ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชัดแจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชัดแจ้ง*, -ชัดแจ้ง-

ชัดแจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชัดแจ้ง (adv.) clearly See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly Syn. ชัด, กระจ่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เป็นที่สนใจ,เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious ###A. indistinct
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evident(เอฟ'วิเดินทฺ) adj. ชัดแจ้ง
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
frank(แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง,frankfurter (ดู), Syn. candid
indefinite(อินเดฟ' ฟินิท) adj. ไม่มีกำหนด, ไม่ตายตัว, ไม่แน่นอน, ไม่ชัดแจ้ง., See also: indefinitely adv. indefiniteness n., Syn. imprecise, inexact ###A. precise, exact
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
unmistakable(อันมิสเทค'คะเบิล) adj. ไม่ผิด,ไม่พลาด,แน่นอน,แน่ชัด,ชัดแจ้ง., See also: unmistakably adv., Syn. obvious,evident
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
obtuse(อังทิวชฺ') adj. ทื่อ,ไม่คุม,ทึ่ม,คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,ไม่รุนแรง, (เสียง) ต่ำ,เป็นมุมป้าน, Syn. blunt,dull
obvious(ออบ'เวียส) adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เด่นชัด,เห็นได้ง่าย,เข้าใจได้ง่าย., See also: obviousness n., Syn. clear
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ,กล้า,ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave
point-blankadj. ในระยะเผาขน,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง. adv. โดยตรง,เปิดเผย,โผงผาง
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked,-A. subtle
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed,unpolluted
resounding(รีเซา'ดิง) adj. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,กังวาน,ดังมาก,สั่นสะเทือน,มีกำลัง,รุนแรง,ชัดแจ้ง,ยิ่งใหญ่, Syn. echoing,clear,vibrating
self-explanatoryadj. ชัดแจ้งในตัวของมัน,แน่ชัด, Syn. self-explaining
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually
up-front(อัพ'ฟรันท) adj. จ่ายล่วงหน้า,เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เด่น
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain
visible(วิส'ซะเบิล) adj. เห็นได้,มองเห็นได้,แน่ชัด,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เกี่ยวกับระบบเก็บข้อมูลที่สามารถเห็นได้ชัดทันที., See also: visibly adv.
vivid(วิฟ'วิด) adj. สว่างจ้า,สีจ้า,สีแจ๊ด,มีชี-วิตชีวา,เต็มไปด้วยชีวิต,เต็มไปด้วยพลังชีวิต,ร่าเริง,สดใส,เห็นจริงเห็นจัง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน., See also: vividly adv. vividness n., Syn. striking,lively,strong ###A. dispirited,pale
English-Thai: Nontri Dictionary
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง,อธิบาย,ชี้แจง,ชี้ให้เห็น
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย
simple(adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง
visible(adj) มองเห็นได้,ชัดเจน,ชัดแจ้ง
vivid(adj) ชัดแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,แจ่มใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explicitชัดแจ้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expressชัดแจ้ง, แสดงออกชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusive evidenceพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติ, พยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overt actการกระทำอย่างชัดแจ้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blatant (adj.) ชัดแจ้ง See also: โจ่งแจ้ง Syn. downright, clear Ops. inconspicuous
evident (adj.) ชัดแจ้ง See also: ปรากฏชัด, ชัดเจน Syn. clear, obvious
limpid (adj.) ชัดแจ้ง See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง Syn. lucid, clear
plain (adj.) ชัดแจ้ง See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด Syn. clear, understandable Ops. unclear
self-evident (adj.) ชัดแจ้งในตัว See also: เห็นชัดในตัว Syn. evident, obvious
self-explanatory (adj.) ชัดแจ้งในตัวเอง See also: แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ซึ่งไม่ต้องอธิบาย Syn. clear, intelligible, obvious Ops. obscure, uncertain, vague
blatancy (n.) ความชัดแจ้ง See also: ความโจ่งแจ้ง
distinctly (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง Syn. differently, excellently
evince (vt.) แสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดแจ้ง Syn. manifest, reveal, show
indemonstrable (adj.) ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งได้ (คำทางการ) See also: ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ Ops. demonstrable, provable
lucidly (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. clearly
luminously (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. clearly, lucidly
manifestly (adv.) อย่างชัดแจ้ง Syn. apparently, clearly
obscurity (n.) ความไม่ชัดแจ้ง See also: ความไม่กระจ่าง, ความคลุมเครือ Syn. vagueness, indistinctness Ops. clearness, clarity
overt act (n.) การแสดงออกอย่างชัดแจ้ง
self-evidently (adv.) ความชัดแจ้งในตนเอง
testament (n.) ข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง Syn. evidence, proof, testimonial
visibleness (n.) ความชัดแจ้ง
visibly (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างเห็นได้ชัด Syn. obviously, clearly, noticeably
vivid (adj.) ที่ชัดแจ้ง Syn. clear, bright Ops. unclear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently, it's a big deal.ชัดแจ้ง มันเป็นเรื่องใหญ่
Consider the beautiful land you so vigorously defend.ชัดแจ้ง เจ้าไม่รู้จักผู้หญิงของเรา
Free will is obviously not a big factor in this little world of ours.อิสระปลดปล่อยชัดแจ้ง มันเป็นแค่เหตุการณ์ ในโลกเล็กๆ ของเรา
The writing, which at first was as clear as red flame, has all but disappeared.รอยที่เดิมที่เคยชัดแจ้ง ดุจแสงไฟบัดนี้ไม่ปรากฏ
Words offer the means to meaning and, for those who will listen, the enunciation of truth.คำพูดเหล่านั้นมันกำลังสื่อความหมาย... ...ถึงผู้ที่ต้องการจะรับฟัง, สิ่งที่เป็นความจริงอันชัดแจ้ง.
