ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plashy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plashy*, -plashy-

plashy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plashy (adj.) เป็นรอยเปรอะเปื้อน See also: เป็นรอยด่าง Syn. slimy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plashy
Back to top