก, เลอะเทอะ,
ใสสะอาด (adv.) cleanly See also: purely, clearly Syn. สะอาด, บริสุทธิ์ Ops. สกปรก, เปรอะเปื้อน
ใส่หน้ากาก (v.) wear a mask See also: mask
ใส่หน้ากาก (v.) pretend to be good See also: pretend to do good, feign
ใส่หน้ายักษ์ (v.) express anger on one´s face See also: make a sullen face
ใส่เฝือก (v.) splint Syn. เข้าเฝือก
ใสแจ๋ว (adj.) transparent See also: seen through, visible Ops. ขุ่น, มัว
ใสแจ๋ว (v.) be clear See also: be transparent Ops. ขุ่น, มัว
ใส่โทษ (v.) accuse See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ
ใส่โทษ (v.) accuse See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ
ใส่ใจ (v.) attend See also: pay attention, give heed Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
ใส่ไคล้ (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ร้าย, หาความ, ใส่ไฟ
ใส่ไฟ (v.) vilify See also: incite, instigate Syn. ยั่วยุ, ยุยง, ใส่ร้าย, ใส่ความ
ใส่ไส้ (v.) stuff See also: fill Syn. ยัดไส้
English-Thai: HOPE Dictionary
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
acetylate(อะเซท' ทิเลท) chem., vt. ใส่ acetyl group (s) ., Syn. acetylyze
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
acylate(แอส' ซิเลท) vt., chem. ใส่ acyl group เข้าไป
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
albumenize(แอลบู' มิไนซ) vt. ใส่สารละลาย albumin (treat with an albuminous solution)
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
aluminise(อะลู' มะไนซ) ใส่หรือผสมด้วยอะลูมินัม (treat with aluminum)
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
ammonification(อะมอนนิฟิเค' เชิน) n. การใส่แอมโมเนีย, การสร้างแอมโมเนีย, ภาวะที่ถูกใส่แอมโมเนีย
ampule(แอม' พูล) n. หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด., Syn. ampul, ampoule
anele(อะนีล') vt. ใส่น้ำมัน
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า,ถังขยะ (for ashes,garbage)
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์
asperse(อัสเพิร์ส') vt. ใส่ร้าย,ป้ายร้าย,พรมน้ำ -asperser n. -aspersive adj.
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
aspersorium(แอสเพอซอ'เรียม) n., (pl. -ria, -riums) ภาชนะใส่น้ำมนตร์, aspergillum
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน * เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
brazier(n) ที่ใส่ถ่าน
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
brilliantine(n) น้ำมันใส่ผม
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inoculateใส่เชื้อ, ปลูกเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mountใส่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amaurosis๑. ตาบอดตาใส๒. ตาบอด [มีความหมายเหมือนกับ ablepsia; blindness; typhlosis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attentionความใส่ใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calumny; calumniaการใส่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chickenpox; varicellaโรคอีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearness indexดรรชนีความใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cover glassกระจกกั้นใส [มีความหมายเหมือนกับ plain glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
glaze๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handcuffingการใส่กุญแจมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impute๑. ใส่ความ (ก. อาญา)๒. ยกขึ้นอ้างให้รับผิด (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inoculationการใส่เชื้อ, การปลูกเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inseminationการผสมเชื้อ, การใส่เชื้ออสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insert๑. สอดใส่๒. สิ่งสอดใส่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insertion๑. การสอดใส่ [มีความหมายเหมือนกับ intromission]๒. ที่เกาะปลาย, จุดดึง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lake๑. สีแดง๒. สีโปร่งใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pomade; pomatumยาขี้ผึ้งใส่ผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthesisกายอุปกรณ์, สิ่งใส่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scratchลบชื่อออก (เพื่อใส่ผู้อื่นแทน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
