ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landing*, -landing-

landing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landing (n.) การเทียบเท่า See also: การนำเรือเทียบเท่า
landing (n.) การนำเครื่องบินลงจอด
landing (n.) ท่าเรือ Syn. quay, wharf
landing field (n.) พื้นที่สำหรับนำเครื่องบินขึ้นลง Syn. airfield, flying field, airstrip
landing gear (n.) ล้อหรือส่วนใดๆ ที่ใช้รับน้ำหนักเมื่อลงสู่พื้นดิน Syn. undercarriage
landing strip (n.) ลานบิน (ที่ทำขึ้นชั่วคราว) Syn. airstrip
English-Thai: HOPE Dictionary
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได
English-Thai: Nontri Dictionary
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landing gear; landing legเท้าคำยัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องแบน (n.) landing craft Syn. เรือท้องแบน
เรือท้องแบน (n.) landing craft
ท่าเรือจ้าง (n.) ferry landing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you haven't heard from me by then, well, he has the authority to begin landing operations.{\cHFFFFFF}If you haven't heard from me by then, {\cHFFFFFF}well, he has the authority to begin landing operations.
Have all traffic below us cleared. I want a priority landing in Chicago.เคลียร์การจราจรข้างใต้เราด้วย ผมต้องการบินลงในชิคาโก้
I want the weather on every available landing field.ผมต้องการรายงาน สภาพอากาศเหนือทุกสนามบิน
This must turn on the landing lights.นี่ต้องเปิดไฟนำเครื่องลงแน่ๆ
Later, we'll run down the landing procedure.เดี๋ยวเราจะทำตามขั้นตอนการบินลงพื้น
Don't be a fool, Striker. You know what a landing like this means.อย่าโง่เลยน่า สไตรค์เกอร์ คุณก็รู้ว่าการลงแบบนี้หมายถึงอะไร
I'm putting the landing gear down.ผมกำลังจะปล่อยเกียร์ลงพื้น
That was probably the lousiest landing in the history of this airport.นั่นอาจเป็นการลงพื้นที่ห่วยที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสนามบินนี้
Sure. Okay, Mir-2, we're landing right over the Grand Staircase. You guys set to launch?เมียร์ทู เราจะลงตรงบันไดใหญ่ พร้อมมั้ย
The bow section planes away, landing about a half a mile away... going 20, 30 knots when it hits the ocean floor.ส่วนหัวร่อนออกไป จมลงอีกครึ่งไมล์ห่างจากนั้น ความเร็ว 20-30 นอตตอนโหม่งพื้น
None landing harder than his own.และไม่มีของใครหล่นแรงเท่าเขา
It was meant to be a quick means of transportation, but landing was a problem.มันถูกสร้างเพื่อใช้ใน การเดินทางที่รวดเร็ว... เเต่ยังมีปัญหาตอนจอดนิดหน่อย

landing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起落装置[qǐ luò zhuāng zhì, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 起落装置 / 起落裝置] aircraft take-off and landing gear
起落场[qǐ luò chǎng, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄔㄤˇ, 起落场 / 起落場] airfield; take-off and landing strip
跳台[tiào tái, ㄊㄧㄠˋ ㄊㄞˊ, 跳台 / 跳臺] diving platform; diving tower; landing platform
着陆点[zhuó lù diǎn, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, 着陆点 / 著陸點] landing site
降落地点[jiàng luò dì diǎn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, 降落地点 / 降落地點] landing site
趸船[dǔn chuán, ㄉㄨㄣˇ ㄔㄨㄢˊ, 趸船 / 躉船] pontoon; landing stage
垂直和短距起落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, 垂直和短距起落飞机 / 垂直和短距起落飛機] vertical or short take-off and landing aircraft
垂直起落飞机[chuí zhí qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, 垂直起落飞机 / 垂直起落飛機] vertical take-off and landing aircraft
着陆[zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, 着陆 / 著陸] landing; touchdown; to land; to touch down
登陆月球[dēng lù yuè qiú, ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, 登陆月球 / 登陸月球] moon landing; to land on the moon
楼梯台[lóu tī tái, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄊㄞˊ, 楼梯台 / 樓梯臺] staircase balcony; landing
起降[qǐ jiàng, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄤˋ, 起降] taking off and landing

