ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wedge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wedge*, -wedge-

wedge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wedge (sl.) เงินจำนวนมาก
wedge (n.) ลิ่ม Syn. entering wedge
wedge (n.) ไม้กอล์ฟ
wedge (vt.) แยกออกโดยใช้ลิ่ม
wedge (vt.) บีบอัด Syn. jam, squeeze
wedge-shaped stone (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. voussoir
wedgelike (adj.) ซึ่งมีลักษณะเป็นลิ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
wedge(เวจฺ) n. ลิ่ม,รูปลิ่ม,เหล็กงัด,วิธีการ,หนทาง vt. vi. แยกออก,ผ่าออก,ตอกลิ่มเข้าไป,ทะลวง,แทรก,อัด,จิ้ม, See also: wedgelike adj., Syn. keystone,chock,gambit,crowd
English-Thai: Nontri Dictionary
wedge(n) ลิ่ม,เหล็กงัด,ไม้จิ้ม,วิธีการ,หนทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wedge combustion chamberห้องเผาไหม้ทรงลิ่ม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wedgeลิ่ม, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  มีความหนาสอบเรียวไปยังปลายข้างหนึ่ง ใช้สำหรับ ตอกลงไปในเนื้อวัตถุ ทำให้วัตถุแยกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลิ่ม (n.) wedge See also: wooden pin, peg
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have we got anything to wedge against the door knob?มีอะไรมาดันลูกบิดไว้มั้ย
The fan kept pushing it open, so we just had to wedge it closed.พัดลมมันเป่าประตูเปิดตลอด เลยต้องขัดมันไว้
Four-time Australian champion, Mr. Wedge McDonald!สี่เวลาแชมป์ออสเตรเลีย นายโดนัลด์เวดจ์!
Trust in the power of our overwhelming sexual chemistry to drive a wedge between them.และเชื่อในพลังของเคมีทางเพศที่ครอบงำอยู่ การจะไปขวางพวกเค้า
And now she's trying to drive a wedge between us.- เห็นมั้ยแม่จะทำให้เราสองคนโกรธกัน
Option B being, maybe, put a wedge between us, so we fuck up on the track?B เลือกที่ถูกอาจจะให้ใส่ลิ่ม betwee เราจึงมีเพศสัมพันธ์เราขึ้นในการติดตาม?
Trust me, nothing drives a wedge between mother and daughter more than Lily trying to cover up for Serena.เชื่อชั้น ไม่มีอะไรที่จะแยกระหว่าง แม่กับลูกได้หรอก มากไปกว่านั้นลิลลี่ยังพยายาม ที่จะปกปิดมันจากเซรีน่า
We drive a wedge between them.เราจะแทรกกลางระหว่างพวกเขา
Well, it just might be the wedge that we need.มันอาจเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องการ
This and a wedge under the door, and Helen Anderson's townhouse will be more secure than Fort Knox.ด้วยนี่ และลิ่มข้างใต้ประตู และแล้วทาวน์เฮาส์ของเฮเลน แอนเดอร์สัน ก็จะมีความปลอดภัยไร้กังวลยิ่งกว่าฟอร์ตน็อกซ์
I'm saying that everything Frank's been feeding you has been designed to drive a wedge between us.ผมกะลังพูดว่าทุกสิ่งที่ แฟรงค์เอามาให้คุณ มันเหมือนกับ ตอกลิ่มระหว่างเรา
My friends and I are not gonna let you drive a wedge between us.ฉันกับเพื่อนๆจะไม่ยอมให้เธอ ทำให้เราห้ำหั่นกันเองหรอก

wedge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
夹层[jiā céng, ㄐㄧㄚ ㄘㄥˊ, 夹层 / 夾層] wedged between two layers; double-layered
楔子[xiē zi, ㄒㄧㄝ ㄗ˙, 楔子] wedge
楔形物[xiè xíng wù, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ˋ, 楔形物] wedge

wedge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェッジ;ウエッジ[, uejji ; uejji] (n) wedge
ウエッジソール;ウェッジソール[, uejjiso-ru ; uejjiso-ru] (n) wedge sole
ウェッジヒール[, uejjihi-ru] (n) wedge heel; wedgie
サンドウェッジ[, sandouejji] (n) sand wedge
サンドウエッジ[, sandouejji] (n) sand wedge
割り楔[わりくさび, warikusabi] (n) split wedge
割り込む(P);割込む;わり込む[わりこむ, warikomu] (v5m,vt) to cut in; to thrust oneself into; to wedge oneself in; to muscle in on; to interrupt; to disturb; (P)
噛ます[かます, kamasu] (v5s) (1) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
噛ませる[かませる, kamaseru] (v1) (1) (uk) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
くさび形;楔形[くさびがた, kusabigata] (adj-na,n) (uk) wedge-shape
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
楔;轄[くさび, kusabi] (n) (1) (uk) wedge; (2) linchpin; lynchpin
楔子[けっし, kesshi] (n) (See くさび) wedge; lynchpin; cotter
楔状[けつじょう, ketsujou] (n,adj-no) wedge-shaped; cuneate; cuneiform
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P)

wedge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบ[n.] (kop) EN: wooden wedge FR:
ลิ่ม[n.] (lim) EN: wedge ; wooden pin ; peg ; quoin FR: coin [m] ; cale [f]
ตอกลิ่ม[v. exp.] (tøk lim) EN: drive a wedge (between) FR:
นกจมูกหลอดหางพลั่ว[n. exp.] (nok jamūklø) EN: Wedge-tailed Shearwater FR: Puffin fouquet [m] ; Puffin du Pacifique [m] ; Puffin à queue en coin [m] ; Puffin à queue fine [m] ; Puffin à queue pointue [m] ; Fouquet [m]
นกเปล้าหางพลั่ว[n. exp.] (nok plao hā) EN: Wedge-tailed Green Pigeon ; Kokla Green Pigeon FR: Colombar chanteur [m]
รองเท้าส้นเตารีด[n. exp.] (røngthāo so) EN: wedges FR: chaussures compensées [fpl]
ติด[v.] (tit) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged FR: être bloqué ; être coincé ; coincer

wedge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartholzkeil {m}hardwood wedge
Nutkeil {m}slot wedge
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve
Seilkeil {m}rope wedge
Keilfilter {m}wedge filter
Keilschrift {f}wedge writing; cuneiform writing
Keilverbinder {m}wedge type connector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wedge
Back to top