ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

client

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *client*, -client-

client ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
client (n.) ลูกค้า Syn. customer
clientele (n.) ลูกค้าทั้งหมด See also: ลูกค้าทั้งหลาย Syn. clients, customers
clients (n.) ลูกค้าทั้งหมด See also: ลูกค้าทั้งหลาย Syn. customers
English-Thai: HOPE Dictionary
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
English-Thai: Nontri Dictionary
client(n) ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ลูกความ,คนไข้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
client๑. ลูกค้า๒. ลูกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
clientไคลเอนต์, ลูกค้า (เครื่อง) ผู้รับบริการ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกความ (n.) client
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้
Your first client had an idea of women that most of us do not shareไคลเอ็นท์แรกของคุณ ... . ...มีแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดของผู้หญิง that most ของเราไม่แชร์
Signora Evola, the Madam I worked for sent me to a client after feeding me a large laxative-spiced mealมาดามEvola, ประกอบแล้วบางส่วน madam I สำหรับ... ...ส่งฉันให้ feed me หลังจากไคลเอ็นท์ ยาถ่ายมากมาย-มื้ออาหารที่เครื่องเทศ
The client was an old Carabinieri Generalไคลเอ็นท์คือต่อทั่วไป old Carabinieri
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
My client understands and agrees I should be present for--ลูกค้าของผมเข้าใจและเห็นด้วยว่า ผมต้องเสนอสำหรับ
You're not attracted to your client anymore?แสดงว่าคุณไม่ติตใจลูกค้าคุณอีกแล้ว
I have not seen my client for two months.ฉันไม่ได้เห็นลูกค้าของฉัน สำหรับสองเดือน
I've got a client who'll sell marks for zloty at 2.45 to 1 .มีคนจะแลกมาร์คกับ 2.45 ซล็อตตี้
[ Others ] Shh.! My client sold it to his client, who sold it to the German Army.ลูกค้าฉันส่งให้กองทัพเยอรมัน
I'm sorry. I have a client waiting. I have to go.ขอโทษนะ ลูกค้ากำลังรอ ฉันต้องไปแล้ว
Lt Cadei was received by my client and she makes no secret about having had for him certain feelings.ลูกความของผมต้อนรับร้อยโทคาเดที่บ้าน เธอไม่ได้ปิดบังว่ามีความรู้สึกดีๆให้เขา

client ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ˋ ㄩㄥˋ, 客户应用 / 客戶應用] client application
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 客户服务器结构 / 客戶服務器結構] client server architecture
客户机[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, 客户机 / 客戶機] client (computer)
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 客户机软件 / 客戶機軟件] client software
客户端[kè hù duān, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ, 客户端 / 客戶端] client (computing)
买家[mǎi jiā, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, 买家 / 買家] buyer; client
主顾[zhǔ gù, ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ, 主顾 / 主顧] client; customer
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, 客户 / 客戶] client; customer
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 客户机服务器环境 / 客戶機服務器環境] client-server environment
顾客[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, 顾客 / 顧客] client; customer
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.

client ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client
クライアントアクセスポイント[, kuraiantoakusesupointo] (n) {comp} client access point
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license
パッシブクライアント[, passhibukuraianto] (n) {comp} passive client
弁護依頼人[べんごいらいにん, bengoirainin] (n) (lawyer's) client
渉外[しょうがい, shougai] (n) public relations; client liaison; client relations; (P)
オープンクライアント[, o-punkuraianto] (n) {comp} OpenClient
クライアント[, kuraianto] (n) client; (P)
クライアント・サーバーモデル;クライアントサーバーモデル[, kuraianto . sa-ba-moderu ; kuraiantosa-ba-moderu] (n) {comp} client-server model
クライアントサーバ[, kuraiantosa-ba] (n) {comp} client-server
クライアントサーバー[, kuraiantosa-ba-] (n) {comp} client-server
クライアントサーバーシステム[, kuraiantosa-ba-shisutemu] (n) {comp} client-server system; CSS
クライアントサーバアーキテクチャ[, kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) {comp} client-server architecture
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
中宿[なかやど, nakayado] (n) (1) (arch) inn where one rests on the way; (2) (arch) (See 出合い宿) inn that serves as a meeting place for lovers; (3) (arch) (See 引き手茶屋) inn that introduces clients to prostitutes
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P)
客種[きゃくだね, kyakudane] (n) clientele
客筋[きゃくすじ, kyakusuji] (n) clientele
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
引手茶屋;引き手茶屋[ひきてぢゃや, hikitedyaya] (n) (arch) (See 中宿・3) teahouse that introduces clients to prostitutes
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
得意先[とくいさき, tokuisaki] (n) customer; client; patron; clientele; constituency; (P)
来訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) client; visitor; caller
飯盛女;飯盛り女[めしもりおんな, meshimorionna] (n) (See 飯盛り) maid at an inn who served clients and worked as a prostitute (Edo period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client

client ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūk) EN: serve customers FR: servir un client ; servir la clientèle
เจ้าจำนำ[n.] (jaojamnam) EN: regular customer ; client ; clientele FR: client [m] ; clientèle [f]
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer ; casual customer FR: client occasionnel [m]
ขาประจำ[n.] (khāprajam) EN: regular customer ; steady customer ; good customer FR: bon client [m] ; client régulier [m] ; habitué [m]
ลูกค้า[n.] (lūkkhā) EN: customer ; client ; clientele FR: client [m] ; acheteur [m] ; consommateur [m] ; clientèle [f]
ลูกค้าชาย[n. exp.] (lūkkhā chāi) EN: FR: client [m] ; consommateur [m]
ลูกค้าชาวต่างชาติ[n. exp.] (lūkkhā chāo) EN: foreign clients FR: client étranger [m] ; acheteur étranger [m]
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøn) EN: john ; whoremaster ; whoremonger FR: client d'une prostituée [m]
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[xp] (lūkkhā pen ) EN: the customer is always right FR: le client a toujours raison
ลูกค้าประจำ[n. exp.] (lūkkhā praj) EN: regulat customer FR: client régulier [m] ; client habituel [m]
ลูกค้ารายแรก[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: first customer ; launch customer FR: premier client [m] ; premier acheteur [m]
ลูกค้ารายใหญ่[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: big customer FR: gros client [m]
ลูกความ[n.] (lūkkhwām) EN: client FR: client [m]
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
รหัสลูกค้า[n. exp.] (rahat lūkkh) EN: FR: numéro de client [m]
ฐานลูกค้าของธนาคาร[n. exp.] (thān lūkkhā) EN: bank's client base FR:
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūk) EN: customer service FR: service à la clientèle [m]
ดึงดูดลูกค้า[v. exp.] (deungdūt lū) EN: attract customers FR: attirer les clients ; attirer la clientèle
การบริการลูกค้า[n. exp.] (kān børikān) EN: customer service FR: service à la clientèle [m]
การต้อนรับลูกค้า[n. exp.] (kān tønrap ) EN: FR: accueil des clients [m]
ความชอบของลูกค้า[n. exp.] (khwām chøp ) EN: customer preference FR: préférence des clients [f]
ลูกค้าไฮเอนด์[n. exp.] (lūkkhā hai-) EN: high-end clientele FR: clientèle haut de gamme [f]
เรียกลูกค้า[v. exp.] (rīek lūkkhā) EN: FR: attirer les clients
ต้อนรับลูกค้า[v. exp.] (tønrap lūkk) EN: FR: accueillir les clients

client ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundenspezifikation {f}client specifications
Kundenvertrag {m}client contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า client
Back to top