ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strictness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strictness*, -strictness-

strictness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strictness (n.) ความเคร่งครัด Syn. sternness, severity
strictness (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. priggishness
strictness (n.) การอยู่ในกฎระเบียบ Syn. uniformity, regulation
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตึง (n.) strictness See also: tightness, severity Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด Ops. ความยืดหยุ่น
ความเข้มงวด (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเคร่งครัด, ความเข้มงวดกวดขัน Ops. การปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
ความเข้มงวดกวดขัน (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเคร่งครัด Ops. การปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
ความเคร่ง (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเข้มงวด Ops. ความปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
ความเคร่งครัด (n.) strictness See also: restrictiveness Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่ง Ops. ความปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย
ความโหด (n.) strictness See also: rigorousness Syn. ความเข้มงวด

strictness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩威[おんい, on'i] (n) benevolence and strictness
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P)
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na,n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P)
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness

strictness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควาเข้มเสียงงวด[n.] (khwām khem-) EN: strictness FR: austérité [f]
ความเคร่งครัด[n.] (khwām khren) EN: strictness FR: rigueur [f]
ความตึง[n.] (khwām teung) EN: tightness ; strictness FR: raideur [f] ; tension [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strictness
Back to top