ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

edify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *edify*, -edify-

edify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
edify (vt.) แจ้งความ See also: บอกกล่าว, บอก, ประกาศ Syn. inform
English-Thai: HOPE Dictionary
edify(เอด,'ดะไฟ) {edified,edifying,edifies} vt. สั่งสอน,อบรมศีลธรรม,เทศนา,กระตุ้น, See also: edificatory adj. ดูedify edifier n. ดูedify edifyingly adv. ดูedify, Syn. educate
English-Thai: Nontri Dictionary
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please, please, edify us, doctor.งั้นอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับ ดร
I bring you something far more edifying.ผมได้บางสิ่งที่สำคัญมาก
I hope you find it edifying.ฉันหวังว่าคุณพบว่ามันสั่งสอน

edify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓く[ひらく, hiraku] (v5k) (arch) to enlighten; to edify

edify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอนสั่ง[v.] (sønsang) EN: teach ; instruct ; educate ; edify FR: instruire
สอนใจ[adj.] (sønjai) EN: didactic ; edifying FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า edify
Back to top