serifluxสิ่งปล่อยไหลใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serous effusionน้ำซึมซ่านใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinkleเสียงกังวานใส (ที่ตรวจได้) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transparentโปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
varicella; chickenpoxโรคอีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papulovesicular-ผื่นนูนและตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witch huntการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearใส,ถูกต้อง [การแพทย์]
Diversionใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Insertionใส่ห่วง [การแพทย์]
Intra Cavitaryใส่ในเครื่องมือใส่ในตัวผู้ป่วย [การแพทย์]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Applicatorsเครื่องมือที่ใช้ผสม, เครื่องมือสอดใส่แร่, หลอดฉีด, หลอดบรรจุ [การแพทย์]
Aqueous Humorน้ำในช่องลูกตา, เอเควียสฮิวเมอร์, น้ำใสช่องหน้าตา, น้ำหล่อลื่นตา, น้ำในลูกตา, น้ำเอเควียส [การแพทย์]
Armrest, Detachableพนักเท้าแขนของล้อนั่งเข็นถอดออกได้และใส่กลับได้ [การแพทย์]
Attentionความใส่ใจ [TU Subject Heading]
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Box Carrierบ็อกแคเรี่ยชุดอุปกรณ์ในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้น โดยจะใส่กระจกที่เตรียมพร้อมในการปลูกผลึก แล้วนำเข้าเครื่อง PECVD ต่อไป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Casingท่อกรุ ท่อเหล็กที่ใส่เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ กันไม่ให้ของไหลที่ไม่ต้องการเข้ามาในหลุม และเพื่อช่วยควบคุมความดันของหลุมเจาะ และไว้สำหรับขั้นตอนการผลิตก๊าซและน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Catarrhal Stageระยะแรกของโรคที่มีน้ำมูกใสและจาม [การแพทย์]
Clarificationการทำให้ใส, การทำใสกระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Clarityความใส [การแพทย์]
Copiousลักษณะใส [การแพทย์]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dentureการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [TU Subject Heading]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Donalson's Applicatorsเครื่องสอดใส่แร่แบบโดแนลสัน [การแพทย์]
Drop in the Bottle Toyการหยิบของใส่ขวด [การแพทย์]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fixedการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fletcher's Afterloading Applicator Model "Sirirเครื่องมือสอดใส่แร่ทีหลังของเฟลทเซอร์แบบศิริราช [การแพทย์]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใส่สารเคมีเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมา เซลล์เชื้อเพลิงแบบง่ายได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง แก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยมีแผ่นนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glaze - Clear ice - Glazed frostเกลซ - น้ำแข็งใสเป็นเงา - น้ำแข็งเคลือบ [อุตุนิยมวิทยา]
Gruelแป้งเปียกใสๆ [การแพทย์]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Incubatorsตู้อบเด็ก, ตู้ให้ความอบอุ่นทารก, ตู้ใส่เด็กคลอดไม่ครบกำหนด [การแพทย์]
Inseminationการใส่เชื้อผสม, การผสมเชื้อ, การหลั่งน้ำกามเข้าช่องคลอด, ไปผสมกับไข่ [การแพทย์]
Instrumentationการใช้เครื่องมือ, ใส่เครื่องมือ [การแพทย์]
lensเลนส์, แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน และเลนส์เว้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
