ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plague

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plague*, -plague-

plague ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plague (n.) โรคระบาดรุนแรง Syn. epidemic
plague (n.) กาฬโรค (หนูเป็นพาหะนำโรค)
plague (n.) สัตว์หรือแมลงจำนวนมาก (มักทำให้เกิดภัยร้าย) Syn. irritant, pest Ops. pacifier
plague (vt.) ทำให้เกิดภัยพิบัติ
plague (vt.) ทำให้รำคาญ See also: รังควาน Syn. annoy, bother, torment, trouble
plague with (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก See also: ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้รำคาญ
plaguey (adj.) ซึ่งรบกวน See also: ซึ่งก่อกวน, ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
plaguey (adv.) อย่างรบกวน See also: อย่างก่อกวน, อย่างก่อให้เกิดปัญหา Syn. plaguily
English-Thai: HOPE Dictionary
plague(เพลก) n.,vt. (ทำให้เกิด) โรคระบาดที่ทำให้เกิดการตายมาก,กาฬโรค,โรคห่า,ภัยพิบัติ,สิ่งที่น่ารำคาญ, See also: plaguer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
plague(n) กาฬโรค,โรคระบาด,ภัยพิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plagueกาฬโรค [มีความหมายเหมือนกับ pest ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลี (n.) plague of livestock See also: pestilence among the domestic animals
กาฬโรค (n.) bubonic plague See also: oriental plague
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ...
Master, I plague thee. What about the book?เจ้านาย, ฉันขอให้โรคระบาดแก่คุณ, หนังสือเป็นยังไงบ้าง?
Just in time to watch a plague ravage his village.เวลาเดียวกันที่กาฬโรคระบาทในหมู่บ้านเขา
A mysterious plague or viral outbreak has run rampant...โรคระบาดที่น่าพิศวง หรือการระบาดของไวรัสอย่างแพร่หลาย
A new plague is sweeping the world.โรคระบาดใหม่ กำลังครองโลก
It wasn't the plague they created.ไม่ใช่โรคร้ายที่เขาสร้างขึ้น.
A great plague infests our crops.A great plague infests our crops.
We got a biblical plague here or what?ตกลงมันเป็นโรคระบาดตามคัมภีร์ไบเบิล รึอะไรกันแน่?
A plague which targets only these unique individuals.ซึ่งจะเป็นเฉพาะผู้มีพลังเหนือธรรมชาติ
He said you may have not only ADD, but a whole battery of psychological disorders that will likely plague you for life.เขาพูดว่าลูกอาจไม่ได้แค่สมาธิสั้น แต่ลูกอาจมีอาการผิดปกติทางด้านจิตใจ มันดูเหมือนโรคระบาดที่เข้ามาในชีวิตลูก
I guess I have a few issues that plague me.แต่สำหรับชีวิตที่มีความหมาย
I can only hope that when you die, this evil plague dies with you.ข้าได้แต่เพียงหวังว่าเมื่อเจ้าตายไป เวทย์มนต์ชั่วร้ายนั่นคงจะตายตามเจ้าไปด้วย

plague ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼠疫菌苗[shǔ yì jūn miáo, ㄕㄨˇ ㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, 鼠疫菌苗] plague vaccine
[yì, ㄧˋ, 疫] epidemic; plague
[wēn, ㄨㄣ, 瘟] epidemic; pestilence; plague
大灾[dà zāi, ㄉㄚˋ ㄗㄞ, 大灾 / 大災] plague
疫病[yì bìng, ㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 疫病] plague; a blight
鼠疫[shǔ yì, ㄕㄨˇ ㄧˋ, 鼠疫] plague

plague ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペスト[, pesuto] (n) black plague (fre
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis)
異常発生[いじょうはっせい, ijouhassei] (n,adj-no) plague
腺ペスト[せんペスト, sen pesuto] (n) bubonic plague
牛疫[ぎゅうえき, gyuueki] (n) cattle plague; rinderpest
疫病[えきびょう(P);やくびょう, ekibyou (P); yakubyou] (n,adj-no) infectious disease; plague; epidemic; (P)
疫癘[えきれい, ekirei] (n) epidemic; plague; pestilence
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
鍾馗さん[しょうきさん, shoukisan] (n) (See 鍾馗・1) small statue of Shoki the Plague-Queller (placed on the overhang of traditional houses)
黒死病[こくしびょう, kokushibyou] (n) bubonic plague; black death

plague ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease FR: peste [f] ; choléra [m]
ห่าลง[X] (hālong) EN: outbreak of plague FR:
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk = k) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กลี[n.] (kalī) EN: wicked things ; evil ; plague ; pestilence ; plague of livestock FR:
กาฬโรค[n. exp.] (kānlarōk = ) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
พิบัติ[n.] (phibat) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; plague ; suffering FR: catastrophe [f] ; désastre [m] ; calamité [f]
โรคห่า[n. exp.] (rōk hā) EN: plague FR: peste [f]
ตอม[v.] (tøm) EN: beset ; plague ; swarm on/over/around ; settle on FR:
ห่า[n.] (hā) EN: spirit held responsible for plagues FR:
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]

plague ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Viehseuche {f}cattle plague
Seuchengrab {n}plague grave; plague burial pit
Rinderpest {f}rinderpest; cattle plague
Pest {f} [med.]plague
Plage {f} (Insekten-)plague

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plague
Back to top