ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upon*, -upon-

upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upon (prep.) บน See also: เหนือ Syn. on
upon which (conj.) หลังจากที่ Syn. at which
English-Thai: HOPE Dictionary
upon(อะพอน') prep. =on (ดู) ,บน,เหนือ,ในโอกาส,ในเวลา
English-Thai: Nontri Dictionary
upon(pre) ข้างบน,เหนือ,ในเวลา,ในโอกาส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกสนับ (v.) overgrow upon the old grass
พาดบ่า (v.) place upon the shoulder See also: put across one´s shoulder, throw over the shoulder Syn. พาดไหล่
พาดไหล่ (v.) place upon the shoulder See also: put across one´s shoulder, throw over the shoulder
เฉวียงบ่า (adv.) place upon the left shoulder See also: slantingly, diagonally
คาดหน้า (v.) look down upon See also: show contempt, hold in contempt Syn. ตราหน้า
คูปอง (n.) coupon
ดูถูก (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. เหยียดหยาม
ดูถูกดูแคลน (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม
ดูหมิ่น (v.) look down upon See also: scorn Syn. เย้ยหยัน Ops. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ
ตะล่อม (adv.) prevail on (upon/with) See also: talk somebody over (/into), persuade, induce Syn. กล่อม, หว่านล้อม
ตาก (adj.) shine upon Syn. แบน
ตาก (adj.) shine upon Syn. แบน
ถูก (v.) agree upon See also: accept Syn. จริง, ชอบ, เหมาะสม
ประจบสอพลอ (v.) fawn upon/on See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ
ยกยอปอปั้น (v.) fawn upon/on See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter Syn. ประจบประแจง, สรรเสริญเยินยอ
รอนสิทธิ์ (v.) infringe upon See also: deprive, infringe on
สรรเสริญเยินยอ (v.) fawn upon/on See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น
หยามน้ำหน้า (v.) look down upon See also: scorn Syn. เย้ยหยัน, ดูหมิ่น Ops. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
When you wish upon a starเมื่อคุณต้องการเมื่อดาว
But as I advanced, I was aware that a change had come upon it.แต่เมื่อก้าวเข้าไปดู ก็รู้ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไป
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก
I call upon you... to transfer the government to me by midnight, or we will take it by force.{\cHFFFFFF}I call upon you... {\cHFFFFFF}to transfer the government to me by midnight, {\cHFFFFFF}or we will take it by force.
But any one of you might be called upon to be conversant with the triangle.แต่หนึ่งของคุณใด ๆ ที่อาจจะมี การเรียกร้อง ที่จะคุ้นเคยกับตามบัญชีและ การแสดงของสามเหลี่ยม ดังกล่าวข้างต้น
Once upon a time or maybe twice, there was an unearthly paradise calledกาลครั้งหนึ่ง หรืออาจจะคือครั้งที่สอง มีสวรรค์พิสดารการเรียกว่า

