ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reminder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reminder*, -reminder-

reminder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reminder (n.) สิ่งช่วยเตือนความจำ Syn. warning, notice, note, memo
English-Thai: Nontri Dictionary
reminder(n) เครื่องเตือนความจำ,เครื่องเตือนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As the sun melts them, they become a reminder that nothing lasts.เมื่อพระอาทิตย์ส่งจนมันละลาย ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีอะไรจีรัง
Perhaps as a reminder of my feelings for you.จะได้ช่วยเตือนว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอ
Looks the whole package... but now I am just a skeletal reminder that we might only be in the eye of the hurricaneแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นพวกหนังหุ้มกระดูก ไม่มีหน้าไปพบปะใครได้
Here's your daily drought reminder to conserve agua.นี่เป็นคำเตือนประจำวัน เพื่อจะประหยัดน้ำ
Hey, gang... just a little reminder that as the battle for the cup heats up, let's try to remember... to keep up that Tall Oaks spirit of fair play and friendly competition.จำเอาไว้ว่านี่เป็นการแข่งขันเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้ศึกนี้ครุกรุ่น อย่าลืมการเล่นแบบแฟร์เพลย์ และความเป็นมิตรภาพกันนะ
AS A REMINDER OF HOW HARD I TRIEDเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าฉันได้พยายามมากขนาดไหน
Just a reminder that the biscayne drive-by warrant needs your approval.แค่อยากเตือนว่ามีใบอนุญาตขับผ่านบริสเคนรออนุมัติ
Don't touch it, don't touch that this is a reminder of the young surfer who gave his life for the sport he loved.อย่าแตะมัน อย่าแตะนั่น นี่ทำให้นึกถึง นักโต้คลื่นหนุ่ม ผู้อุทิศ ชีวิต ให้กับกีฬาที่เขารัก
It's God's little reminder there's something else besides us in this universe.มันเป็นสิ่งเล็กๆที่พระเจ้าเตือนความจำเราให้รู้ว่า -ในจักรวาลนี้ยังมีบางสิ่งคอยอยู่เคียงข้างเรา
And let that be a reminder never to fail me again.จะได้ช่วยให้เอ็งจำได้ ว่าอย่าทำงานพลาดอีก
And third of all,this is just another reminder of why I need my own place.และอย่างที่ 3 นี่เป็นการเตือนว่าผมต้องการที่ๆของผม
A reminder of what I was.สิ่งที่ทำให้ผมจำได้ว่าผมเป็นอะไร

reminder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提醒物[tí xǐng wù, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˇ ˋ, 提醒物] reminder

reminder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注意喚起[ちゅういかんき, chuuikanki] (n,vs,adj-f) reminder; call for attention; alert; heads-up
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento

reminder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเตือน[n. exp.] (bai teūoen) EN: reminder ; written warning FR: rappel [m]
จดหมายเตือน[n. exp.] (jotmāi teūo) EN: reminder FR: rappel [m]
หนังสือแจ้งหนี้[n. exp.] (nangseū jaē) EN: letter requesting payment ; dunning letter ; reminder FR:
ทวง[v.] (thūang) EN: ask for payment of ; ask for the return of ; demand payment ; send a reminder ; demand ; press for ; ask for FR: redemander ; réclamer
ทวงค่าเช่าบ้าน[v. exp.] (thūang khāc) EN: send a reminder for the rent FR: réclamer le loyer ; réclamer le paiement du loyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reminder
Back to top