ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mole*, -mole-

mole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mole (n.) ไฝ
mole (n.) ตัวตุ่น
mole (n.) น้ำหนักโมเลกุลของสสาร See also: กรัมโมเลกุล
mole (n.) เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเปิดเผยความลับให้แก่ศัตรูของชาติ See also: คนขายชาติ
mole (n.) กำแพงหินที่สร้างในทะเล See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน Syn. breakwater, groin, groyne, bulwark, seawall, jetty
molecular (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับโมเลกุล See also: ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุล Syn. atomic, microscopic
molecular (adj.) เกี่ยวกับโมเลกุล Syn. microscopic, atomic, subatomic
molecular weight (n.) น้ำหนักโมเลกุล Syn. weight
molecularity (n.) การประกอบด้วยโมเลกุล
molecularly (adv.) ประกอบด้วยโมเลกุล
molecule (n.) โมเลกุล See also: อณูของสารประกอบ Syn. bit, atom, particle Ops. lot, mass
molehill (n.) เนินดินเล็กๆ ที่ตัวตุ่นขุดไว้เพื่ออยู่อาศัย
moleskin (n.) หนังตัวตุ่น
molest (vt.) รบกวน See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่ Syn. harass, provoke, annoy, bother
molest (vt.) ปลุกปล้ำ See also: ลวนลาม, ย่ำยี Syn. harm, abuse, victimize
molestation (n.) การรบกวน See also: การรุกราน Syn. abuse
molester (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน Syn. attacker
English-Thai: HOPE Dictionary
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
mole cricketแมงกระชอน
molecular(โมเลค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับโมเลกุล
molecule(มอล'ละคูล) n. โมเลกุล,ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร, Syn. smallest particle
molehill(โมล'ฮิล) n. เนินดินเล็ก ๆ ที่ตัวตุ่นขุดอาศัยอยู่,สิ่งที่ไม่สำคัญ
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mole(n) ตัวตุ่น,เขื่อน,ไฝ
molecule(n) โมเลกุล,อณู
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mole๑. ไฝ [มีความหมายเหมือนกับ naevus; nevus ๑]๒. ครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole, hydatid; mole, hydatidiform] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molecular sieveตัวกรองระดับโมเลกุล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
molemole, เขื่อนกันคลื่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Molecular Activityความว่องไวโมเลกุล [การแพทย์]
Molecular Weightน้ำหนักโมเลกุล; โมเลกุล, น้ำหนัก [การแพทย์]
moleculeโมเลกุล, หน่วยที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและรักษาสมบัติทางเคมีของสารนั้นไว้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระตุ่น (n.) mole See also: bamboo rat Syn. ตัวตุ่น, ตุ่น
ตัวตุ่น (n.) mole See also: bamboo rat, Talpa micrura Syn. ตุ่น, ติ่ง
ตุ่น (n.) mole See also: bamboo rat, mole rat, genus Rhizomys Syn. ตัวตุ่น, ติ่ง
ไฝ (n.) mole
อณู (n.) molecule
อณู (clas.) molecule
กินเศษกินเลย (v.) molest See also: harass, trouble, tease, annoy Syn. หาเศษหาเลย
ล่วงเกิน (v.) molest See also: assault Syn. ลวนลาม
ลวนลาม (v.) molest See also: assault Syn. ล่วงเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't believe that there's a mole on the executive council.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมี พวกแมลงชอนไชที่ประชุมสภาชั้นสูง
The same mole I had seen during all those nights of sleeping just like brother and sister.ไฝเม็ดเดียวกับที่ฉันได้เห็น มาตลอดหลายคืนที่ผ่านมา... ที่นอนหลับกันเหมือนกับเป็นพี่น้อง
Our unit will not take action till our mole has pinned down the delivery locationหน่วยของเราจะลงมือ เมื่อเป้าหมายไปถึงจุดส่งของ
You think planting a mole in us will do us in?คิดว่าส่งสายเข้ามา แล้วจะจัดการกับคนอย่างฉันได้เหรอ
There's a mole in the police stationตอนนี้มีหนอนอยู่ในโรงพัก
I suspect Sam has a mole in the departmentคดีหานเซินมีปัญหา ผมสงสัยมีหนอนบ่อนไส้
There's a mole within us. You know that?มีหนอนในหมู่พวกเราแกรู้มั้ย
They all want to know who the mole isทุกคนอยากจะรู้ว่าใครเป็นหนอน
But if Sam is getting a new shipment he must contact the mole againผมคิดว่าถ้าหานเซินจะซื้อของอีก คงติดต่อกับสายอีก
My informer nearly found out who the mole wasคนของผมเกือบจะรู้แล้วว่าใครเป็นสายให้หานเซิน
But if Sam is getting a new shipment he must contact the mole againผมคิดว่าถ้าหานเซินจะซื้อของอีก
I still don't know who Sam's mole is but he seems confident he can blow my coverสายของหานเซินคือใคร ยังสืบไม่ได้ แต่ดูเหมือนว่าเขาเริ่มสงสัยผม

