ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beyond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beyond*, -beyond-

beyond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beyond (adv.) ที่อยู่ไกลออกไป See also: ยังไกลออกไป Syn. further
beyond (prep.) ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด) See also: มากกว่า
beyond (prep.) อยู่ทางนั้น See also: เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป (ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง)
beyond (n.) ที่ที่อยู่ไกล See also: ที่ที่ห่างไกล, สุดขอบฟ้า
beyond (prep.) นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม) Syn. apart from Ops. including
beyond (prep.) ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา) See also: หลัง
beyond measure (idm.) เกินกว่าจะวัดได้ See also: มีปริมาณมากมาย, เหลือคณานับ
beyond price (adj.) ซึ่งประมาณค่าไม่ได้ See also: หาค่ามิได้, ล้ำค่ามาก Syn. valuable, incalculable Ops. ordinary, average
beyond reasonable doubt (idm.) ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย) See also: ไม่มีข้อกังขา
beyond the pale (idm.) นอกกฎหมาย See also: ผิดกฎหมาย
beyond the shadow of a doubt (idm.) ไม่ต้องสงสัย
beyond words (idm.) เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
English-Thai: HOPE Dictionary
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
beyond(adv) ถัดไป,นอกจาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beyond controlพ้นอำนาจ, พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกินคาด (v.) be beyond expectation
เหลือบ่ากว่าแรง (v.) be beyond one´s capacity See also: be beyond one´s ability/power, be more than one can handle Syn. เกินกำลัง, เหลือกำลัง Ops. พอแรง
เหลือมือ (v.) be beyond one´s power See also: be beyond one´s ability/capacity, Syn. เหลือกำลัง, เหลือวิสัย
เหลือรับ (v.) be beyond the capacity See also: be more than that can be accepted
เหลือวิสัย (v.) be beyond one´s power See also: be impracticable, be powerless, be impossible Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง
เหลืออด (v.) be beyond endurance See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
นอกเหนือ (prep.) beyond See also: on the other side, on the far side, over there Syn. เหนือ
โพ้น (adv.) beyond See also: there Syn. โน้น
เหนือคำบรรยาย (adv.) beyond description See also: cannot be put into words
เหนือคำบรรยาย (adv.) beyond description See also: cannot be put into words
เหลืออด (adv.) beyond endurance See also: unbearably, intolerably Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
เหลืออดเหลือทน (adv.) beyond endurance See also: beyond all bearing Syn. เหลืออด
สุดความสามารถ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. เต็มฝีมือ
สุดฝีมือ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ
สุดวิสัย (adj.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power
สุดวิสัย (adv.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power, beyond one´s ability, out of control
สุดวิสัย (adv.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power, beyond one´s ability, out of control
เต็มฝีมือ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. สุดความสามารถ
เหลือกำลัง (adv.) beyond one´s capacity See also: beyond one´s strength Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง
เหลือสติกำลัง (adv.) beyond one´s capacity See also: beyond one´s strength Syn. เกินกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด
My choice was to go there and find him beyond all people.ทางเลือกของฉันคือการไปที่ นั่น และพบเขาเกินกว่าคนทุกคน
"to resist the imperialist tide to the end... and beyond the end. "{\cHFFFFFF}"เพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยม น้ำขึ้นน้ำลงไปที่สิ้นสุด ... {\cHFFFFFF}และเกินกว่าที่สิ้นสุด "
You are beyond reach of any "legality"คุณคือข้างหลังเอื้อมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย of any ""
That is our lifeline to a place beyond that vermin on machines.มันคือเส้นทางชีวิตเราก่อนถึงที่ใหม่ ที่จะต้องเดินออกไปเจอพวกชั่ว
Andjust as Pappagallo had planned we traveled far beyond the reach of men on machines.อย่างที่แพ็พแกลโลได้วางแผนไว้... ...เราเดินทางพ้นเงื้อมมือพวกนั้นได้
Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations.ข้างในหีบศักดิ์สิทธิ์มีสมบัติมีค่า ห่างไกลจาก ความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติของคุณ
I must say, it seems to me that it's gone beyond remedies like passive resistance.ผมต้องขอพูดว่า มันมาไกลเกินกว่า จะใช้การขัดขวางโดยไม่ต่อสู้แล้ว
If you will excuse me, Your Excellency it is our view that matters have gone beyond legislation.ขอโทษด้วยนะครับ พณ. ท่าน เราเห็นว่ามันเกินกว่า เรื่องของกฎหมายแล้ว
The person who is going to be killed, Will not live beyond midnight.ผู้ที่จะต้องถูกฆ่าตาย ,จะไม่มีผู้ใดรอดพ้นเที่ยงคืนไปได้.
An embassy for an intelligence beyond ours a shape of some kind for something that has no shape.สถานทูตหน่วยสืบราชการลับ ของเราเกิน รูปร่างของบางชนิด สำหรับสิ่งที่มีรูปร่างไม่
I have fought my way to the castle beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen.ข้าต่อสู้หาหนทาง มุ่งสู่ดินแดนแห่งปิศาจ เพื่อตามหาเด็กน้อยที่ท่านพรากจากไป

