ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nosy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nosy*, -nosy-

nosy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nosy (adj.) ซึ่งสอดรู้สอดเห็น Syn. nosey, prying, inquisitive, snoopy Ops. incurious
nosy parker (n.) คนที่สอดรู้เรื่องคนอื่นมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
nosy parker (sl.) คำเรียกคนชอบสอดรู้สอดเห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
nosy(โน'ซี) adj. สอดรู้สอดเห็น,เที่ยวค้น., See also: nosily adv. nosiness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เภสัชเวช (n.) pharmacognosy
เสือก (v.) be nosy See also: pry, snoop, poke, stick one´s nose into someone´s else´s affairs/business Syn. ทะลึ่ง, สอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's nosy and conceited.ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแถมยังโอหัง
You over there, nosy body.You over there, nosy body.
The next day, Carolyn Bigsby stopped by, and like most nosy neighbors, she knew you learned more if you didn't knock.วันถัดมา แคโลรีน บิ๊กส์บีย์แวะมาที่บ้าน และก็เหมือนเพื่อนบ้านจอมยุ่งทั่วไป เธอรู้ว่าคุณจะรู้เรื่องมากกว่า หากคุณไม่เคาะประตู
He was a nosy guy.He got into my business.มันชอบสอดรู้สอดเห็น ชอบยุ่งเรื่องของฉัน
That's none of your damn business, you nosy bitch.ไม่ใช่เรื่องของมึง อีเวร
I have two dead-bolts and a nosy neighbor.ผมมีกลอนสองชั้นแน่นหนากับเพื่อนบ้านจอมโวย
No, just nosy neighbors so far.ไม่ค่ะ แค่เพื่อนบ้านเสียงดังหน่อยแค่นั้น
And I don't want us to be known as the nosy neighbors.ผมไม่อยากให้เราเป็นที่รู้จักแบบว่าชอบจุ้นเรื่องชาวบ้าน
On this street, never confuse being nosy with being friendly.ผู้คนบนถนนนี้ ไม่เคยจะลังเลใจที่จะมายุ่งเรื่องชาวบ้าน ด้วยการทำตัวเป็นมิตร
After keeping your pride like that, how dare you make me a nosy mother?หลังจากที่รักษาความภาคภูมิใจของคุณอย่างนั้น วิธีการนี้เองเหรอที่เธอจะทำให้ฉันกลายเป็นแม่มดจนจมูกยาว
I didn't say the snacks were for you now, did I, Nosy Rosie?ไม่ได้บอกว่าของกินเล่นของนายซักหน่อย เจ้าตัวยุ่ง
You're... kind of a nosy landlady, aren't you?คุณออกจะเป็นเจ้าบ้านที่สอดรู้สอดเห็นไปหน่อยรึป่าวคะ

nosy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单音节[dān yīn jié, ㄉㄢ ㄐㄧㄝˊ, 单音节 / 單音節] monosyllabic; a monosyllable
单音词[dān yīn cí, ㄉㄢ ㄘˊ, 单音词 / 單音詞] monosyllabic word
管闲事[guǎn xián shì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, 管闲事 / 管閑事] to meddle; to be a "nosy Parker"; to be too inquistive about other people's business

nosy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詮索好き;せんさく好き[せんさくずき, sensakuzuki] (n) nosy person; busybody
一音節[いちおんせつ, ichionsetsu] (n) monosyllable
本草学[ほんぞうがく, honzougaku] (n) study of medicinal herbs; pharmacognosy
腱鞘炎[けんしょうえん, kenshouen] (n) inflammation of a tendon (sheath); tendonitis; tendinitis; tenosynovitis; tenovaginitis; tendovaginitis

nosy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุ้น[adj.] (jun) EN: interfering ; meddlesome ; nosy FR:
จุ้นจ้าน[adj.] (junjān) EN: interfering ; meddlesome ; nosy FR:
เสือก[v.] (seūak) EN: intrude ; meddle ; interfere ; butt in ; be nosy FR: mettre son nez
เอ็นร้อยหวายอักเสบ[n. exp.] (en røiwāi a) EN: Achilles tendinitis ; Achilles tenosynovitis ; Achilles tendinopathy FR:
คำมูลพยางค์เดียว[n. exp.] (khammūn pha) EN: FR: mot monosyllabique [m] ; monosyllabe [m]
คำพยางค์เดียว[n. exp.] (kham phayān) EN: monosyllabic word FR: monosyllabe [f]
มีพยางค์เดียว[adj.] (mī phayāng ) EN: monosyllabic FR: monosyllabique
พยางค์เดียว[n. exp.] (phayāng dīo) EN: single syllable ; monosyllable FR: monosyllabe [m]
พยางค์เดียว[adj.] (phayāng dīo) EN: monosyllabic FR: monosyllabique
เภสัชเวท[n.] (phēsatchawē) EN: pharmacognosy FR:

nosy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einsilbig {adv}monosyllabically
neugierig {adj} | neugieriger | am neugierigstennosy | nosier | nosiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nosy
Back to top