ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freakiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freakiness*, -freakiness-

freakiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freakiness (n.) ความคิดเเปลกประหลาด Syn. quirkiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freakiness
Back to top