ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instigate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instigate*, -instigate-

instigate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instigate (vt.) กระตุ้น See also: ก่อให้เกิด, ยุยง
instigate to (phrv.) ยุแหย่ See also: ยุยง, แหย่ Syn. incite to
English-Thai: HOPE Dictionary
instigate(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น., See also: instigatingly adv. instigative adj. instigator n., Syn. urge
English-Thai: Nontri Dictionary
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุยง (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว
ยุยง (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว
ยุยง (v.) instigate See also: incite Syn. ยุแหย่
ยุยง (v.) instigate See also: abet, arouse Syn. ยุแหย่, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน
ยุแยง (v.) instigate See also: abet, arouse Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน
ยุแยงตะแคงรั่ว (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุยง, ยุให้รำตำให้รั่ว
ยุแยงตะแคงรั่ว (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุยง, ยุให้รำตำให้รั่ว
ยุแยงตะแคงรั่ว (v.) instigate See also: abet, arouse Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุแยง, ยุ, เสี้ยมสอน
ยุแหย่ (v.) instigate See also: incite Syn. ยุยง
ยุแหย่ (v.) instigate See also: abet, arouse Syn. ยุยง, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน
ยุให้รำตำให้รั่ว (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว
ยุให้รำตำให้รั่ว (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว
ส่อเสียด (v.) instigate See also: incite Syn. ยุยง, ยุแหย่
เป่าหู (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว
เป่าหู (v.) instigate See also: abet, incite Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว
เสี้ยม (v.) instigate See also: abet, arouse Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right, well, now that you are staying, we're not going to instigate an emergency response, but we are gonna begin an investigation under Section 47.ค่ะ ถ้าคุณยืนยันว่าจะอยู่ เราจะไม่เร่งรัดความรับผิดชอบทั้งหมด แต่จะมีขั้นตอนการสืบเสาะตามมาตรา 47
My theory is Elizabeth Gaines was killed in order to instigate Secret Service protocols, which it did.ผมคิดว่าอลิซาเบธ เกนส์ถูกฆ่า เพื่อจะได้ป่วนระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งก็ทำได้สำเร็จ
Garcia caught us up. Why instigate a hostage situation?การ์เซียสรุปให้ฟังแล้ว ทำไมต้องไปกระตุ้นในสถานการณ์จับตัวประกันล่ะ
Did you instigate a formal dress code at "The Spectator"?นี่เธอส่งเสริม"ผู้เข้าชม"ใช่ไหม
... whatinstigatesit ?... อะไรที่กระตุ้นให้มันออกมา?
You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเอาของแบล็คเมล์ของคุณ ไปไว้ในธนาคารแห่งนี้
They're saying your criminal enterprises instigated the retaliation.พวกเขาบอกว่าคดีอาญาองค์กรของคุณ ยุแหย่ให้มีการแก้เเค้น
I remember the first time we instigated the protocol.ฉันจำครั้งแรกที่ เราทำการกระตุ้นโครงสร้าง
Some said we'd never bounce back after the unfortunate events of the Star-Burns wake riot instigated by the Greendale Seven.บางคนบอกเราคงกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ หลังเหตุจลาจลในงานไว้ทุกข์ให้สตาร์เบิร์น ซึ่งจุดชนวนโดยกลุ่มกรีนเดลทั้งเจ็ด
A lot of the turmoil in the world today is instigated by their agents.ความสับสนอลหม่านมากมาย ในโลกใบนี้ ที่ถูกปลุกปั่น โดยพวกนักการเมือง
You instigated legal proceedings against the victim.คุณมีเรื่องฟ้องร้องกับเหยื่อ
The majority of street riots are instigated by wesen.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนน เป็นฝีมือพวกเวเซ่น

instigate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàng, ㄔㄤˋ, 倡] initiate; instigate; introduce; lead; initiate
[fèn, ㄈㄣˋ, 偾 / 僨] instigate; ruin; destroy

instigate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment
扇ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1,vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate
唆す[そそのかす, sosonokasu] (v5s,vt) to instigate; to tempt; (P)
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone)
扇ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P)
焚き付ける;焚きつける[たきつける, takitsukeru] (v1,vt) to kindle; to build a fire; to instigate; to stir up
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P)

instigate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action FR: monter la tête
ส่อเสียด[v.] (sōsīet) EN: instigate ; incite ; create dissension ; stir up discord FR:
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter
ยุให้รำตำให้รั่ว[x (loc.)] (yuhairamtam) EN: instigate FR:
ยุแยงตะแคงรั่ว[v.] (yuyaēngtakh) EN: instigate FR:
ยุแยงตะแคงแซะ[v.] (yuyaēngtakh) EN: instigate FR:
ยุแยงตะแคงแส่[v.] (yuyaēngtakh) EN: instigate FR:
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)
ยุยงส่งเสริม[v. exp.] (yuyong song) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: encourager
ผู้บงการ[n.] (phū bongkān) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker FR: instigateur [m]
ตัวการ[n.] (tūa kān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal ; prime figure FR: instigateur [m] ; instigatrice [f] ; acteur principal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instigate
Back to top