ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

odoriferously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *odoriferously*, -odoriferously-

odoriferously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
odoriferously (adv.) โดยมีกลิ่นแรง See also: อย่างมีกลิ่นหอม, อย่างสิ่งกลิ่นฉุน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุย (adv.) odoriferously Syn. กรุ่น

odoriferously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
duftend {adv}odoriferously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า odoriferously
Back to top