ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imprinted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imprinted*, -imprinted-

imprinted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprinted (adj.) ซึ่งถูกพิมพ์ Syn. stamped

imprinted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)

imprinted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝังใจไม่รู้ลืม[adj.] (fangjai mai) EN: imprinted on one's memory ; unforgettable FR:
ติดหูติดตา[adj.] (tit hū titt) EN: clear in one's mind ; imprinted in one's mind ; unforgettable ; memorable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imprinted
Back to top