ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tailoring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tailoring*, -tailoring-

tailoring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tailoring (n.) การเย็บ See also: สิ่งที่เย็บ Syn. backstitching, stitching
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tailoringการตัดเย็บสูท [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tailoring
Back to top