ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enact*, -enact-

enact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enact (vt.) ออกกฎหมาย See also: ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกำหนด Syn. decree, legislate, ordain
enactment (n.) กฎหมาย See also: พ.ร.บ., พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง Syn. law, legislation, regulation
enactment (n.) การประกาศใช้เป็นกฎหมาย See also: การบัญญัติ, การออกกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
enact(เอนแนคทฺ') {enacted,enacting,enacts} vt. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย,ประกาศใช้,แสดงออก,บัญญัติ, See also: enactable adj. ดูenact enactive adj. ดูenact enactory adj. ดูenact enactor n. ดูenact, Syn. decree,
English-Thai: Nontri Dictionary
enact(vt) ประกาศเป็นกฎหมาย,แสดงบทบาท,ออกพระราชบัญญัติ
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย,พระบรมราชโองการ,พระราชบัญญัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [ดู preamble ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enactmentการตรากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรากฎหมาย (v.) enact See also: decree Syn. ออกกฎหมาย, ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกฤษฎีกา, ออกพระราชกำหนด
ออกพระราชกฤษฎีกา (v.) enact See also: decree Syn. ออกกฎหมาย, ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกำหนด
ออกพระราชกำหนด (v.) enact See also: decree Syn. ออกกฎหมาย, ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกฤษฎีกา
ออกพระราชบัญญัติ (v.) enact See also: decree Syn. ออกกฎหมาย, ออกพระราชกฤษฎีกา, ออกพระราชกำหนด
การกำหนด (n.) enactment See also: legislation, constitution, establishment Syn. การตรา
การตรา (n.) enactment See also: legislation, constitution, establishment Syn. การกำหนด
การตรากฎหมาย (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด
การบัญญัติ (n.) enactment See also: legislation, constitution, establishment Syn. การกำหนด, การตรา
การบัญญัติกฎหมาย (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด
การออกพระราชกฤษฎีกา (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกำหนด
การออกพระราชกำหนด (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา
การออกพระราชบัญญัติ (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด
กฎหมายตราสามดวง (n.) first Thai enacted law
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been ordered to enact the rescue plan put forward by the IOA.ฉันมีคำสั่งให้ วางแผนการช่วยชีวิต ทำให้เร็วขึ้นโดย "ไอโอเอ"
They enact the Book of Revelation and bring about the new world.พวกเขาจะทำให้ พระธรรมวิวรณ์ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโลกใบใหม่
All we can hope is that he is found before he has a chance to enact his revenge.ทั้งหมดที่เราหวังคือ เขาถูกตามเจอก่อน ที่เขาจะมีโอกาส กระทำการแก้แค้น
"Power to enact martial law," not so much."เครื่องแบบใหม่เจ๋งๆ" ฟังดูดีนะ "อำนาจที่จะประกาศกฎอัยการศึก" ไม่ดีเท่าไหร่
According to superstition, one who uses a doll to enact one's own wrath, is likely to bring that very wrath unto himself.ตามความเชื่อทางไสยศาสตร คนหนึ่งที่ใช้ตุ๊กตา จะออกกฎหมายความโกรธของตัวเองหนึ่ง มีแนวโน้มที่จะนำว่า โกรธมากของพระองค์.
Necrocraft pilots, enact immolation initiative.ปฏิบัติ ดิ่งพสุธาพลีชีพ
Who can enact something called the armageddon protocol.คนที่สามารถออกประกาศ ที่เรียกว่ามาตรการอาร์มาเกด้อนได้
Enact injection kicker.เปิดใช้งานแม่เหล็กติด injected.
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
The part of you in this reenactment will be played by my good friend, Ula.ส่วนของคุณในการแสดงเล่าย้อนหลังนี้ จะถูกถ่ายถอดด้วยเพื่อนที่ดีของผม อูลา
Wait. Then how did the unsub find out about the reenactment?ใกล้แล้ว ใกล้สำเร็จแล้ว

enact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
制定[せいてい, seitei] (n,vs) enactment; establishment; creation; (P)
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P)
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)

enact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บัญญัติกฎหมาย[v. exp.] (banyat kotm) EN: legislate ; enact a law FR: légiférer
นำแสดง[v. exp.] (namsadaēng) EN: play the leading role ; play an important role ; star ; enact ; perform ; render FR: jouer le premier rôle
ออกกฎหมาย[v. exp.] (øk kotmāi) EN: legislate ; enact ; pass a law ; issue a law ; promulgate a law FR: légiférer ; promulguer
ตรา[v.] (trā) EN: promulgate ; enact ; pass FR: promulguer ; légiférer ; arrêter ; décréter
ตรากฎหมาย[v. exp.] (trā kotmāi) EN: promulgate a law ; enact a law ; enact FR: promulguer une loi
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment ; setting FR: attribution [f] ; affectation [f]
คำปรารภ[n. exp.] (khamprārop) EN: preamble ; enacting clause ; preface ; introduction FR: préambule [m]
กิจจาธิกรณ์[n.] (kitjāthikøn) EN: business to be enacted by the Sangha ; legal questions concerning obligations ; duties FR:
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎหมาย[n.] (kotmāi) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act FR: loi [f] ; droit [m] ; code [m] ; législation [f] ; réglementation [f]
กระบวนการตรากฎหมาย[n. exp.] (krabūankān ) EN: enactment FR:
แผนประทุษกรรม[n. exp.] (phaēn prath) EN: reenactment of the crime ; modus operandi FR:
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchak) EN: Royal Act ; Royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree FR:

enact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enact
Back to top