ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evident*, -evident-

evident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evident (adj.) ชัดแจ้ง See also: ปรากฏชัด, ชัดเจน Syn. clear, obvious
evidential (adj.) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง Syn. actual, exact, true, real
evidently (adv.) อย่างชัดเจน See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด Syn. clearly, obviously
English-Thai: HOPE Dictionary
evident(เอฟ'วิเดินทฺ) adj. ชัดแจ้ง
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
evident(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,เด่นชัด,ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู relevant fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจักษ์ (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจ, ตระหนัก
ประจักษ์แจ้ง (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. เห็นประจักษ์, ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ทราบ, รู้
ปรากฏชัด (v.) be evident See also: be obvious, be clear, be apparent
เข้าใจแจ่มแจ้ง (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. เห็นประจักษ์, ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, ทราบ, รู้
เห็นประจักษ์ (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ทราบ, รู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It became evident from a very early age... that there was something different about me.เห็นได้ชัดตั้งแต่ผมยังเล็กๆ ว่าผมไม่อะไรไม่เหมือนคนอื่น
But for reasons that are only evident to me now...แต่ด้วยเหตุผลที่กระจ่างแจ้งแก่ฉันในตอนนี้...
PHIL: immediately evident is the focal charring of the limbs and torso.แสดงให้เห็นว่า แช่อยู่ ในน้ำมันที่กำลังลุกไหม้.
Isn't it evident from him having saved your daughter?มันไม่ชัดเจนหรอกหรือที่เขา ช่วยลูกสาวของพ่อเอาไว้?
At this height, any variant in trajectory resulting from a simple jump or being pushed off the building will be evident in where they land.ความสูงของที่นี้ และตัวแปรต่างๆ เกิดจากการกระโดดลงไปเอง หรือว่าโดนพลักให้ตก จะเห็นได้จาก หุ่นตกลงไปจุดไหน
There's not much chance that the fungus would still be evident on a smooth metal surface.ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เชื้อรายังคงเป็นหลักฐานชั้นดี ที่เกาะอยู่บนอาวุธโลหะผิวลื่น
It's fairly evident they were in the process of leaving before things went to pot.เห็นชัดว่าพวกเขากำลังเตรียมออกเดินทาง ก่อนที่ทุกอย่างจะผิดพลาด
That she's seeing him tonight is evident from her make-up and clothes.จากการจะไปเจอเขาคืนนี้ อ้างจากการแต่งหน้าแต่งตัว
It's evident that this man has been in a scrap or two.มันเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้ ผ่านชีวิตที่ลำบากมามาก
Which makes it even more evident why a girl like you shouldn't be here.ซึ่งนั่นทำให้มันชัดเจนมากขึ้น ทำไมผู้หญิงแบบคุณ ไม่ควรจะอยู่ที่นี่
'Tis evident his vices and follies have won your heart.พ่อเห็นความชั่วร้ายของเขาและ โง่เขลาได้รับรางวัลหัวใจของคุณ
But I believe the proportions are evident in human genome DNA.แต่หนูเชื่อว่าสัดส่วนต่างๆ แสดงออกอย่างชัดเจนอยู่ในดีเอ็นเอของมนุษย์

evident ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显豁[xiǎn huò, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 显豁 / 顯豁] evident; clear and bright
不言而喻[bù yán ér yù, ㄅㄨˋ ㄧㄢˊ ㄦˊ ㄩˋ, 不言而喻] it goes without saying; it is self-evident

evident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident
面目躍如[めんもくやくじょ(uK), menmokuyakujo (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) with evident joy of having lived up to one's reputation; having an effect of bolstering one's reputation
公理[こうり, kouri] (n,adj-no) axiom; maxim; self-evident truth
判然[はんぜん, hanzen] (adj-t,adv-to) clear; distinct; evident; definite
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
昭然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) manifest; clear; evident; obvious
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently
灼然[しゃくぜん, shakuzen] (adj-t,adv-to) (1) (arch) shining; radiant; (2) (arch) evident; clear
自ずから明らか;おのずから明らか[おのずからあきらか, onozukaraakiraka] (adj-na) self-evident
自明[じめい, jimei] (adj-na,n,adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P)
自明の理[じめいのり, jimeinori] (n) self-evident truth; truism; axiom
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P)

evident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[adj.] (denchat) EN: obvious ; clear ; vivid FR: évident ; clair
เห็นได้ชัดเลย(ว่า)[xp] (hen dāi cha) EN: it's evident (that) ; it's apparent (that) FR: il est évident (que)
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[adj.] (jaēng chat) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct FR: clair
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo) EN: that's so predictable ! FR: c'est évident !
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly FR: distinct ; évident ; manifeste
แน่ชัด[adj.] (naēchat) EN: clear ; obvious ; explicit ; definite FR: évident ; certain ; clair
เป็นตัวเป็นตน[adj.] (pentūapento) EN: tangible ; evident FR:
ประจักษ์[v.] (prajak) EN: evident ; certain ; obvious ; clear FR: sûr ; évident ; clair ; avéré
ประจักษ์แจ้ง[v. exp.] (prajak jaēn) EN: be evident FR:
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement
ปรัตยักษ์[adj.] (prattayak) EN: evident FR:
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
เป็นเรื่องยาก[v. exp.] (pen reūang ) EN: be difficult ; be hard ; isn't easy FR: être difficile ; ne pas être facile ; ne pas être évident
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os
อย่างเห็นได้ชัด[adv.] (yāng hen dā) EN: apparently FR: de façon évidente

evident ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offenkundig {adj} | offenkundiger | offenkundigstevident | more evident | most evident
Evidenzerlebnis {n}evidential experience
klar; einleuchtend; offensichtlich; augenscheinlich {adj}evident; self-evident
offensichtlich {adv}self-evidently
selbstverständlich {adj}self-evident

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evident
Back to top