ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bubble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bubble*, -bubble-

bubble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bubble (n.) ฟอง
bubble (vi.) ผุดเป็นฟอง Syn. foam
bubble (vi.) เรอ
bubble (vi.) ทำให้เกิดฟอง See also: ทำให้เป็นฟอง
bubble over (phrv.) ล้น See also: ไหลล้น Syn. brim over
bubble over (phrv.) (ความรู้สึก)ท่วมท้น See also: (หัวเราะ)ร่วน, (อารมณ์)พลุ่งพล่าน
bubble over with (phrv.) ท่วมท้นด้วย See also: เต็มไปด้วย Syn. brim over with
bubble water (sl.) แชมเปญ
bubblegum (n.) หมากฝรั่งชนิดหนึ่งที่เป่าลูกโป่งได้
bubbles (n.) ฟอง See also: พรายฟอง, ฟองเหงื่อ, ฟองน้ำลาย Syn. froth, spume
bubbles (n.) ฟอง Syn. foam, lather, suds
bubbles (n.) ฟองสบู่ See also: ฟอง Syn. foam, suds
bubbles (n.) น้ำสบู่ที่มีฟอง Syn. foam
English-Thai: HOPE Dictionary
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
bubble gumn. หมากฝรั่งที่เป่าให้เป็นลูกโป่งได้
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
bubblern. เครื่องน้ำพุสำหรับดื่มมีปากท่อสำหรับดันน้ำให้เข้าปาก, เครื่องพ่นแก๊สผ่านของเหลว
English-Thai: Nontri Dictionary
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรายน้ำ (n.) bubble See also: air ball
ฟอง (n.) bubble See also: foam
เศรษฐกิจฟองสบู่ (n.) bubble economy
ต่อมน้ำ (n.) air bubble See also: bubbles Syn. ฟองอากาศ
ฟองสบู่ (n.) soap-bubble See also: soap suds
ฟองอากาศ (n.) air bubble
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He blew a bubble while I was singing. He can't do that while I'm singing!เขาเป่าฟองในขณะที่ฉันกำลังร้องเพลง เขาไม่สามารถทำอย่างนั้นในขณะที่ฉันกำลังร้องเพลง!
Go, go, gadget bubble gum.ไป ไป ลูกโป่งหมากฝรั่งแก็ดเจ็ท
Monk, I know how to pop bubble wrap.มังก์ ฉันรู้น่าว่าจะต้องบีบฟองอากาศยังไง
I have 500 guests and a broken bubble cannon to attend to.ฉันมีแขก 500 คนและก็ปืนใหญ่ที่ต้องไปร่วม
What's even more interesting, I think, is they can measure the different isotopes of oxygen and figure out a very precise thermometer and tell you what the temperature was the year that that bubble was trapped in the snow as it fell.ผมคิดว่าที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาสามารถตรวจวัดความแตกต่าง ของไอโซโทปของออกซิเจน และคิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูง
We're gonna find out which one is making her brain bubble over.สมองเธอบวม ที่ไหน ตึกเหรอ?
You live in this little bubble and you look down on the people who live in the real world.คุณอาศัยอยู่ในเกราะกำบัง และคุณมอง คนอื่นๆไร้ค่า คนที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งความจริง
I got smoke machines, bubble machines I even got love marines, and still the hat goes deeper.ฉันมีเครื่องทำควัน เครื่องทำฟองสบู่ แถมฉันยังมีทหารเรือด้วย แล้วหมวกฉันยังมีมากกว่านั้นอีก
How'd the bubble test go?การทดสอบฟองอากาศเป็นยังไง
That's the bubble bath.เครื่องทำความสะอาดอ่างน้ำอัตโนมัติ
When you return to surface, kiss this bubble once.เมื่อเจ้ากลับขึ้นสู่ผิวน้ำแล้ว จงจุมพิตฟองน้ำนี้นะ
You know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.หลังกำแพง กับคนใช้และคนขับรถและบริกร

bubble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泡沫经济[pào mò jīng jì, ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 泡沫经济 / 泡沫經濟] bubble economy
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 波霸奶茶] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 潏] bubble up
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
珍珠奶茶[zhēn zhū nǎi chá, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 珍珠奶茶] pearl milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as bubble milk tea
气泡[qì pào, ㄑㄧˋ ㄆㄠˋ, 气泡 / 氣泡] bubble; blister (in metal)
水泡[shuǐ pào, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ, 水泡] bubble; blister
[ōu, ㄡ, 沤 / 漚] bubble; froth
泡沫[pào mò, ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, 泡沫] foam; (soap) bubble; (economic) bubble
住宅泡沫[zhù zhái pào mò, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, 住宅泡沫] housing bubble
肥皂泡[féi zào pào, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄆㄠˋ, 肥皂泡] soap bubble

