ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dryad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dryad*, -dryad-

dryad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dryad (n.) นางไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
dryad(n) นางไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We fauns danced with the dryads all night, and, you know, we never got tired.เราชาวฟอน เต้นรำกับพวกเซนทอร์ ตลอดทั้งคืนและ... เราไม่เคยที่จะรู้สึกเหนื่อย
I play nightshade dryad. Game, set and match.ฉันจะใช้นางไม้รัตติกาลเป็นอันจบเกม

dryad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, 狒] hamadryad baboon

dryad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キングコブラ[, kingukobura] (n) king cobra; hamadryad (Ophiophagus hannah)
木の精[きのせい, kinosei] (exp,n) (See 木霊・3) dryad; tree spirit
網平茸[あみひらたけ;アミヒラタケ, amihiratake ; amihiratake] (n) (uk) dryad's saddle (Polyporus squamosus)
蛇の目蝶;蛇目蝶[じゃのめちょう;ジャノメチョウ, janomechou ; janomechou] (n) (uk) satyrid (any butterfly of subfamily Satyrinae, esp. the dryad, Minois dryas); grayling

dryad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อเหลืองลีนา[n. exp.] (phīseūa leū) EN: White Dryad FR:
เทพธิดา[n.] (thēpthidā) EN: goddess ; angel ; female deity ; divine female ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dryad
Back to top