ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jungle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jungle*, -jungle-

jungle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jungle (n.) ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง See also: กองระเกะระกะ
jungle (n.) ป่าทึบ See also: ป่า, ดงป่า Syn. forest, woods
jungle (n.) ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน See also: ความสับสนวุ่นวาย
jungle fever (n.) ไข้ป่า See also: ไข้จับสั่น
jungle juice (sl.) เหล้าแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
jungle gymn. โครงเหล็กสามมิติสำหรับเด็กเล่น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
jungle(n) ป่า,พง,ป่าทึบ
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า,ไข้มาลาเรีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jungle feverไข้ป่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jungle fowlไก่ป่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดง (n.) jungle See also: forest, plantation, thick forest Syn. ป่า, ป่าหญ้า, ป่าดง, ไพร, พง
ดง (n.) jungle See also: forest, plantation, thick forest Syn. ป่า, ป่าดง, ไพร, พง
ดงดาน (n.) jungle See also: extensive forest ( where the foliage is so thick that the sun does not shine through) Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่
ดงดาน (n.) jungle See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thick forest Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่
ป่าหญ้า (n.) jungle See also: forest, plantation, thick forest Syn. ป่า, ป่าดง, ไพร, พง
ป่าใหญ่ (n.) jungle See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thick forest
พงพี (n.) jungle See also: forest, woods Syn. ป่าดง, พงไพร, ป่า, พนา, ป่าดงพงพี
วนาสณฑ์ (n.) jungle See also: wood, forest Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
วนาสัณฑ์ (n.) jungle See also: wood, forest Syn. ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
แนวป่า (n.) jungle See also: wood, forest Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
ไก่ป่า (n.) jungle fowl See also: wild fowl, red jungle fowl
ทางป่า (n.) jungle trail See also: jungle track, jungle route, jungle path Syn. ทางเดินป่า
ทางเดินป่า (n.) jungle trail See also: jungle track, jungle route, jungle path
หักร้างถางพง (v.) clear the jungle See also: clear land for farming, make a clearing in a virgin forest
หักล้างถางพง (v.) clear the jungle See also: prepare field for planting
อรัญวาสี (n.) sect of monks who lived in the jungle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We get on some elephants, go see some jungle felling.{\cHFFFFFF}เราได้รับในบางช้าง, ไปเห็นบางส่วนตัดโค่นป่า
You've got a lot to learn, jungle man.คุณได้มีจำนวนมากที่จะเรียนรู้คนป่า
However well he may have mastered... the intricacies and complexities of this absurd society... he is what the jungle has made him.แต่ดีที่เขาอาจจะเข้าใจ ... ความซับซ้อนและความซับซ้อน ของสังคมที่ไร้สาระนี้ ... เขาคือสิ่งที่ป่าได้ทำให้เขา
You're gonna DEROS out of this jungle and these clothes.เราจะตัดขาดจากป่ากับชุดทหารเลย
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า
It sounds harsh but it's a goddamn jungle out there.เอ่อใช่ คนนั้นน่ะที่ชื่อ โจยังด๊อก
And there's only one area of the jungle with red fungus-bearing acallas.ใช่ ในสายตาของมือสมัครเล่น ลูกดอกของเผ่าวาชูตูทำจากไม้ของต้นมิโมซ่า...
"In the jungle you must wait... until the dice read five or eight.""เจ้าต้องไปรออยู่ในป่า... ...จนกว่าหน้าเต๋าจะขึ้นห้าหรือแปด"
"In the jungle you must wait..." What's that mean?"เจ้าต้องไปรออยู่ในป่า" มันหมายความว่าอะไร?
You are not in the jungle anymore. Stop this!คุณไม่ได้อยู่ในป่าอีกแล้วนะ หยุดนะ!
"In the jungle you must wait, till the dice read five or eight.""เจ้าต้องไปรอในป่า จนกว่าหน้าเต๋าจะขึ้นห้าหรือแปด"
Twenty-six years buried in the jungle and I still became my father.26ปี ที่ฉันติดอยู่ในป่า... ... ก็ยังอุตส่าห์ติดนิสัยพ่อมาได้

jungle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, 内比都 / 內比都] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那
[shāo, ㄕㄠ, 莦] jungle grass; lair
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, 彬马那 / 彬馬那] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005
丛林[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, 丛林 / 叢林] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery
[zhēn, ㄓㄣ, 獉] jungle