upon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍人门户[bàng rén mén hù, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, 傍人门户 / 傍人門戶] to be dependent upon sb
[xū, ㄒㄩ, 欨] to blow or breathe upon to smile
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 求怜经 / 求憐經] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us
赫尔[Hè ěr, ㄏㄜˋ ㄦˇ, 赫尔 / 赫爾] Hull (name); Kingston upon Hull
[gài, ㄍㄞˋ, 戤] infringe upon a trade mark
相依为命[xiāng yī wéi mìng, ㄒㄧㄤ ㄧ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˋ, 相依为命 / 相依為命] mutually dependent for life (成语 saw); to rely upon one another for survival; interdependent
层层[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ, 层层 / 層層] layer upon layer
重重[chóng chóng, ㄔㄨㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 重重] layer upon layer; one after another
看作[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看作] look upon as; regard as
千千万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, 千千万万 / 千千萬萬] millions upon millions; untold numbers
有一次[yǒu yī cì, ㄧㄡˇ ㄧ ㄘˋ, 有一次] once; once upon a time
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
层峦叠嶂[céng luán dié zhàng, ㄘㄥˊ ㄌㄨㄢˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄤˋ, 层峦叠嶂 / 層巒疊嶂] range upon range of mountains (成语 saw)
重峦叠嶂[chóng luán dié zhàng, ㄔㄨㄥˊ ㄌㄨㄢˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄤˋ, 重峦叠嶂 / 重巒疊嶂] range upon range of mountains (成语 saw)
看做[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看做] regard as; look upon as
在﹍之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, 在﹍之上] above; upon
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
[xǔ, ㄒㄩˇ, 喣] to breathe upon
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 胙] confer upon; sacrificial flesh
优惠券[yōu huì quàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩㄢˋ, 优惠券 / 優惠券] coupon
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, 粮票 / 糧票] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993
购物券[gòu wù quàn, ㄍㄡˋ ˋ ㄑㄩㄢˋ, 购物券 / 購物券] coupon
酷鹏[kù péng, ㄎㄨˋ ㄆㄥˊ, 酷鹏 / 酷鵬] coupon (loan word)
取决[qǔ jué, ㄑㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, 取决 / 取決] depend upon; hinge upon
[kào, ㄎㄠˋ, 靠] depend upon; lean on; near; by; against; to support
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, 鄙视 / 鄙視] despise; disdain; look down upon
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
息票[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, 息票] interest coupon; dividend coupon
看不起[kàn bu qǐ, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 看不起] look down upon; despise
[dì, ㄉㄧˋ, 睇] look down upon
看待[kàn dài, ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ, 看待] look upon; regard
回溯[huí sù, ㄏㄨㄟˊ ㄙㄨˋ, 回溯] recall; look back upon
关系到[guān xì dào, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄉㄠˋ, 关系到 / 關系到] relates to; bears upon
[shì, ㄕˋ, 恃] rely upon
侍候[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, 侍候] serve; wait upon
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, 于是 / 於是] thereupon; as a result; consequently; thus; hence
[nǎi, ㄋㄞˇ, 迺] thereupon
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan

upon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of
マルチポスト[, maruchiposuto] (n,vs) {comp} multi-post (as frowned upon in newsgroups and web forums)
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
中台[ちゅうだい, chuudai] (n) (1) (obsc) exact center of the Garbhadhatu mandala; (2) platform upon which the fire is lit in a stone lantern
今は昔[いまはむかし, imahamukashi] (exp) once upon a time
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.)
冥利が尽きる;冥利がつきる[みょうりがつきる, myourigatsukiru] (exp,v1) to be frowned upon by Fortune
吹き下ろす[ふきおろす, fukiorosu] (v5s,vi) to blow down upon
天に向かって唾を吐く[てんにむかってつばきをはく, tennimukattetsubakiwohaku] (exp,v5k) to spit into the wind; in trying to cause harm to another, one invites disaster upon onelself
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
寓目[ぐうもく, guumoku] (n,vs) fastening one's eyes upon
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people
忠告に従う[ちゅうこくにしたがう, chuukokunishitagau] (exp,v5u) to follow advice; to act upon advice
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown)
思い及ぶ[おもいおよぶ, omoioyobu] (v5b,vi) to hit upon something
思い至る;想い到る[おもいいたる, omoiitaru] (v5r,vi) to realize; to realise; to hit upon something
思うに;惟うに[おもうに, omouni] (adv) presumably; conceivably; in my opinion; in my view; I think (that); upon thought; upon reflection
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy!
成功報酬[せいこうほうしゅう, seikouhoushuu] (n) fee contingent upon success; contingency fee; completion bonus
抱え込む;かかえ込む[かかえこむ, kakaekomu] (v5m,vt) to hold (carry) a thing in one's arm; to embrace (a baby); to take upon oneself
拠り所;拠所(io);拠[よりどころ, yoridokoro] (n) grounds; foundation; authority; support; something upon which to rely
捕食[ほしょく, hoshoku] (n,vs) predation; eating prey; preying upon
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)
昔々;昔昔[むかしむかし, mukashimukashi] (n-t) long ago; once upon a time
水明かり;水明り[みずあかり, mizuakari] (n) faint reflection of light upon the water in the dark
決め付ける(P);決めつける[きめつける, kimetsukeru] (v1,vt) (1) to fix upon (one-sidedly); to (ignore somebody's position and) arbitrarily decide something is the case; (2) to scold; to take (a person) to task; (P)
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc.
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
滑り出す[すべりだす, suberidasu] (v5s) (1) to begin slipping or sliding; (2) to make a start upon
災いを招く[わざわいをまねく, wazawaiwomaneku] (exp,v5k) to bring calamity upon oneself; to invite disaster; to court disaster
照付ける;照り付ける;照りつける[てりつける, teritsukeru] (v1,vi) to blaze down on; to beat down on; to shine down upon
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P)
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence
申し合わせる[もうしあわせる, moushiawaseru] (v1) to arrange; to make an appointment; to agree upon
神鹿[しんろく, shinroku] (n) deer raised upon the grounds of a shrine (who serve as messengers of the gods)
空気酸化[くうきさんか, kuukisanka] (n) atmospheric oxidation; oxidation upon exposure to the air; air oxidation; smoothering
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s,vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランスポンダー[とらんすぽんだー, toransuponda-] transponder
ノーツポンプ[のーつぽんぷ, no-tsuponpu] NotesPump
レスポンス[れすぽんす, resuponsu] response
レスポンスPDU[れすぽんす PDU, resuponsu PDU] response PDU
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time
レスポンスフレーム[れすぽんすふれーむ, resuponsufure-mu] response frame
非番号制レスポンス[ひばんごうせいれすぽんす, hibangouseiresuponsu] unnumbered responses