landing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エマージェンシーランディング[, ema-jienshi-randeingu] (n) emergency landing
ソフトランディング[, sofutorandeingu] (n) soft landing
ピンポイントランディング[, pinpointorandeingu] (n) pinpoint landing
マイクロ波着陸装置[マイクロはちゃくりくそうち, maikuro hachakurikusouchi] (n) microwave landing system; MLS
ランヂングバーン[, randinguba-n] (n) landing bahn
ランディングギア;ランディング・ギア[, randeingugia ; randeingu . gia] (n) (See 降着装置) landing gear
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card
発着所[はっちゃくじょ, hacchakujo] (n) landing place for steamers
着陸装置[ちゃくりくそうち, chakurikusouchi] (n) landing gear (aircraft)
船着き場;舟着き場;船着場;舟着場[ふなつきば, funatsukiba] (n) harbour; harbor; landing place; wharf; anchorage
踊り場[おどりば, odoriba] (n) (1) dance hall; dance floor; (2) landing (stairs); (3) leveling off (e.g. in the economy); period of stagnation; cooling-off period; lull; plateau; (P)
降着装置[こうちゃくそうち, kouchakusouchi] (n) landing gear
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall
ブイトール[, buito-ru] (n) vertical take-of and landing; VTOL
ランディング[, randeingu] (n) landing; (P)
上陸[じょうりく, jouriku] (n,vs) landing; disembarkation; (P)
中段[ちゅうだん, chuudan] (n) half-way up a slope or stairway; landing; center of three (horizontal) columns (of print) (centre)
平落[ひらおち, hiraochi] (n) pancake (landing)
水揚げ(P);水あげ[みずあげ, mizuage] (n,vs) (1) (See 陸揚げ) landing; unloading (e.g. a ship); (n) (2) (See 漁獲量) catch (of fish); takings; (3) (See 売上高) sales (of a shop); (n,vs) (4) defloration (e.g. of a geisha); (5) preservation (of cut flowers, in ikebana); (P)
波止場[はとば, hatoba] (n) wharf; quay; landing-stage; jetty; (P)
着陸[ちゃくりく, chakuriku] (n,vs) landing; alighting; touch down; (P)
荷揚げ[にあげ, niage] (n,vs) unloading; landing; (P)
降着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs) (1) landing; touchdown; splashdown; (2) demotion (horse racing); (3) accretion (astronomy)

landing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลงจอด[n. exp.] (kān long jø) EN: landing FR: atterrissage [m]
การลงจอดของเครื่องบิน[n. exp.] (kān long jø) EN: landing FR: atterrissage [m]
การลงสู่พื้น [n. exp.] (kān long sū) EN: landing FR:
ค่าบริการใช้ท่า[n. exp.] (khā børikān) EN: landing charges FR:
ขนานน้ำ[n.] (khanānnām) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier FR: pont flottant [m]
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
ไม้ตักปลา[n. exp.] (māi tak plā) EN: landing net FR: épuisette [f]
โป๊ะ[n.] (po) EN: pontoon ; floating landing FR:
สนามบิน[n.] (sanāmbin) EN: airport ; airfield ; landing field FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]
สะพานหัวเดียว[n. exp.] (saphān hūa ) EN: landing ; wharf FR:
สะพานท่าน้ำ[n. exp.] (saphān thān) EN: landing ; wharf FR:
สวิง[n.] (sawing) EN: dip-net ; hand-net ; spoon-net ; small fishing net ; landing net FR: épuisette [f]
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าน้ำ[n. exp.] (thā nām) EN: waterside ; landing stage with steps ; river's harbour ; boat landing ; dock ; wharf FR: quai [m]
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour ; harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m] ; embarcadère [m]
ที่ตักปลา[n. exp.] (thī tak plā) EN: landing net FR: épuisette [f]
ท้องแบน[n.] (thøngbaēn) EN: landing craft FR:

landing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mondlandung {f}lunar landing; moon landing
Punktlandung {f}precision landing; spot landing
Zwischenlandung {f} | ohne Zwischenlandungintermediate landing; flight stop-over; stopover | without stopover
Anlegestelle {f}landing stage
Podest {n}landing place (for stairs); stair-head
Fahrgestell {n} (Flugzeug)landing gear (airplane)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landing
Back to top