ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

justification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *justification*, -justification-

justification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
justification (n.) การให้เหตุผลแก้ตัว See also: การให้เหตุผล, การอ้างเหตุผล
justification (n.) เหตุผลที่ใช้อธิบายเพื่อแก้ตัว See also: การแก้ตัว Syn. defence, excuse
English-Thai: HOPE Dictionary
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
English-Thai: Nontri Dictionary
justification(n) การให้เหตุผล,การแสดงความบริสุทธิ์,การอ้างเหตุผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
justificationการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมาย, การกล่าวอ้างที่มีเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเที่ยงตรง (n.) justification See also: fairness Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม Ops. ความไม่ยุติธรรม
ความเที่ยงธรรม (n.) justification See also: fairness Syn. ความยุติธรรม Ops. ความไม่ยุติธรรม
ตู่ (v.) claim ownership without justification See also: make a false claim for another´s possession, assume or feign ownership, acquire possession by force or fraud Syn. ทึกทัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Power is when we have every justification to kill... and we don't.อำนาจ... เกิดขึ้นเมื่อเรามีเหตุผลพร้อมจะฆ่า ...แต่ไม่ฆ่า
But there's never any justification for killing.แต่ไม่มีอะไรที่สมเหตุสมผลพอให้ฆ่า
And some men offer desire as justification for their crimes.เจ้ามอบของขวัญให้ข้า เจ้าจะเลือกให้อะไร
The death penalty has no justification in a society based on the rule of law.โทษประหารเป็นสิ่งที่ไม่สมควรดํารงอยู่ ในสังคมที่ปกครองด้วยหลักนิติธรรม
There's no justification for treating people this way.พวกเขาไม่ควร มีสิทธิ มีเสียง? มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำกับผู้คนแบบนี้
I don't care how we do it, or what kind of obscure legal justification we have to invoke.ฉันไม่สนว่าเราจะทำอย่างไร หรือ ข้อกฏหมายอะไร ที่เราจะเรียกมาใช้ได้ เราจะทำ
This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment,This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment,
You don't have either the justification or reason to win over your mom.นายไม่จำเป็นต้องอ้างเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเหตุผลที่จะชนะเหนือแม่ของนาย
You don't need a justification to kill.นายไม่ต้องหาข้ออ้างในการฆ่าหรอก
And even if there was someone, what justification would they have?และถึงจะมีใครสักคน พวกเขาจะมีอะไรมาพิสูจน์
There's no justification to be made, because it can't happen, weirdo.มันไม่ใช่เพราะอะไรทั้งนั้น เพราะมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริง
Buford used during his sexual assaults at the crime scenes, he's telling the world that he sees the victims as child molesters, which is his justification for killing them.ที่บิวฟอร์ดใช้ระหว่างที่ทำร้ายทางเพศเหยื่อ ไว้ในที่เกิดเหตุ เขากำลังบอกโลกว่าเขาเห็นเหยื่อ เป็นพวกลวมลามเด็ก ซึ่งทำให้เขาใช้ป็นข้ออ้างที่จะฆ่าเหยื่อ

justification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャスティフィケーション[, jasuteifike-shon] (n) justification
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] (n,vs) alignment; justification
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] (n,vs) justification
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] (n,vs) {comp} justification
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] (n,vs) {comp} right justification
義認[ぎにん, ginin] (n,vs) justification (by faith)
行端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] (n,vs) {comp} justification
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] (n,vs) {comp} left-justification
弁解(P);辯解(oK)[べんかい, benkai] (n,vs,adj-no) justification; rationalization; pretext; explanation; exculpation; defence; defense; excuse; (P)
自己弁護[じこべんご, jikobengo] (n,vs) self-justification; excuse
言い開き;言開き[いいひらき, iihiraki] (n) explanation; justification; vindication
Japanese-English: COMDICT Dictionary
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] justification (vs)
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs)
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs)
行端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] justification (vs)
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs)
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs)
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs)

justification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุผล[n.] (hētphon) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds ; justification FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f]
การแสดงเหตุผล[n. exp.] (kān sadaēng) EN: justification [f] FR:
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim ; assertion FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon FR: excuse [f] ; justification [f]
มูลเหตุ[n.] (mūnhēt = mū) EN: cause ; ground ; justification ; motive FR: cause [f]
ตู่[v.] (tū) EN: claim ownership without a justification ; falsely claim as one's own ; usurp FR: s'approprier sans preuve

justification ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einwand {m} der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า justification
Back to top