ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pure*, -pure-

pure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pure (adj.) บริสุทธิ์ See also: ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม Syn. unmixed
pure (adj.) อย่างสมบูรณ์ See also: อย่างที่สุด
pure and simple (sl.) ในขั้นต้น See also: โดยพื้นฐาน
purebred (adj.) ที่เกิดมาจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน See also: ที่ไม่ได้เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ Syn. pedigreed
purebred (n.) สัตว์หรือพืชที่เกิดจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน
puree (n.) น้ำแกงข้น
purely (adv.) อย่างไม่เจือปน See also: อย่างบริสุทธิ์
pureness (n.) ความบริสุทธิ์ Syn. purity
English-Thai: HOPE Dictionary
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed,unpolluted
pureblood(เพียว'บลัด) n.,adj. พันธุ์แท้,พันธุ์บริสุทธิ์
purebred(เพียว'เบรด) adj.,n. พันธุ์แท้
purely(เพียว'ลี) adv. อย่างบริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,เท่านั้น,เต็มที่,สิ้นเชิง,ทั้งหมด,อย่างไร้เดียงสา
English-Thai: Nontri Dictionary
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
purely(adv) อย่างบริสุทธิ์,อย่างหมดจด,อย่างสะอาด,อย่างไร้เดียงสา
pureness(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,ความหมดจด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pure accidentอุบัติเหตุโดยเหตุสุดวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pure Demography ประชากรศาสตร์พิสุทธิ์ ประชากรศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างปรากฎการณ์ทางประชากรศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ ทางประชากรกับปรากฏการณ์อื่น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กษัตริย์ (adj.) pure See also: fine
นฤมล (adj.) pure See also: immaculate, flawless, virgin, innocent, spotless, stainless, unspotted Syn. บริสุทธิ์, ไร้มลทิน
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: immaculate
บริสุทธิ์ (adj.) pure
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: clean, chaste, flawless, stainless Syn. สะอาด, ใส
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: clean
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: sheer, unadulterated, unmixed, authentic, genuine, unalloyed, natural
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: immaculate, flawless, virgin, innocent, spotless, stainless, unspotted Syn. ไร้มลทิน
ประภัสสร (adj.) pure See also: clean Syn. บริสุทธิ์
พิสุทธิ์ (adj.) pure See also: immaculate Syn. บริสุทธิ์
ล้วนๆ (adj.) pure See also: unadultered, unmixed, authentic, genuine, real, natural, unalloyed
วิรัช (adj.) pure See also: clean, chaste, flawless, stainless Syn. บริสุทธิ์, สะอาด, ใส
เพียว (adj.) pure Syn. บริสุทธิ์
แท้ (adj.) pure See also: unadultered, unmixed, authentic, genuine, real, natural, unalloyed Syn. ล้วนๆ
แท้ (adj.) pure See also: sheer, unadulterated, unmixed, authentic, genuine, unalloyed, natural Syn. บริสุทธิ์
ไร้มลทิน (adj.) pure See also: immaculate, flawless, virgin, innocent, spotless, stainless, unspotted Syn. บริสุทธิ์
พันธุ์แท้ (adj.) pure breed
เรขาคณิตบริสุทธิ์ (n.) pure geometry
ชมพูนท (n.) pure gold Syn. ชมพูนุท, ชามพูนท
ชมพูนท (n.) pure gold Syn. ชมพูนุท, ชัมพูนท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We shall never have peace till we have a pure Aryan race.เราไม่เคยสงบสุขเลย จนบัดนี้ เราเป็นอารยัน
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ
It's blackmail, pure and simple.นี่มันแบล็คเมล์กันชัดๆ
Gold! All of it, pure gold.ทอง ทั้งหมดของมันด้วยทองคำ บริสุทธิ์
It's a floating asylum for shark addicts. It's pure research, 18 months at sea.มันเป็นรพ.บ้าลอยนํ้าสําหรับพวกบ้าฉลาม เพื่อการค้นคว้า 18 เดือนกลางทะเล
That's pure luck.นั่นคือความบริสุทธิ์
He used to say I'd never be rich doing pure research.พ่อว่า ทำงานวิจัยไม่มีทางรวย
I don't know why you hunt us... but there is no way you could win against a pure vampire.แต่ไม่มีทางที่เจ้า จะเอาชนะแวมไพร์ สายบริสุทธิ์ได้หรอก
I am a pure aristocrat.ข้าคือราชสกุลอันบริสุทธิ์
This one had pure D-Tubocurarine, DTC which we only found in him.ส่วนอันนี้มีสาร ดี-เทอร์โบเคอรารีน DTC ...ซึ่งเราพบในเลือดของเขา
I'll become pure energy.ซึ่งจะมอบพลังอันมหาศาลให้กับผม
I'm sure her skin will grow as pure as a baby's But I doubt her virginity will.ข้าเชื่อว่าผิวนางจะขาวดุจทารกทีเดียว แต่ไม่แน่ใจเรื่องพรหมจารี

