ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toddle*, -toddle-

toddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toddle (vi.) (เด็กเล็กๆ) เดินเตาะแตะ Syn. dodder, waddle
toddle (vi.) เดินแบบไม่เร่งรีบ
toddle (n.) การเดินเตาะแตะ See also: การเดินแบบไม่มั่นคง
toddle (n.) การเดินแบบไม่เร่งรีบ
toddler (n.) เด็กวัยหัดเดิน Syn. tot
English-Thai: HOPE Dictionary
toddle(ทอด'เดิล) vi. เดินโซเซ,เดินเตาะแตะ n. การเดินโซเซ,การเดินเตาะแตะ, Syn. totter
English-Thai: Nontri Dictionary
toddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toddlersเด็กวัยหัดเดิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้วมเตี้ยม (v.) toddle See also: be tardy, take short, wobble, waddle Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
เตาะแตะ (v.) toddle See also: totter Syn. กระเตาะกระแตะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So why don't you toddle off, get me a beer?มันก็ชัดแ้จ้งอยู่ว่าทำไม คุณไม่ควรต้วมเตี้ยมเอาเบียร์มาให้ผม?
The sons and daughters they had left as toddlers were now almost grown-up youths.ลูกชายและลูกสาวที่พวกเขาไ- ด้ทิ้งไว้เป็นเด็กวัยหัดเดิน ตอนนี้เกือบจะเติบโตขึ้นเยาวชน
Do you really remember the promise we made, even though you were just a toddler then?เธอจำสัญญา ที่พวกเราทำกันได้มั้ย ทั้งๆที่เธอยังเด็กขนาดนั้น
THE GUY WHO CALLED 911 CAME HERE TO DROP OFF HIS TODDLER,เราน่าจะดูกันว่าการวิเคราะห์เหยื่อ จะบอกอะไรได้บ้าง
I swear it, it's like I work with toddlers!สาบานได้ เหมือนกับฉันกำลังทำงานกับพวกไม่รู้จักโตจริงๆ
Don't play with your food, child. You're not a toddler.อย่าเล่นของกินสิหนู ไม่ใช่เด็กๆ แล้วนะ
I hate being fed like a toddler.ฉันเกลียดการป้อนเหมือนเป็นเด็กๆ
In an out of foster care since he was a toddler,and acquired quite the nice rap sheet.เข้า ๆ ออก ๆ บ้านเด็กกำพร้ามาตั้งแต่แบเบาะ ได้รับใบตักเตือนเป็นประจำ
The toddler will be placed in the care of a local authority.คุณดอยล์เป็นเหยื่อ ของการสังหารสุ่ม
But rachel somehow manages to dress Like a grandmother and a toddler at the same time.เรเชล แต่งตัวเหมือนคุณยาย และเด็กทารกพร้อมๆกัน
As someone who's had long, luxurious locks Since I was a toddler in the pageant circuit,ในฐานะที่ฉัน มีผมยาว สวย ตั้งแต่เด็ก
Yang was making a toddler cry.\\\\ด็อกเตอร์หยางทำเด็กร้องไห้

toddle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんよ[, anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk

toddle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเตาะแตะ[v. exp.] (doēn tǿte) EN: toddle FR: se dandiner ; marcher à petits pas ; trottiner
เดินต้วมเตี้ยม[v. exp.] (doēn tūamtī) EN: toddle FR:
กระเตาะกระแตะ[v.] (kratǿkratae) EN: toddle along FR:
เด็กเล็กวัยหัดเดิน[n. exp.] (dek lek wai) EN: toddler FR:
เด็กวัยเตาะแตะ[n. exp.] (dek wai tǿt) EN: toddler FR: enfant qui commence à marcher [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toddle
Back to top