ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transparent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transparent*, -transparent-

transparent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transparent (adj.) ที่มองผ่านได้ง่าย See also: โปร่งแสง
transparent (adj.) โปร่งใส
transparent (adj.) ใสซื่อ See also: ซื่อสัตย์
transparently (adv.) อย่างโปร่งแสง
transparentness (n.) ความโปร่งแสง
English-Thai: HOPE Dictionary
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer
English-Thai: Nontri Dictionary
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transparentโปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transparent objectวัตถุโปร่งใส, วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปร่งใส (adj.) transparent See also: translucent, clear, limpid, see-through Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง Ops. ขุ่นมัว
ใส (adj.) transparent See also: crystal, clear Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง Ops. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด
ใสแจ๋ว (adj.) transparent See also: seen through, visible Ops. ขุ่น, มัว
ใส (v.) be transparent See also: be clear, be crystalline Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง Ops. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will slip amongst them like a transparent thing.ผมจะแทรกซึมเข้าไป ประดุจเดินไปใน... ...กลีบเมฆ
Despite your rather transparent tactics, Brainman, prepare to die.แม้จะมีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างโปร่งใสของคุณ Brainman เตรียมที่จะตาย
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย
Agent dunham, If I'm not always completely transparent with you, There's a reason.นักสืบดันนั่ม ที่ผมไม่ เปิดเผยทุกอย่างกับคุณ เพราะมันมีเหตุผล
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ
It is so transparent to even the least perspicacious onlooker that they have prostituted themselves for a few yen.มันเป็นเสียงประหลาดนะ ว่าไหม? พวกโลมาที่เรากำลังฟังเสียงอยู่นี่ ตอนนี้ตายหมดแล้ว
[To take a form transparent as air and kill someone] [...kill someone.][ทำตัวล่องหนเหมือนกับอากาศและฆ่าคน] [.. ฆ่าคน]
Awful transparent of you, Sam.ตรงไปตรงมาจนน่ากลัวเลยนะ แซม
You're transparent when you're deflecting.นายก็ดูโปร่งใสเวลาที่หันข้างแบบนี้
Hacker is very sophisticated in his job, but he's much more transparent in his personal life.คนที่เชี่ยวชาญในงานมาก แต่เขาซื่อสัตย์ในชีวิตส่วนตัวมาก
It appears transparent and is extremely thin allowing visualization of muscles and individual muscle fibers.เห็นชัดว่าโปร่งแสง ผิวหนังบางเป็นพิเศษ มองเห็นมัดกล้ามเนื้อ และเส้นใยของกล้ามเนื้อ
NO. OUR WORLD IS NOT MORE TRANSPARENT NOW.โลกเราไม่ได้โปร่งใสอีกต่อไป

transparent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 透明] transparent; open (non-secretive)
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 半透明] translucent; semitransparent
透光[tòu guāng, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄤ, 透光] transparent; translucent

transparent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen
無色透明[むしょくとうめい, mushokutoumei] (n,adj-na,adj-no) colorless and transparent
透明水彩[とうめいすいさい, toumeisuisai] (n,adj-no) watercolor; transparent watercolor (as opposed to gouache); aquarelle
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication
ベルガミン[, berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper)
白々しい;白白しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent
見抜ける[みぬける, minukeru] (v1) to be transparent; to be penetrable
透ける[すける, sukeru] (v1,vi) to be transparent; to show through
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data)
透過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] transparent (data)
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an)
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent

transparent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
กระดาษโปร่งใส[n. exp.] (kradāt prōn) EN: transparent paper FR:
แผ่นโปร่งแสง[n. exp.] (phaen prōng) EN: transparent sheet FR:
แผ่นโปร่งใส[n. exp.] (phaen prōng) EN: transparent sheet FR:
แผ่นใส[n. exp.] (phaen sai) EN: slide FR: transparent [m] ; rhodoïd [m]
ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกจาง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Transparent Sixline Blue FR:
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent FR:
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative FR: transparent ; translucide
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through FR: transparent ; limpide
โปร่งตา[adj.] (prōngtā) EN: transparent FR:
สบู่ใส[n. exp.] (sabū sai) EN: transparent soap FR:
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded FR: clair ; limpide ; transparent
ใสแจ๋ว[adj.] (saijaeo) EN: transparent FR: limpide
ตลอดปลอดโปร่ง[adv.] (taløt pløtp) EN: through ; clear ; transparent ; safely FR:
ตัวโปร่งแสง[n. exp.] (tūa prōngsa) EN: transparent body FR:
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: clear ; bright ; fine ; clean FR: clair ; cristallin ; limpide ; transparent
ทะลุปรุโปร่ง[adv.] (thalupruprō) EN: clearly ; completely ; transparently FR:
อย่างโปร่งใส[adv.] (yāng prōngs) EN: transparently FR: de manière transparente

transparent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banner {n}; Transparent
transparent; durchsichtig {adj} | transparenter; durchsichtiger | am transparentesten; am durchsichtigstentransparent | more transparent | most transparent
Transparent {n}transparentness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transparent
Back to top