ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disembark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disembark*, -disembark-

disembark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disembark (vt.) นำผู้โดยสารออกจากพาหนะ See also: เอาสินค้าออกจากพาหนะ
disembark (vi.) ออกจากพาหนะ See also: ขึ้นฝั่ง (เรือ), ลงจากเครื่องบิน, ลงจากรถ Syn. alight, debark, land, go ashore Ops. embark, board
disembark from (phrv.) ขึ้นจาก (เรือหรือเครื่องบิน) See also: ขึ้นฝั่งจาก
disembarkation (n.) การขึ้นฝั่ง See also: การนำขึ้นฝั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
disembarkvt.,vi. นำขึ้นฝั่ง,ขึ้นฝั่ง., See also: disembarkation,disembarkment n., Syn. land
English-Thai: Nontri Dictionary
disembark(vi) เอาขึ้นจากเรือ,นำขึ้นฝั่ง,นำขึ้นบก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All visitors, guests, anyone who doesn't belong on board must disembark at that time.ถ้าใครมาที่เรือก่อนเวลานั้น ถ้าถึงเวลาเราจะ
Let's go. Disembark the truck.เอ้า ลงจากรถได้แล้ว!
They attack the weary Persians as they disembark their ships on shaky legs after a month at sea.พวกเขาโจมตีเปอร์เซียเหนื่อย เมื่อ debarkerar ... ...จากเรือของพวกเขาใน ขาสั่นคลอนหลังจากหนึ่งเดือนในทะเล.
British and Canadian troops disembarked on a small beach in the North of F-F.ทหารอังกฤษและแคนาดา เข้ายึดหาดทางเหนือ ของ ฝะ - ฝ.
Disembarking passengers, please transfer to the subway JR line and Keiou line.เรียนท่านผู้โดยสาร กรุณาเปลี่ยนไปใช้บริการรถไฟใต้ดินสาย JR และ เคอิอุ
Then maybe the buyer was already on the boat, and was disembarking, right?บางทีอาจจะอยู่ในเรือของผู้ซื้อแล้วก็ได้ และออกจากที่นั่นแล้ว ใช่ไหม?
We will be allowed to disembark.ให้ลงจอดได้เป็นพิเศษ
Anyone not part of this mission, disembark, now!ใครที่ไม่ได้อยู่ในภารกิจลงไปจากรถ
I want port of disembarkation for every passenger.ต้องการดูรายชื่อ ผู้โดยสารที่ขึ้นฝั่งทั้งหมด

disembark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through
上陸[じょうりく, jouriku] (n,vs) landing; disembarkation; (P)
乗降[じょうこう, joukou] (n,vs) getting on and off; embarking and disembarking; (P)
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card
入国申告書[にゅうこくしんこくしょ, nyuukokushinkokusho] (n) disembarkation card
菩薩揚げ;媽姐揚げ;菩薩揚;媽姐揚[ぼさあげ, bosaage] (n) (obsc) ceremony performed by Chinese merchants disembarking in Nagasaki (Edo period)
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)

disembark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นจากเรือ[v. exp.] (kheun jāk r) EN: go ashore ; disembark FR: débarquer
เสด็จลง[v. exp.] (sadet long) EN: descend ; come down ; disembark ; get out (of) FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark FR:
เมืองปลายทาง[n. exp.] (meūang plāi) EN: port of disembarkation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disembark
Back to top