jungle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスファルトジャングル[, asufarutojanguru] (n) asphalt jungle
コンクリートジャングル[, konkuri-tojanguru] (n) concrete jungle
嘴太鴉[はしぶとがらす;ハシブトガラス, hashibutogarasu ; hashibutogarasu] (n) (uk) jungle crow (Corvus macrorhynchos)
山烏;山鴉[やまがらす, yamagarasu] (n) (1) crow in the mountains; (2) (See ハシブトガラス) jungle crow (Corvus macrorhynchos); (3) (See ミヤマガラス) rook (species of crow, Corvus frugilegus); (4) (arch) (derog) dark-skinned person
弱肉強食[じゃくにくきょうしょく, jakunikukyoushoku] (n) The survival of the fittest; the law of the jungle
赤色野鶏[せきしょくやけい;セキショクヤケイ, sekishokuyakei ; sekishokuyakei] (n) (uk) red jungle fowl (Gallus gallus)
ジャングル[, janguru] (n) jungle; (P)
ジャングルジム[, jangurujimu] (n) jungle-gym
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush
密林[みつりん, mitsurin] (n) (1) close thicket; dense forest; jungle; (2) (sl) amazon.com; (P)
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P)

jungle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
ชัฏ[n.] (chat) EN: thick forest ; dense forest ; jungle FR: forêt dense [f]
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดาน[n.] (dongdān) EN: jungle ; forested area ; woods ; wilderness FR: forêt épaisse [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest ; dark jungle FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest FR: forêt vierge [f] ; jungle [f]
หักล้างถางพง[v. exp.] (haklāng thā) EN: clear the jungle FR:
หักร้างถางพง[v.] (hakrāngthān) EN: clear land for farming ; clear the jungle FR:
อีกา[n.] (īkā) EN: large-billed crow ; thick-billed crow ; jungle crow FR: corbeau à gros bec [m] ; corbeau corassé [m] ; corneille à gros bec [f]
จงโคร่ง[n.] (jongkhrōng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
โจงโคร่ง[n.] (jōngkhrōng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
แกงป่า[n.] (kaēngpā) EN: jungle curry ; herbal curry ; red curry FR:
แกงป่าไก่[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: jungle curry with chicken FR:
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย[n. exp.] (kaēngpā lūk) EN: jungle curry with fishballs and featherback fish FR:
แกงป่าหมู[n. exp.] (kaēngpā mū) EN: jungle curry with pork FR:
แกงป่าเนื้อ[n. exp.] (kaēngpā neū) EN: jungle curry with beef FR:
แกงป่าปลาช่อน[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with snakehead fish ; red curry with snakehead fish FR:
แกงป่าปลาดุก[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with catfish FR:
แกงป่าปลา[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with fish FR:
แกงป่าปลาเห็ดโคน[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with silver sillago ; silver sillago herbal curry FR:
แกงป่าปลากราย[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with featherback fish FR:
แกงป่าปลากระพง[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with sea bass FR:
แกงป่าปลานิล[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with Nile tilapia FR:
แกงป่าปลาทราย[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with sea bass FR:
กานน[n.] (kānon) EN: forest ; jungle FR:
ไข้ป่า[n.] (khaipā) EN: malaria ; jungle fever FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]
กง[n.] (kong) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กระหอง[n.] (krahøng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กระทาหอง[n.] (krathāhøng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle cat ; Swamp lynx ; wild cat ; bobcat FR: chat sauvage [m] ; lynx [m] ; Felis chaus
หมาน้ำ[n. exp.] (mā nām) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
นกเอี้ยงควาย[n. exp.] (nok īeng kh) EN: Jungle Myna FR: Martin forestier [m] ; Mainate de jungle [m] ; Martin brun [m] ; Martin sombre [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[n. exp.] (nok jap mal) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[n. exp.] (nok jap mal) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher FR: Gobemouche à dos olive [m] ; Rhinomyias olive [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกเทา[n. exp.] (nok jap mal) EN: Grey-chested Jungle Flycatcher FR: Gobemouche ombré [m] ; Rhinomyias à poitrine grise [m]
นกจับแมลงป่า[n. exp.] (nok jap mal) EN: jungle flycatcher FR:
นกกินแมลงป่า [n. exp.] (nok kin mal) EN: Jungle Babbler FR:
นกตบยุงภูเขา[n. exp.] (nok topyung) EN: Jungle Nightjar ; Grey Nightjar ; Indian FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]
ป่า[n.] (pā) EN: forest ; jungle ; woods ; grove FR: forêt [f] ; bois [m] ; futaie [f]
ป่าดิบ[n.] (pādip) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]

jungle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ceylondrossling {m} [ornith.]Ceylon Jungle Babbler
Dschungel {m} | der fast undurchdringliche Dschungeljungle | the barely penetrable jungle
Graurücken-Dschungelschnäpper {m} [ornith.]Mindanao Jungle Flycatcher
Ceylonhuhn {n} [ornith.]Ceylon Jungle-fowl
Dschungelwachtel {f} [ornith.]Jungle Bush Quail
Dschungelkauz {m} [ornith.]Jungle Owlet
Einfarbkauz {m} [ornith.]Jungle Hawk Owl
Dschungelnachtschwalbe {f} [ornith.]Jungle Nightjar
Dschungelprinie {f} [ornith.]Jungle Prinia
Dschungelkrähe {f} [ornith.]Jungle Crow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jungle
Back to top