ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tepid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tepid*, -tepid-

tepid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tepid (adj.) อบอุ่นพอควร Syn. warm, temperate
tepid (adj.) จืดชืด See also: เฉย Syn. unenthusiatic, tepid Ops. enthusiatic
tepidity (n.) ความอุ่น (โดยเฉพาะของเหลว)
English-Thai: HOPE Dictionary
tepid(เทพ'พิด) adj. อบอุ่นพอควร,จืดชืด,ไม่อร่อย,เฉย ๆ ,ไม่กระตือรือร้น., See also: tepidity,tepidness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tepid(adj) อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tepidarium๑. ห้องอาบน้ำร้อน๒. การอาบน้ำร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In X-ray light, we lost sight of the blue star because its surface is a tepid 30,000 degrees.เพราะพื้นผิวของมันเป็นอุ่น 30,000 องศา
Everywhere I've been in this country they slap down a cup of tepid nonsense you know with the teabag lying beside it which means I've got to go through the ridiculous business of dunking it in the lukewarm piss waiting for the slightest change of color toทุกแห่งที่ฉันไปในประเทศนี้ มีแต่คนเทน้ำลงในถ้วยแบบส่งๆ และวางถุงชาไว้ข้างๆ
It's flat and tepid.เพราะมันไม่เย็นหมดแล้ว
Or, I don't know, "tepid"?หรือ ไม่รู้สิ หรือชั้นบอกว่า "เย็นชืด"
Yours is, uh, just some tepid, off-brand, generic cola.ยาของนาย มันแค่ของกระจอก ยาคุณภาพต่ำที่จำหน่ายอยู่ทั่วไป เหมือนน้ำอัดลมทั่วๆไป

tepid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温热[wēn rè, ㄨㄣ ㄖㄜˋ, 温热 / 溫熱] tepid

tepid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬるま湯;微温湯[ぬるまゆ;ぬるゆ(微温湯);びおんとう(微温湯), nurumayu ; nuruyu ( bion yu ); biontou ( bion yu )] (n) tepid water; lukewarm water
温む[ぬるむ, nurumu] (v5m,vi) to become lukewarm; to become tepid
生暖かい[なまあたたかい, namaatatakai] (adj-i) lukewarm; tepid
微温[びおん, bion] (n,adj-no) lukewarmness; tepidity
温い(P);緩い;微温い[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (温い, 微温い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See 温) slow; stupid; (P)

tepid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุ่น[adj.] (un) EN: warm ; tepid ; lukewarm FR: tiède

tepid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lau {adj} | lauer | am laustentepid | more tepid | most tepid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tepid
Back to top