pure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
清风劲节[qīng fēng jìng jié, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 清风劲节 / 清風勁節] pure and high-minded (成语 saw)
纯属[chún shǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄕㄨˇ, 纯属 / 純屬] pure and simple; sheer; outright
洁白[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, 洁白 / 潔白] spotlessly white; pure white
精粹[jīng cuì, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 精粹] succinct; pure and concise
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, 龌浊 / 齷濁] filthy; nasty; sordid; impure (motives)
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 淳] genuine; pure; honest
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 絜] marking line; pure; regulate
普雷克斯流程[pǔ léi kè sī liú chéng, ㄆㄨˇ ㄌㄟˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 普雷克斯流程] purex
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 洌] pure; cleanse
清白[qīng bái, ㄑㄧㄥ ㄅㄞˊ, 清白] pure; innocent
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 皭] pure
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 粹] pure; unmixed; essence
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 纯 / 純] pure; simple; unmixed; genuine
纯净[chún jìng, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, 纯净 / 純净] pure; clean; unmixed
纯洁[chún jié, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 纯洁 / 純潔] pure; clean and honest
纯种[chún zhǒng, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, 纯种 / 純種] purebred
纯粹[chún cuì, ㄔㄨㄣˊ ㄘㄨㄟˋ, 纯粹 / 純粹] purely
紫菜苔[zǐ cài tái, ㄗˇ ㄘㄞˋ ㄊㄞˊ, 紫菜苔] purple cabbage; Brassica campestris var. purpurea
单纯[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, 单纯 / 單純] simple; pure; alone; merely
单质[dān zhì, ㄉㄢ ㄓˋ, 单质 / 單質] simple substance (consisting purely of one element, such as diamond)
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 浊 / 濁] turbid; muddy; impure
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B

pure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
ピュアモルト[, pyuamoruto] (n) pure malt
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
九品[くほん;ここのしな, kuhon ; kokonoshina] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 浄土) nine levels of Amitabha's Pure Land; (2) (くほん only) (See 九品浄土) Amitabha's Pure Land; (3) (くほん only) (See 九品蓮台) nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land
九品浄土[くほんじょうど, kuhonjoudo] (n) (obsc) (See 極楽浄土) Amitabha's Pure Land (composed of nine levels)
九品蓮台[くほんれんだい, kuhonrendai] (n) {Buddh} nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land
仏所[ぶっしょ, bussho] (n) (1) place containing a Buddhist image; (2) (See 極楽・1,浄土) place containing a buddha (e.g. the pure land); (3) (See 造仏所) independent workshop of Buddhist sculptors (from the Heian period onward)
仙界[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world
十八檀林[じゅうはちだんりん, juuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region)
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P)
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P)
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism
極楽[ごくらく, gokuraku] (n) (1) {Buddh} (See 阿弥陀) Sukhavati (Amitabha's Pure Land); (2) paradise; (P)
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
清い愛[きよいあい, kiyoiai] (n) pure (platonic) love
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee)
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P)
無垢清浄[むくせいじょう, mukuseijou] (n,adj-na) pure and innocent; immaculate
生存保険[せいぞんほけん, seizonhoken] (n) pure endowment insurance
白々しい;白白しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear
穢土[えど, edo] (exp) (1) {Buddh} (See 浄土) this impure world (as opposed to the pure land); (2) (arch) feces; faeces
純な少女[じゅんなしょうじょ, junnashoujo] (n) virgin; maiden pure in heart
純一無雑[じゅんいちむざつ, jun'ichimuzatsu] (n,adj-na,adj-no) pure and unadulterated; pure in heart; simplehearted
純文学[じゅんぶんがく, junbungaku] (n) pure literature; belles-lettres; (P)
純正数学[じゅんせいすうがく, junseisuugaku] (n) {math} pure mathematics
純粋無垢[じゅんすいむく, junsuimuku] (n,adj-na) pure and innocent; immaculate
純粋理性批判[じゅんすいりせいひはん, junsuiriseihihan] (n) Critique of Pure Reason (Kritik der reinen Vernunft) (Kant)
純系[じゅんけい, junkei] (n,adj-no) pure bloodline
純良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) purity; pure (and good); genuine
純銀[じゅんぎん, jungin] (n) pure silver
観念念仏[かんねんねんぶつ, kannennenbutsu] (n) {Buddh} (See 口称念仏) contemplation (on Amida Buddha, the Pure Land, etc.)
関東十八檀林[かんとうじゅうはちだんりん, kantoujuuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region)
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P)
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P)
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P)
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River)
アーマープレート[, a-ma-pure-to] (n) armor plate
アウトプレースメント[, autopure-sumento] (n) outplacement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display
アプレット[あぷれっと, apuretto] applet
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display
デュプレックス[でゆぷれっくす, deyupurekkusu] duplex (a-no)
テンプレート[てんぷれーと, tenpure-to] template
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane
ビットマップディスプレイ[びっとまっぷでいすぷれい, bittomappudeisupurei] bit-mapped display
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play
プラズマディスプレイ[ぷらずまでいすぷれい, purazumadeisupurei] plasma display
フラットディスプレイ[ふらっとでいすぷれい, furattodeisupurei] flat (screen) display
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value