mole ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, 土狗] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, 天蝼 / 天螻] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
蛞蝼[kuò lóu, ㄎㄨㄛˋ ㄌㄡˊ, 蛞蝼] mole cricket (Gryllotalpa)
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, 蝼蛄 / 螻蛄] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest)
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 蛞] snail; slug; mole cricket
摩尔[Mó ěr, ㄇㄛˊ ㄦˇ, 摩尔 / 摩爾] a moor (i.e. Muslim); Moore or Moor (name); a mole (unit of volume in quantitative chemistry, about 6.022 x 10^23 molecules)
阿伏伽德罗常数[Ā fú jiā dé luó cháng shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, 阿伏伽德罗常数 / 阿伏伽德羅常數] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23
阿伏伽德罗数[Ā fú jiā dé luó shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 阿伏伽德罗数 / 阿伏伽德羅數] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23
[zhì, ㄓˋ, 痣] birthmark; mole
五碳糖[wǔ tàn táng, ˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, 五碳糖] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule)
方向性[fāng xiàng xìng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 方向性] directionality (molecular biology)
杂环[zá huán, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄢˊ, 杂环 / 雜環] heterocyclic (chem., a molecule that has a ring not solely made up of carbon atoms)
高分子[gāo fēn zǐ, ㄍㄠ ㄈㄣ ㄗˇ, 高分子] macromolecule; polymer
分子[fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ, 分子] molecule; (math) numerator of a fraction
分子式[fēn zǐ shì, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕˋ, 分子式] molecular formula
分子生物学[fēn zǐ shēng wù xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, 分子生物学 / 分子生物學] molecular biology
分子筛[fēn zǐ shāi, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄞ, 分子筛 / 分子篩] molecular sieve
分子医学[fēn zǐ yī xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, 分子医学 / 分子醫學] molecular medicine
分子量[fēn zǐ liàng, ㄈㄣ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, 分子量] molecular mass
分子杂交[fēn zǐ zá jiāo, ㄈㄣ ㄗˇ ㄗㄚˊ ㄐㄧㄠ, 分子杂交 / 分子雜交] molecular hybridization
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
氯单质[lǜ dān zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄢ ㄓˋ, 氯单质 / 氯單質] molecular chlorine
溴单质[xiù dān zhì, ㄒㄧㄡˋ ㄉㄢ ㄓˋ, 溴单质 / 溴單質] molecular bromine
有机分子[yǒu jī fēn zǐ, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄗˇ, 有机分子 / 有機分子] organic molecule

mole ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣き黒子;泣きぼくろ[なきぼくろ, nakibokuro] (n) mole under the eye (supposedly due to having cried)
鬼胎;奇胎[きたい, kitai] (n) (1) (鬼胎 only) anxiety; concern; (secret) fear; (2) (esp. 奇胎) (See 胞状奇胎) (hydatidiform) mole
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE
グラム分子[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule
セントラルドグマ[, sentorarudoguma] (n) central dogma (of molecular biology)
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory
モール[, mo-ru] (n) (1) mall; (2) maul (in rugby); (3) mole; (4) (See ムーア人) Moor (fre
モグラ叩き[モグラたたき, mogura tataki] (n) whack-a-mole (game)
モレキュラーシーブ[, morekyura-shi-bu] (n) molecular sieve
ワカモレ;ワカモーレ;グワカモーレ;グワカモレ[, wakamore ; wakamo-re ; guwakamo-re ; guwakamore] (n) guacamole (spa
二原子分子[にげんしぶんし, nigenshibunshi] (n) diatomic molecule
円板状分子[えんばんじょうぶんし, enbanjoubunshi] (n) disc-like molecule
分子ガストロノミー[ぶんしガストロノミー, bunshi gasutoronomi-] (n) molecular gastronomy
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito)
母斑[ぼはん, bohan] (n,adj-no) mole; birthmark
田鼠化して鶉となる[でんそかしてうずらとなる, densokashiteuzuratonaru] (exp) (See 七十二候) time when moles transform into quails (second climate of the third month)
痴漢[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P)
痴漢行為[ちかんこうい, chikankoui] (n) groping; molestation
等黄卵[とうおうらん, tououran] (n) (See 端黄卵) homolecithal egg (egg having a yolk that is evenly distributed throughout)
超分子[ちょうぶんし, choubunshi] (adj-no,n) supramolecular
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] (n) breakwater; mole; (P)
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster
黒あざ;黒痣[くろあざ, kuroaza] (n) black mole; beauty mark
黒子[ほくろ(P);こくし;ははくそ(ok);ははくろ(ok);ほくそ(ok), hokuro (P); kokushi ; hahakuso (ok); hahakuro (ok); hokuso (ok)] (n) (uk) dark mole; facial mole; beauty spot; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule

