ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banned*, -banned-

banned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
banned (adj.) ที่ไม่ได้รับอนุญาต See also: ต้องห้าม Syn. prohibited Ops. allowed

banned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪山狮子[xuě shān shī zi, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙, 雪山狮子 / 雪山獅子] Snow lion, mythological animal, a banned symbol of Tibet and Tibetan Buddhism
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard
金瓶梅[Jīn píng méi, ㄐㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄟˊ, 金瓶梅] Jinpingmei or the Golden Lotus (1617), Ming dynasty vernacular novel, formerly notorious and banned for its sexual content

banned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
放送問題用語[ほうそうもんだいようご, housoumondaiyougo] (n) (See 放送禁止用語) banned word; word which is not allowed to be used on TV or radio
放送禁止用語[ほうそうきんしようご, housoukinshiyougo] (n) banned word; word which is not allowed to be used on the air (on the TV or radio)
ヒロポン[, hiropon] (n) Philopon (banned Japanese brand-name methamphetamine)

banned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบน[adj.] (baēn) EN: banned FR: suspendu
ถูกห้าม[v. exp.] (thūk hām) EN: be banned ; face a ban FR: être interdit
ถูกห้าม[adj.] (thūk hām) EN: banned FR: interdit
ติดโทษแบน[adj.] (tit thōt ba) EN: banned FR: suspendu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banned
Back to top