ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permitted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permitted*, -permitted-

permitted ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดผ่อนปรน (n.) temporarily permitted area Syn. จุดผ่อนผัน
จุดผ่อนผัน (n.) temporarily permitted area
ได้รับอนุญาต (v.) be permitted See also: be allowed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sir touching the statues isn't permittedท่านครับ ไม่อนุญาตให้สัมผัสรูปปั้นครับ

permitted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire)
非許容[ひきょよう, hikyoyou] (n) not enabled; not permitted

permitted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāi rap anu) EN: be permitted ; be allowed (to) FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation ; recevoir l'autorisation (de)
ห้ามแซง[v. exp.] (hām saēng) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ห้ามแซงรถ[v. exp.] (hām saēng r) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnpha) EN: temporarily permitted area FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpro) EN: temporarily permitted area FR: zone provisoirement autorisée [f]
ปวารณา[v.] (pawāranā) EN: invite a bhikku to ask for sth ; be permitted the use of ; have been offered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permitted
Back to top