mole ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
จักจั่นทะเล[n. exp.] (jakkajan th) EN: mole crab ; sand crab FR:
ขี้แมลงวัน[n.] (khīmalaēngw) EN: mole ; beauty spot ; birthmarks FR:
เครื่องขุดเจาะอุโมงค์[n. exp.] (khreūang kh) EN: tunnel boring machine (TBM) ; mole FR: tunnelier [m]
กระตุ่น[n.] (kratun) EN: mole FR:
แมงกิชอน[n. exp.] (maēng kichø) EN: Mole Cricket FR:
แมลงกระชอน [n. exp.] (malaēng kra) EN: Mole Cricket ; Oriental Mole Cricket FR:
โมล[n.] (mōl) EN: mole FR: mole [f]
หนอนบ่อนไส้[n. exp.] (nøn bǿn sai) EN: mole ; double agent ; infiltrator FR: agent double [m]
สายสืบ[n.] (saīseūp) EN: spy ; mole ; nark FR:
เศษส่วนโมล[n. exp.] (sētsuan mōn) EN: mole fraction FR:
ติ่ง[n.] (ting) EN: Eastern Mole FR: Talpa micrura
ตัวตุ่น[n. exp.] (tūa tun) EN: mole ; Talpa micrura FR:
ตุ่น[n.] (tun) EN: mole ; mole rat ; bamboo rat ; Talpa micrura FR: Talpa micrura
อณู[n.] (anū) EN: molecule FR: molécule [f]
อณูชีววิทยา[n. exp.] (anūchīwawit) EN: molecular biology FR: biologie moléculaire [f]
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest FR: exploiter
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ชีวโมเลกุล[n.] (chīwamōlēku) EN: biomolecule FR: biomolécule [f]
ชีววิทยาโมเลกุล[n. exp.] (chīwawittha) EN: molecular biology FR: biologie moléculaire [f]
ไดนีน[n.] (dainīn) EN: dynein ; molecular motor ; motor molecule FR:
การลวนลามทางเพศ[n. exp.] (kān lūanlām) EN: molestation FR: harcèlement sexuel [m]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
กินเศษกินเลย[v. (loc.)] (kinsetkinlo) EN: molest ; embezzle FR:
ลามลวน[v.] (lāmlūan) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
แมลงสีเสียด[n. exp.] (malaēngsīsī) EN: Water Scorpion Beetle ; Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum FR: Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum
โมเลกุล[n.] (mōlēkun) EN: molecule FR: molécule [f]
โมเลกุล[adj.] (mōlēkun) EN: molecular FR: moléculaire
โมเลกุลอินทรีย์[n. exp.] (mōlēkun ins) EN: FR: molécule organique [f]
โมเลกุลโคเวเลนต์ [n. exp.] (mōlēkun khō) EN: covalent molecule FR:
โมเลกุลน้ำ[n. exp.] (mōlēkun nām) EN: H2O FR: molécule d'eau [f] ; H2O
โมเลกุลสารอินทรีย์[n. exp.] (mōlēkun sān) EN: organic molecules FR: molécules organiques [fpl]
โมเลนเบค ; [n. prop.] (Mōlēnbēk) EN: Molenbeek FR: Molenbeek
มวลโมเลกุล[n. exp.] (mūan mōlēku) EN: molecular mass FR: masse moléculaire [f]
น้ำหนักโมเลกุล[n. exp.] (nāmnak mōlē) EN: molecular weight FR: masse molécualire [f]
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว[n. exp.] (nāmtān mōlē) EN: monosaccharide FR: monosaccharide [m]
น้ำตาลโมเลกุลคู่[n. exp.] (nāmtān mōlē) EN: disaccharide ; biose FR: disaccharide [m]
หนังเทียม[n. exp.] (nang thīem) EN: FR: faux cuir [m] ; moleskine [f] ; imitation cuir [f]
หนอนแก้วส้ม[n. exp.] (nøn kaēo so) EN: FR: chenille du Papilio demoleus [f] ; chenille du Papilio polytes [f]

mole ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mol {n}gram molecule; mol; mole
Belästigung {f}molestation
Maulwurfsfell {n}moleskin
Maulwurf {m} [zool.]mole
Molekül {n}molecule
Molekülgröße {f}molecular size
Molekularsieb {n}molecular sieve
molekular {adj}molecular
molekular {adv}molecularly
Molsieb {n}molecular sieve
Sittenstrolch {m}sexual molester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mole
Back to top