ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muteness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muteness*, -muteness-

muteness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muteness (n.) การไม่ออกเสียง

muteness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute

muteness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stummheit {f}muteness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muteness
Back to top