beyond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞外[sài wài, ㄙㄞˋ ㄨㄞˋ, 塞外] beyond the Great Wall
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, 不可估量] inestimable; incalculable; beyond measure
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 不可名状 / 不可名狀] indescribable; beyond description
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
莫测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, 莫测高深 / 莫測高深] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, 不可救药 / 不可救藥] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
弦外之意[xián wài zhī yì, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 弦外之意] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines
弦外之音[xián wài zhī yīn, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ , 弦外之音] overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines
弦外之响[xián wài zhī xiǎng, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄤˇ, 弦外之响 / 弦外之響] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines
出线[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, 出线 / 出線] out of bounds; over the line; beyond the pale
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, 不像样 / 不像樣] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition
越俎代庖[yuè zǔ dài páo, ㄩㄝˋ ㄗㄨˇ ㄉㄞˋ ㄆㄠˊ, 越俎代庖] lit. to go beyond the sacrificial altar and take over the kitchen (成语 saw); fig. to exceed one's place and meddle in other people's affairs; to take matters into one's own hands
[chēng, ㄔㄥ, 瞠] stare at sth beyond reach
超声频[chāo shēng pín, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄆㄧㄣˊ, 超声频 / 超聲頻] ultrasonic; beyond human hearing
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, 隐土 / 隱土] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond
大乘[dà chéng, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, 大乘] Mahayana, the Great Vehicle; Buddhism based on the Mayahana sutras, as spread to Central Asia, China and beyond

beyond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place)
その先;其の先[そのさき, sonosaki] (exp) beyond that point; after that
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P)
めためた[, metameta] (adj-na,adv,adv-to) beyond repair
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
事理明白[じりめいはく, jirimeihaku] (n) facts being beyond dispute; logic being indisputable
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
以遠権[いえんけん, ienken] (n) (aeronautical) beyond right
例えようもない;例え様もない;例え様も無い[たとえようもない, tatoeyoumonai] (exp,adj-i) beyond comparison; incomparable
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
分不相応[ぶんふそうおう, bunfusouou] (adj-na) (See 身分不相応) beyond one's means or position
合理的疑いを越えて[ごうりてきうたがいをこえて, gouritekiutagaiwokoete] (exp) beyond reasonable doubt
埒外[らちがい, rachigai] (n) out of bounds; beyond the pale
天外[てんがい, tengai] (n) beyond the heavens; farthest regions; furthest regions
夷蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China
度し難い[どしがたい, doshigatai] (adj-i) beyond help; incorrigible
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp
手が出ない[てがでない, tegadenai] (exp,adj-i) out of one's reach; beyond one's grasp
手に余る[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable
手の施しようがない[てのほどこしようがない, tenohodokoshiyouganai] (exp) beyond help; there's nothing that can be done
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
敵わない;適わない[かなわない, kanawanai] (adj-i) (1) no match for; (2) unbearable; (3) unable; can't do; beyond one's power; (P)
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
止むに止まれぬ事情;已むに已まれぬ事情[やむにやまれぬじじょう, yamuniyamarenujijou] (n) circumstances beyond one's control
此の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this
直らない[なおらない, naoranai] (adj-i) beyond repair; irreparable
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies
見違える(P);見ちがえる[みちがえる, michigaeru] (v1,vt) to be beyond recognition; to be quite different; (P)
言うに言われぬ[いうにいわれぬ, iuniiwarenu] (n) beyond expression; unspeakable; inexpressible; indescribable
言語に絶する[げんごにぜっする, gengonizessuru] (exp,vs-s) to be beyond words; to defy description
越権[えっけん, ekken] (n,adj-no) going beyond authority; unauthorized; unauthorised; ultra vires; (P)
身分不相応[みぶんふそうおう, mibunfusouou] (adj-na) (See 身分相応,分不相応) beyond one's means or position; inappropriate to one's lot in life
通り越す[とおりこす, toorikosu] (v5s,vi) to go past (a place or thing); to go beyond
過ぎ者;過ぎ物;過者;過物[すぎもの, sugimono] (n) someone (e.g. a woman) who is out of one's league; something beyond one's means

