ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explicitly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explicitly*, -explicitly-

explicitly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explicitly (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง Syn. clearly, obviously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยชัดแจ้ง (adv.) explicitly See also: expressly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Richard, I was told explicitly not to leave Frank by himself.ริชาร์ด ฉันบอกแล้วว่า จะไม่ปล่อยแฟรงค์ไว้คนเดียว
I-I never... explicitly said the stepfather did it.ฉัน - ฉันไม่ได้... พูดว่า
Uh, Ned explicitly told me that he wants absolutely no trouble.อ่า เน็ดบอกผมหมดแล้ว ว่าเขาไม่ต้องการมีปัญหาอย่างยิ่ง
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน
Even after Siobhan explicitly told you the master suite was off limits.สำหรับห้องนอนใหญ่นี่ มันออกจะเกินไปหน่อย ฉันขอโทษ แอนดริว
We made explicitly clear to you that we're no longer using sleeper agents.เราทำอย่างชัดเจนที่ชัดเจนเพื่อคุณ ที่เราไม่ใช้ตัวแทนหลับ.
You're aware that the invitation explicitly forbade the press?คุณก็รู้ดีว่าคำเชิญนั้น บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าห้ามนำไปตีพิมพ์
Nobody explicitly gave me permission to do this... and they can't, until I'm on board the Ares 4.ไม่มีใครให้ฉันอย่างชัดเจน ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนี้ และพวกเขาสามารถไม่ได้จนกว่าฉันในคณะกรรมการ

explicitly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state

explicitly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
โดยชัดแจ้ง[adv.] (dōi chatjaē) EN: explicitly FR:
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously FR: clairement ; distinctement ; explicitement
โจ่งครึ่ม ; โจ๋งครึ่ม[adv.] (jōngkhreum) EN: blatantly ; openly ; explicitly FR:
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explicitly
Back to top