ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unprecedented

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unprecedented*, -unprecedented-

unprecedented ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unprecedented (adj.) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Syn. unparalleled, unique
English-Thai: HOPE Dictionary
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง,ไม่รู้มาก่อน, Syn. new,novel,unexampled,remarkable
English-Thai: Nontri Dictionary
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด
It's 6:10 in the a.m. And already the temperature has reached a massive 92 degrees as this unprecedented heat wave continues.ตอนนี้เป็นเวลา 6 โมง 10 นาที และอุณหภูมิได้ขึ้นไปถึง... 92 องศาฟาเรนไฮต์ ขณะเดียวกัน คลื่นความร้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ยังคงมีต่อไป
You're his doctor. You have unprecedented access to him.คุณเป็นหมอของเขา สามารถเข้าใกล้เขาได้
Yes, in this context, the unprecedented use of...ใช่ครับ จากข้อมูลนี้ จะมีการใช้มาตรการที่ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อน
A horrible, unprecedented storm in continental Europe, and Winston churchill warned the people of englandพายุอันน่าสพรึงกลัวอย่างไม่มีใดเทียบในทวีปยุโรป วินสตัน เชอร์ชิล เตือนประชาชนชาวอังกฤษ
Farmers are losing farms at an unprecedented rate and this could cause a severe blow to the Gross Domestic Product.ชาวไร่กำลังเสียไร่ไป ในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนี่อาจมีผกระทบต่อ ผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างมาก
That is unprecedented in the Meredith chronicles.นั่นไม่เคยมีมาก่อนในตำนานของเมเรดิธ
With oil, some of us acquired unprecedented comforts.ด้วยน้ำมัน พวกเราบางคน ได้รับความสะดวกสบายแบบที่ำไม่เคยมีมาก่อน
They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.พวกมันก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับผืนดินรกร้างที่เคยถูกทอดทิ้ง
In the Senate less than three months and already closely allied with the President on what many people are calling unprecedented access to the average American's most private details.ในวุฒิสภา แค่ไม่ถึง 3 เดือน และเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับท่านประธานาธิบดี กับการที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าการเจาะลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อน
An unprecedented international endeavor is underway.นี่เป็นครั้งแรกที่นานาชาติ.. ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้
Then the Wolves' unprecedented losing streak, which every week brings me a new humiliation.จากนั้นหมาป่าจอมล่า/ คราวโชคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขอให้มาสู่ผมทุกอาทิตย์/ ความอัปยศอดสูใหม่

unprecedented ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality
闻所未闻[wén suǒ wèi wén, ㄨㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 闻所未闻 / 聞所未聞] unheard of; an extremely rare and unprecedented event
史无前例[shǐ wú qián lì, ㄕˇ ˊ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 史无前例 / 史無前例] unprecedented in history
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 旷古未有 / 曠古未有] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 旷古未闻 / 曠古未聞] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有
前所未有[qián suǒ wèi yǒu, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 前所未有] unprecedented
前所未有的[qián suǒ wèi yǒu de, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, 前所未有的] unprecedented
前所未见[qián suǒ wèi jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 前所未见 / 前所未見] unprecedented; never seen before
空前[kōng qián, ㄎㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ, 空前] unprecedented

unprecedented ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.)
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making
破天荒[はてんこう, hatenkou] (adj-na,n) unheard-of; unprecedented
神武以来[じんむいらい;じんむこのかた, jinmuirai ; jinmukonokata] (adj-no,n-adv,n-t) since the era of the Emperor Jinmu; (first ever) since the dawn of Japan's history; unprecedented
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P)
未曾有;未曽有[みぞう;みそう, mizou ; misou] (adj-no,adj-na) unprecedented; unheard of
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P)
破格[はかく, hakaku] (adj-na,n) (1) extraordinary; special; exceptional; abnormal; unprecedented; (2) non-standard grammatical construction; ungrammatical usage; solecism; (P)
空前[くうぜん, kuuzen] (n,adj-no) unprecedented; record-breaking; (P)

unprecedented ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน[adj.] (mai khoēi k) EN: unprecedented FR: sans précédent
ไม่เคยมีมาก่อน[adj.] (mai khoēi m) EN: unprecedented FR: sans précédent
ไม่มีเยี่ยงอย่าง[X] (mai mī yīen) EN: unprecedented ; no precedent (for) FR:

unprecedented ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beispiellos; noch nie dagewesen {adj} | beispielloser | am beispiellosestenunprecedented | more unprecedented | most unprecedented

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unprecedented
Back to top