beyond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension FR: être difficile à comprendre
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินอำนาจ[adv.] (koēn amnāt) EN: ultra vires ; beyond one's powers FR:
เกินเอื้อม[adv.] (koēn eūam) EN: beyond reach FR: hors d'atteinte
เกิง[X] (koēng) EN: beyond FR:
เกินกำลัง[X] (koēn kamlan) EN: beyond one's strength FR: au delà de ses forces
เกินคาด[X] (koēn khāt) EN: unexpected ; more than one expects ; beyond expectation ; beyond expectations ; contrary to all expectations FR: inespéré ; contre toute attente
เกินความสามารถ[adv.] (koēn khwāms) EN: beyond one's power FR:
เกินต้องการ[adv.] (koēn tǿngkā) EN: beyond one's needs ; more than enough FR: plus que suffisant
เกินตัว[adv.] (koēntūa) EN: beyond one's ability ; beyond one's means FR: au delà de ses moyens
กรอม[v.] (krøm) EN: reach down beyond ; cover ; overlay FR: arriver à ; atteindre
กรอมข้อเท้า[v. exp.] (krøm khøthā) EN: reach beyond the ankle FR: arriver à la cheville
กู่ไม่กลับ[v. (loc.)] (kūmaiklap) EN: be beyond reason ; be too committed to listen FR:
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ลับตา[adj.] (laptā) EN: out of sight ; beyond eyesight; FR: hors de vue
เหลือ[prep.] (leūa) EN: beyond ; past ; surplus FR: au-delà de
เหลือบ่ากว่าแรง[X] (leūabākwāra) EN: beyond ; too much ; too hard ; more than one can handle FR:
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
เหลือกำลัง[adv.] (leūakamlang) EN: too much ; beyond one's capacity FR:
เหลือมือ[adv.] (leūameū) EN: more than one can handle ; beyond one' s power FR:
เหลือมือ[v.] (leūamoē) EN: be beyond one's power ; be beyond one's ability/capacity FR:
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือสติกำลัง[adv.] (leūasatikam) EN: too much ; beyond one's capacity FR:
เหลือที่จะบอกได้[X] (leūa thī ja) EN: beyond … ; in- (pref.) FR: au-delà de … ; in- (préf.)
เหลือที่จะพรรณนา[adj.] (leūa thī ja) EN: indescribable ; beyond description ; beyond words ; inexpressible ; ineffable FR: indescriptible
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance FR:
เหลือวิสัย[adj.] (leūawisai) EN: impossible ; beyond one's power ; beyond one's ability ; impracticable FR: impossible
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond FR: dépasser ; excéder ; surpasser
เลย[adv.] (loēi) EN: further on ; beyond ; past FR: outre ; au-delà
ล่วง[v.] (lūang = lua) EN: pass ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep FR: dépasser ; outrepasser
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja y) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless FR: sans espoir
ไม่เหลือบ่ากว่าแรง[X] (mai leūabāk) EN: bearable ; not beyond ; not too much FR: supportable
ไม่มีทางทาบติด[xp] (mai mī thān) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless FR:
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī ) EN: incomparable ; without parallel ; unparalleled ; matchless ; peerless ; beyond compare FR: incomparable ; sans comparaison ; sans égal
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk s) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control FR:
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est

beyond ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure
Sichtweite {f} | außer Sichtweite | in Sichtweitevisual range; range of vision | beyond the range of vision; outside the range of vision | within the range of vision
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
hoffnungslos {adj}beyond retrieval

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beyond
Back to top