pure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: virgin ; chaste ; pure FR: vierge ; chaste
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: pure ; clean ; immaculate FR: pur ; sain ; immaculé
ชามพูนท[n.] (champhūnot) EN: pure gold FR:
โชคล้วน ๆ = โชคล้วนๆ[n. exp.] (chōk lūan-l) EN: pure luck FR: pure chance [f]
ชมพูนท[n.] (chomphūnot) EN: pure gold FR:
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold FR:
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold FR: or pur [m]
เฮโรอีนบริสุทธิ์[n. exp.] (hērō-īn bør) EN: FR: héroïne pure [f]
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream FR: crème de lait de coco [f]
จำนวนจินตภาพแท้[n. exp.] (jamnūanjint) EN: real imaginary number ; pure imaginary number FR: nombre imaginaire pur [m]
การวิจัยบริสุทธิ์[n. exp.] (kān wijai b) EN: pure research FR: recherche pure [f]
กษัตริย์[adj.] (kasat) EN: pure FR: pur
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[n. exp.] (khanittasāt) EN: pure mathematics ; pure math FR:
ขาว[adj.] (khāo) EN: bright ; light ; pure ; clear ; clean FR: propre
ขาวบริสุทธิ์[X] (khāo børisu) EN: pure white FR: blanc pur
ขาวจั๊วะ[adj.] (khāo jua) EN: dead white ; pure white FR: blanc comme neige
เคมีบริสุทธิ์[n. exp.] (khēmī børis) EN: pure chemistry FR: chimie pure [f]
ขนสัตว์ล้วน ๆ[n.] (khonsat lūa) EN: pure wool FR: pure laine vierge [f]
ขนสัตว์แท้[n. exp.] (khonsat tha) EN: pure wool FR: pure laine [f]
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ล้วน ๆ = ล้วนๆ[adj.] (lūan-lūan) EN: pure ; solid FR: pur
ไม่บริสุทธิ์[adj.] (mai børisut) EN: impure ; not pure ; not clean FR: impur
น้ำบริสุทธิ์[n. exp.] (nām børisut) EN: pure water ; purified water FR: eau pure [f]
น้ำกลั่นบริสุทธิ์[n. exp.] (nām klan bø) EN: deionized water FR: eau distillée pure [f]
นฤมล[adj.] (nareumon) EN: pure FR: pur
เงินยวง[n.] (ngoenyūang) EN: pure silver FR: argent pur [m]
นิรมล[adj.] (niramon) EN: pure ; immaculate ; spotless FR: pur
นพคุณ[adj.] (nopphakhun) EN: pure gold ; aurum FR: or pur [m]
พันธุ์แท้[n. exp.] (phan thaē) EN: purebred ; pedigree ; pure breed FR:
ผ่อง[adj.] (phǿng) EN: bright ; clear ; pure FR:
ประภัสสร[adj.] (praphatsøn) EN: pure FR:
ประวิตร[adj.] (prawit) EN: pure FR:
ป่วยการ[X] (pūaykān) EN: it's a waste of time ; not worthwhile ; useless FR: en vain ; c'est une perte de temps ; c'est inutile ; en pure perte ; ce n'est pas la peine
เรขาคณิตบริสุทธิ์[n. exp.] (rēkhākhanit) EN: pure geometry FR:
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded FR: clair ; limpide ; transparent
สมาบัติ[n.] (samābat) EN: meditative attainment ; ecstatic meditation ; attainment of pure exaltation through deep meditation FR:
สารบริสุทธิ์[n. exp.] (sān børisut) EN: pure substance FR: substance pure [f]
ศุกล[adj.] (sukkala) EN: white ; pure FR: blanc
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: perfect competition ; pure Competition FR:

pure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schub {m} | reiner Schubshear | pure shear
Apfelmus {n}apple puree
Fußspur {f} | Fußspuren
Spurensicherungsexperte {m}; Spurensicherungsexpertin
unrein {adj} | unreiner | am unreinstenimpure | more impure | most impure
Tierspur {f} | Tierspuren
Reinstwasser {n}pharmaceutical-grade water; ultrapure water
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost
Bohnenkaffee {m}pure coffee
Reinkultur {f}pure culture
Schurwolle {f}pure new wool; virgin wool
rein; echt; schier {adj} | reiner; echter | am reinsten; am echtestenpure | purer | purest
Purpurreiher {m} [ornith.]Purple Heron (Ardea purpurea)
Reinheit {f}pureness
Spur {f} | Spuren
Spurenelement {n} | Spurenelemente
hochrein {adj}ultra-clean; ultrapure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pure
Back to top