ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forbiddance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forbiddance*, -forbiddance-

forbiddance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forbiddance (n.) คำสั่งห้ามของศาล (ทางกฎหมาย) Syn. ban, prohibition Ops. approval, allowance
forbiddance (n.) การห้าม See also: การยับยั้ง Syn. ban

forbiddance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance FR: interdiction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forbiddance
Back to top