I knew it It's so obviousฉันรู้แล้ว มันออกจะชัดแจ้งแบบนี้
It threw him off balance and his target is far away.ความห้าวหาญของลีโอนายเดิส พิสูจน์ได้ชัดแจ้ง
And his will is clear.ความต้องการของท่านชัดแจ้งแล้ว
It's obvious you love the skin you wearมันชัดแจ้งว่าเธอรักผิวที่เธอมี
She knows exactly what you did back there,เธอรู้อย่างชัดแจ้งที่คุณได้ทำไว้ที่นั่น
Trusting without absolute evidenceปราศจากการยืนยันที่ชัดแจ้ง และดังนั้น
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้
I've strict orders. No one gets inside at this point, sir.ฉันมีกฎข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง ห้ามเข้ามาในนี้
Abbey, what you're doing is hurting people, very obviously!เอบบี้, เธอทำร้ายผู้คน, มันชัดแจ้ง
I want everyone clearผมอยากให้ทุกๆคนเข้าใจชัดแจ้งว่า
We got some serious evidence to suggest you may be next.เรามีหลักฐานชัดแจ้งว่า คุณคือเหยื่อรายต่อไป
See the way ahead. well, I best be gettingได้อย่างชัดแจ้งเสมอ เอาล่ะ ข้าควรจะกลับ
But it's clear-- and what do we say about clarity?แต่มันก็ชัดแจ้ง-- แล้วคุณจะพูดว่าอะไร เกี่ยวกับความชัดแจ้งอย่างนี้ล่ะ?
It's a barbarity that clarity is a rarity.มันคือความโหดเหี้ยมไร้วัฒนธรรม ที่มีความชัดแจ้งและหาได้ยากยิ่ง
Does my need to constantly express those opinions annoy my fellow Glee Clubbers?แค่ทำสิ่งเหล่านั้นให้คงที่ พูดสิ่งที่คิดอย่างชัดแจ้ง -นั่นรบกวนเพื่อนฝูงชาวกลีเหรอ?
He wanted the victim to know exactly what was coming.เขาอยากให้เหยื่อรู้อย่างชัดแจ้ง ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น
It's just I thought you were a clear-cut civil case.แค่ฉันคิดว่าคุณคงเข้าใจ การทำคดีของรัฐอย่างชัดแจ้งอยู่แล้ว
I'm sorry, were you locked in a loony bin or a zoo?ที่จะคิดได้อย่างชัดแจ้ง โทษนะ,ว่าแต่ คุณถูกขังอยู่ในโรง'บาลประสาทหรือว่าสวนสัตว์
I... I... I'm sure that'll be perfectly clear.ข้า ข้า ข้ามั่นใจอย่างชัดแจ้งทีเดียว
When God's message is this clear,เมื่อสารแห่งพระเจ้าปรากฏชัดแจ้ง
One day soon, you're gonna find out exactly what HR expects from you in return for that loyalty.วันหนึ่งอีกไม่ช้า นายจะรู้ ชัดแจ้งเชียวว่าเอชอาร์หวังว่า จะได้อะไรจากนาย เพื่อตอบแทนความภักดี
He's given himself a front-row seat.เขาทำให้ตัวเองได้รู้ชัดแจ้ง
In this perspective, it's not surprising that we're a mystery to ourselves and that, despite our manifest pretension, we are far from being masters of our own little house.ในมุมมองนี้ก็ไม่น่าแปลกใจ ว่าเราลึกลับกับตัวเองและว่า, แม้จะมีข้ออ้างอย่างชัดแจ้งของเรา
This is something NASA expressly rejected.นี่คือสิ่งที่นาซ่าปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง
All junior xenolinguistics and science personnel must observe general curfew unless expressly authorized for extended work hours by unit COs.จูเนียร์ทั้งหมด ภาษาศาสตร์ และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ต้องสังเกต เคอร์ฟิวทั่วไปเว้นแต่ได้รับ อนุญาตอย่างชัดแจ้ง สำหรับชั่วโมงการทำงานขยาย โดยโคไซน์หน่วย

ชัดแจ้ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชัดแจ้ง
Back to top