bubble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットバブル[, inta-nettobaburu] (n) dot-com bubble
テクノロジーバブル[, tekunoroji-baburu] (n) technology bubble
ナンヨウミドリハゼ[, nanyoumidorihaze] (n) green bubble goby (Eviota prasina); pepperfin pygmy goby
バブルジェットプリンタ[, baburujiettopurinta] (n) {comp} bubble jet printer
バブルソート[, baburuso-to] (n) {comp} bubble sort
バブルメモリ[, baburumemori] (n) {comp} bubble memory
バブルメモリー[, baburumemori-] (n) {comp} bubble memory
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp,n) collapse of bubble economy; economic bubble burst
バブル景気[バブルけいき, baburu keiki] (n) bubble economy (of Japan, 1986-1991)
バブル記憶装置[バブルきおくそうち, baburu kiokusouchi] (n) {comp} bubble memory
パリソン[, parison] (n) parison, the first small bubble at the end of a blowpipe
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.)
水ぶくれ;水膨れ;水脹れ[みずぶくれ, mizubukure] (n) blister; bubble (e.g. financial); bloat
沸沸;沸々[ふつふつ, futsufutsu] (adj-na) simmer; bubble out; flow out
泡沫[うたかた;ほうまつ;うたがた, utakata ; houmatsu ; utagata] (n) (1) bubble on surface of liquid; (adj-no,n) (2) ephemeral; transient
泡沫的[ほうまつてき, houmatsuteki] (adj-na) transient; passing; fleeting; ephemeral; like a bubble on liquid
泡風呂[あわぶろ, awaburo] (n) jacuzzi; whirlpool bath; bubble bath
磁気バブルメモリー[じきバブルメモリー, jiki baburumemori-] (n) {comp} bubble memory
磁気バブル記憶装置[じきバブルきおくそうち, jiki baburu kiokusouchi] (n) {comp} bubble memory
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei
シャボン玉[シャボンだま, shabon dama] (n) soap bubble; (P)
バブル[, baburu] (n) bubble; (P)
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
吹き出し[ふきだし, fukidashi] (n) (1) blowoff; blowing; venting; (2) speech balloons (in a comic strip); speech bubble; (3) blowing (of a seasonal or climatic wind)
水飲み場[みずのみば, mizunomiba] (n) drinking fountain; water fountain; bubbler; (animal) watering hole; water hole
泡(P);沫[あわ;あぶく(泡)(P), awa ; abuku ( awa )(P)] (n) bubble; foam; froth; head on beer; (P)
泡立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t) to bubble; to foam; to froth
風船ガム[ふうせんガム, fuusen gamu] (n) bubblegum
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バブルメモリ[ばぶるめもり, baburumemori] bubble memory

bubble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาไข่มุก[n. exp.] (chā khaimuk) EN: bubble tea ; pearl milk tea ; boba milk tea FR:
อึ่งอ่างบ้าน[n. exp.] (eung-āng bā) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
ฟอง[n.] (føng) EN: bubble ; foam ; scum FR: bulle [f] ; mousse [f] ; écume [f]
ฟองอากาศ[n. exp.] (føng akāt) EN: air bubble FR: bulle d'air [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū t) EN: the soap bubble has burst FR: la bulle a éclaté
ฟูมฟาย[v.] (fūmfāi) EN: foam ; froth ; bubble over FR:
กระฟูมกระฟาย[v.] (krafūmkrafā) EN: foam ; froth ; bubble over FR:
ภาวะเศรษฐกิจฟองบู่[n. exp.] (phāwa sētth) EN: economic bubble ; bubble economy FR: bulle économique [f]
พลาสติกกันกระแทก[n. exp.] (phlāstik ka) EN: bubble wrap ; bubble pack ; air bubble packing ; bubble wrapping FR: papier bulle [m] ; film à bulles [m]
เศรษฐกิจฟองสบู่[n. exp.] (sētthakit f) EN: bubble economy FR:
ต่อมน้ำ[n.] (tǿmnām) EN: bubble FR: bulle [f]
หวอด[n.] (wøt) EN: bubble nest ; foam FR:
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles FR: mousse [f] ; écume [f]
พราย[n.] (phrāi) EN: air bubbles FR: bulles d'air [fpl]

bubble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftblase {f}bleb; air bubble
Magnetblase {f}magnetic bubble
Seifenblase {f}soap bubble
Blasenspeicher {m} [comp.]bubble storage
Brodeln {n}hubble-bubble
Druckluftpegel {m}bubble gauge
Blasenkoralle {f} (Plerogyra spp.) [zool.]bubble coral
Blasenalgen {pl} (Valonia spp.)bubble alge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bubble
Back to top