ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woodprint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woodprint*, -woodprint-

woodprint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woodprint (n.) แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ Syn. woodcut
woodprint (n.) แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ Syn. woodblock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woodprint
Back to top