micaไมกา, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวก KAl2(AlSi3)O10.(OH.F)2  มีความแข็ง 2 - 2.5 ความถ่วงจำเพาะ 2.76 - 3.1 เมื่อเป็นแผ่นบาง ๆ จะโปร่งใส ไม่มีสีแต่ถ้าซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นจะเกิดเป็นสีต่าง ๆ ได้ เช่น เหลือง เขียว แดงเป็นต้น ใช้ทำฉนวนไฟฟ้าและวัตถุทนไฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pigอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ, อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ ที่ใส่ไว้ในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ (pipeline) เพื่อใช้ทำความสะอาดท่อส่ง
polaroidโพลารอยด์, แผ่นโปร่งใสที่จะทำให้แสงที่ผ่านออกไปมีระนาบเดียว เรียกว่า แสงโพลาไรซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Muscovite มัสโคไวต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในแหล่งหินแกรนิต เปกมาไทต์ทั่วประเทศ เป็นตัวแร่สำคัญที่พบเสมอในทรายทั่วไป ประโยชน์ - ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำเป็นวัตถุโปร่งใสในการทำตะเกียงและเตา เศษของไมกาที่เหลือจากการทำฉนวนจะถูกนำมาใช้ทำกระดาษปิดผนัง ทำให้ผนังมีความแวววาวขึ้น ใช้ผสมกับน้ำมันทำเป็นตัวหล่อลื่น เป็นตัวนำความร้อนที่เลว จึงใช้ทำวัตถุทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go in (phrv.) ใสSee also: เข้าพอดี Syn. fit in, get in
insert (vt.) ใสSee also: สอด, สอดใส่, ใส่เข้า Syn. put in, stick in,
inset (vt.) ใสSee also: แทรก, เติม Syn. inlay, insert
limpid (adj.) ใส See also: กระจ่าง Syn. clear, transparent, pellucid
liquid (adj.) ใส See also: กระจ่าง Syn. clear, transparent, bright
take in (phrv.) ใส่ (บางสิ่ง) ในอาหารหรือเครื่องดื่ม
pour in (phrv.) ใส่ (เงิน) จำนวนมาก Syn. pump in
liquid (adj.) ใส (เสียง) Syn. smooth, clear, pure, flowing
put into (phrv.) ใส่ (เสื้อผ้า) See also: ปู (ผ้า)
frame (vt.) ใส่กรอบ See also: ตีกรอบ, วางกรอบ
stud (vt.) ใส่กระดุม See also: ตกแต่งด้วยเม็ดปุ่ม, ตกแต่งด้วยกระดุม
pocket (vt.) ใส่กระเป๋า See also: ใส่เข้าไปในถุง, เก็บเข้ากระเป๋า
bin (vt.) ใส่กล่อง See also: ใส่ถัง
box (vt.) ใส่กล่อง Syn. pack
case (vt.) ใส่กล่อง
pack up (phrv.) ใส่กล่อง See also: บรรจุกล่อง
latch (vt.) ใส่กลอน See also: ลั่นกุญแจ, ลงกลอน Syn. fasten, secure, bolt, hook, close
latch (vi.) ใส่กลอน See also: ส่วนกุญแจ, ลงกลอน
bar (vt.) ใส่กลอนประตู
bolt (vi.) ใส่กลอนประตู Syn. lock
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Mind your own business!ใส่ใจกับธุระของตนเองเถอะ
He wasn't trying to frame youเขาไม่ได้พยายามที่จะใส่ร้ายคุณ
Not until you try it onไม่จนกว่าคุณจะลองใส่มัน
What should I ware?ฉันควรใส่อะไรดี
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
She cares for me very muchเธอใส่ใจฉันมาก
I don't really like to wear them that muchจริงๆ ฉันไม่ชอบที่จะสวมใส่มันมากนัก
The ferocious dog attacked the childสุนัขดุนั่นจู่โจมเข้าใส่เด็ก
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
He doesn’t pay much attention to his workเขาไม่ได้ใส่ใจกับงานของเขามากนัก
He is trying to frame meเขากำลังพยายามใส่ความฉันอยู่
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
I told you not to mind itฉันบอกนายแล้วอย่าไปใส่ใจกับมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your armor, it's shiny and new, just like you.ก็ชุดเกราะของพวกนาย ยังใหม่ ใส กิ๊ก เหมือนหน้านายไงล่ะ
A rare and costly thing, as clear and tasteless as water.หายากและราคาสูงนัก ใส และไร้รสเหมือนน้ำเปล่า ไม่ทิ้งร่องรอยใด
Put a quarter in the swear-jar.ใส่ 3คำ นั้นลงในโถศักดิ์สิทธิ์เถอะ
Push another 2 of ativan now.ใส่ Ativan ไป 2 ตอนนี้
Use the right I.J., Dr. Avery. It'll give you the most direct approach.ใส่ IJ ด้านขวา, ดร.เอเวอร์รี่ มันจะทำให้คุณเข้าถึงได้ตรง
Apply a low pass filter.ใส่ Low pass filter เข้าไป
Put Regazzoni in the car. See what happens.ใส่ Regazzoni ในรถ ดูสิ่งที่เกิดขึ้น
Put on your best suit.ใส ชุดที่ดีที่สุดของคุณ.
Pure as can be... and soft as a cloud.ใส ซื่อ บริสุทธิ์ อ่อนโยนดั่งปุยเมฆ
Put your fingers on the inside of your mouth right there.ใส่ นิ้วมือของคุณ ด้านในของ ปาก ของคุณมีสิทธิ์
Put that musket away, man.ใส ปืนคาบศิลาที่อยู่ห่างออกไปคน.
