ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backstitching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backstitching*, -backstitching-

backstitching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backstitching (n.) การเย็บ See also: สิ่งที่เย็บ Syn. stitching, tailoring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backstitching
Back to top