ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dumbness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dumbness*, -dumbness-

dumbness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dumbness (n.) ความบ้าใบ้ See also: ความเงียบ Syn. muteness

dumbness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stummheit {f}dumbness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dumbness
Back to top