upon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
เฉวียงบ่า[adj.] (chawīeng bā) EN: placed upon the left shoulder FR:
ด้วยเกียรติยศ[X] (dūay kīetti) EN: upon my honour ; upon my honor (Am.) FR: sur mon honneur
ดูชา[v.] (dūchā) EN: look down upon FR:
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
อิงอยู่กับ[X] (ing yū kap) EN: based upon FR:
กาลครั้งหนึ่ง[n. exp.] (kān khrang ) EN: once upon a time FR: il était une fois
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว[xp] (kān khrang ) EN: once upon a time, a long time ago FR: il était une fois, il y a très longtemps
เข้าเทียบท่า[v. exp.] (khao thīep ) EN: land upon ; land at FR:
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate FR: amplifier
คอยรับใช้[v. exp.] (khøi rapcha) EN: wait upon s.o. ; be at s.o.'s service FR:
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ครั้งหนึ่ง[adv.] (khrang neun) EN: once ; at one time ; once upon a time FR: une fois ; il était une fois
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīaklǿm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax FR: persuader ; convaincre
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กระโหม[v.] (krahōm) EN: dash upon ; rush on ; mobilize FR:
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: ask for a kick in the pants ; bring trouble upon one’s self ; to mess with s.o. FR:
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on FR: dépendre de
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
มาแล้ว[X] (mā laēo) EN: in the past ; once upon a time ; ago ; before FR: passé ; révolu ; déjà
มันขึ้นอยู่กับ...[xp] (man kheun y) EN: it depends upon ... FR: cela dépend de …
มองย้อนหลังไป[v. exp.] (møng yøn la) EN: look back upon FR:
ณ กาลครั้งหนึ่ง[X] (na kāla khr) EN: once upon a time FR:
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
ปฏิบัติบิดามารดา[v. exp.] (patibat bid) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents FR:
พะ[v.] (pha) EN: meet ; stumble on ; come upon FR:
พบ[v.] (phop) EN: meet ; encounter ; come upon ; see ; face FR: rencontrer ; voir ; se rencontrer
ปลิ้น[v.] (plin) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself FR: retourner l'intérieur
ปรามาส[v.] (prāmāt) EN: insult ; show contempt ; look down upon FR:
รับเสด็จ[v. exp.] (rap sadet) EN: welcome ; wait upon the king/queen FR:
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
ส่องแสง[v. exp.] (søng saēng) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon FR: briller ; étinceler

upon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absprache {f} | nach Abspracheconsultation | upon consultation
Gutmütigkeit {f} | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature
Versäumnisgebühr {f}overdue fine (based upon a fixed charge per day/week)
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement
abhängig (von); bedingt (durch); verbunden (mit) {adj}contingent on (upon)
Coupon {m}; Kupon
Zinssatz {m}interest rate; coupon
Einmischung {f} (in)intrusion (upon)
Beute {f} | Beute machen (auf)prey | to prey (on, upon)
angewiesen (auf); abhängig (von) {adj}reliant (on; upon)
Antwortschein {m}reply coupon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upon
Back to top