Enter Fritz Zwicky, the most brilliant man you've never heard of.ใส่ ฟริทสสวิคี, คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ คุณไม่เคยได้ยิน
Yeah. And he has two guards with him.ใส่ แล้วก็มีการ์ดอยู่สองคน
I know I'm supposed to be in my underwear for this scene, and I'm totally down with that.ใส่กกน.สำหรับฉากนี้ แล้วผมก็โอเคมากๆเลยครับ
You treat it with sulphuric acid, you get chromium trioxide.ใส่กรดซัลฟิวริกลงไป คุณก็ได้โครเมี่ยมไตรออกไซด์แล้ว
Put a fake bullet in it, aimed it at yourself.ใส่กระสุนปลอมเข้าไป หันมันไปที่คุณเอง
Captain the guns.ใส่กระสุนปืนใหญ่เอาไว้
Put in the magazine, lock it.ใส่กระสุนลงไป.. ล็อคมัน
Closed, number one is armed.ใส่กระสุนแล้ว กระบอกที่หนึ่งพร้อมยิง
Shove that big cock in my ass.ใส่กระเจี๊ยวใหญ่นั่นเข้าไปในก้นฉัน
Just put it in your pocket. Not gonna tape it to his chest.ใส่กระเป๋า เขาไม่ติดเทปที่หน้าอกหรอก
In your pocket! Your pocket, sir!ใส่กระเป๋าเลย ใส่กระเป๋าไว้เลยครับ
Only pack what we need.ใส่กระเป๋าใบเดียวเท่านั้น
Place the suitcase in the trunk, and leave.ใส่กระเป๋าไว้ที่ท้ายรถ แล้วกลับไป.
Put your grass skirt on, partner, we got work to do.ใส่กระโปรงฟางเลย คู่หู เรามีงานต้องทำ
In a tight skirt who will very soon be disgracing herself under a desk with her boss in ways that only God knows how she can still look at herself in a mirror!ใส่กระโปรงรัดติ้ว คนที่เร็วๆนี้กำลังทีความเสื่อมเสียให้กับตัวเธอเอง ในใต้โต๊ะกับเจ้านายของเธอ ในวิธีที่พระเจ้ารู้เท่านั้นว่าเธอสามารถ เอากระจกส่องดูหน้าตัวเอง
That miniskirt is an invitation to a rapist.ใส่กระโปรงสั้นน่ะ มันเสี่ยงต่อการโดนข่มขืนนะ.
Yes, some banana on the rice cake, and then what do we call this?ใส่กล้วยหั่นวางไว้ แล้วใส่ไอ้ที่เรียกว่า วิกเจิม มีคนบอกว่าเจิมแปลว่าเชื้อโรค แต่ช่างเหอะ
Put the telescope on the monitor.ใส่กล้องโทรทรรศน์บนจอภาพ
Put it back. For fuck's sake.ใส่กลับ เพื่อประโยชน์ของเพศสัมพันธ์
Wouldn't you, Harold? Sure.ใส่กลับไป ใส่ให้ตลอดด้วย
Put that back on. And keep it on. - Sorry.ใส่กลับไป ใส่ให้ตลอดด้วย
Put stones in his pockets to weigh him down, and then dragged him into the Hudson.ใส่ก้อนหินเข้าไปในกระเป๋า เพื่อให้น้ำหนักเขาลง จากนั้นก็ลากเขาไปที่แม่น้ำฮัตสัน
Put aside your weaknesses, and He will give you strength.ใส่กันจุดอ่อนของคุณ และเขาจะทำให้คุณมีความแข็งแรง.
Time to put your pants back on, Walter.ใส่กางเกงกลับไปเดี๋ยวนี้วอลเตอร์
Wear, like, some gold board shorts or something?ใส่กางเกงขาสั้นสีทองหรืออย่างอื่นแทน?
Pool in shorts is stupid!ใส่กางเกงขาสั้นเล่นพูลมันไร้สาระ!
Put your drawers on and take your gun off.ใส่กางเกงซะ แล้ววางปืนลง
It's a brand new pants.ใส่กางเกงตัวใหม่ด้วย
He was wearing $200 jeans. He had brand-new shoes.ใส่กางเกงยีนส์ $200 รองเท้าแบรนด์เนม

ใส ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
晴れる[はれる, hareru] Thai: อากาศแจ่มใส English: to be sunny
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)
込める[こめる, komeru] Thai: ใส่ไว้ English: to put into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใส
Back to top