ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refresh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refresh*, -refresh-

refresh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refresh (vt.) ทำให้สดชื่น See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. freshen, invigorate, revive
refresh (vt.) กระตุ้นความจำ Syn. remind
refresh (vt.) เติมเชื้อเพลิง See also: เติมพลัง
refresh with (phrv.) ทำให้รู้สึกดีขึ้น See also: ทำให้กระปรี้กระเปร่าด้วย
refresh with (phrv.) ทำให้ใหม่กว่าด้วย
refreshed (adj.) ซึ่งเริ่มใหม่ Syn. restored
refresher (n.) สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น See also: สิ่งย้อมใจ Syn. sitimulant
refreshing (adj.) ซึ่งทำให้สดชื่น See also: กระปรี้กระเปร่า Syn. fresh, invigorating
refreshment (n.) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง Syn. food and drink, stimulant
refreshment (n.) การทำให้สดชื่น Syn. relief, revival
English-Thai: HOPE Dictionary
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal
English-Thai: Nontri Dictionary
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refresherการฟื้นวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรุง (v.) refresh See also: attract, fascinate, charm Syn. จูง, ยั่ว, ชักชวน
ซาบซ่าน (v.) refresh See also: restore, freshen, diffuse
ชื่นใจ (adj.) refreshing See also: cheering Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง
รื่นรมย์ (adj.) refreshing See also: cheering Syn. สดชื่น, ปลอดโปร่ง
ผ้าเย็น (n.) refreshing towel
ความชุ่มชื่น (n.) refreshment See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment Syn. ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดชื่น (n.) refreshment See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ร้านขายเครื่องดื่ม (n.) refreshment stall See also: drinks stall
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me refresh your memory.ให้ฉันรีเฟรชหน่วยความจำของคุณ คุณบอกให้ตรวจสอบ Dixon ...
Well, all the better to refresh us, you see.ก็ดีจะได้ทำให้เราสดชื่นไง
I know a place that will refresh your memory.ฟังฉัน หนุ่มน้อย ฉันรู้ว่ามีสถานที่ ที่จะกระตุ้นความทรงจำของเธอ
Yeah. Allow me to refresh your memory.ครับ ผมขออนุญาตรื้อฟื้นความจำคุณสักนิด
Maybe I can refresh your memory.บางทีผมอาจจะกระตุ้นความทรงจำของคุณกลับมาได้
Well, then perhaps I can refresh your memory.ได้ งั้นผมจะช่วยรื้อฟื้นความจำพ่อให้
Madam your short is ready, let me refresh my makeup.มาดาม ฉากของคุณพร้อมแล้ว, เดี๋ยวฉันขอเติมหน้าฉันอีกหน่อย
This is the refresh toner stage, to stabilize the skin.นี่เป็นขั้นตอนของการใส่ toner ให้ทั่วใบหน้า
Let me refresh your memory.ให้ฉันฟื้นความจำให้เอามั้ย
So, do allow the shimmering lights of summer to refresh and illuminateฉะนั้น จงปล่อยให้แสงระยับของคิมหันต์ เข้ามาปลุกประกาย
The information on the chip contained highly classified intelligence- a refresh for the new Intersect.สิ่งที่อยู่ในชิปมี ข้อมูลลับสุดยอด สำหรับ อินเตอร์เซค ตัวใหม่
Let me refresh your memory.ให้ฉันช่วยฟื้นความจำให้นะ

refresh ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, 爽快] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ, 身心爽快] refreshment
小吃[xiǎo chī, ㄒㄧㄠˇ ㄔ, 小吃] snack; refreshments

refresh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] (n) (1) replay speed; playback speed; (2) refresh rate
晴らす(P);霽らす[はらす, harasu] (v5s,vt) to dispel; to clear away; to refresh (oneself); (P)
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task
明るむ[あかるむ, akarumu] (v5m,vi) to brighten; to be refreshed
晴れ渡る[はれわたる, harewataru] (v5r,vi) to clear up; to be refreshed
気が晴れる[きがはれる, kigahareru] (exp,v1) to feel refreshed; to feel more cheerful; to feel better
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
爽やか[さわやか, sawayaka] (adj-na,n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P)
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P)
癒し系[いやしけい, iyashikei] (n,adj-no) therapy; healing; rejuvenating; refreshing; soothing
粗菓[そか, soka] (n) (hum) refreshments (implied to be low-grade)
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メモリリフレッシュ[めもりりふれっしゅ, memoririfuresshu] memory refresh
リフレッシュ[りふれっしゅ, rifuresshu] refresh (vs)
リフレッシュ速度[りふれっしゅそくど, rifuresshusokudo] refresh rate
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback

refresh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ฟื้นความหลัง[v. exp.] (feūn khwāml) EN: recall ; refresh one's memory FR:
จรุง[v.] (jarung) EN: refresh FR:
จรูง[v.] (jarūng) EN: refresh FR:
ซาบซ่าน[v.] (sāpsān) EN: refresh FR:
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūa) EN: refreshment FR:
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful FR: plaisant ; agréable
หฤทัยปรีย์[adj.] (hareuthaipr) EN: lovely ; refreshing FR:
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeū) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
ความชุ่มชื่น[n.] (khwām chumc) EN: refreshment FR:
รับประทานอาหารว่าง[v. exp.] (rapprathān ) EN: have a snack ; have a light meal ; have a light refreshment FR:
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
รื่น[adj.] (reūn) EN: refreshing ; happy FR: plaisant ; agréable
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: fresh ; refreshing ; vigorous FR: frais ; rafraîchissant

refresh ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing
Erfrischungsraum {m}refreshment room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refresh
Back to top