ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restraining

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restraining*, -restraining-

restraining ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restraining (adj.) ซึ่งยับยั้ง See also: ซึ่งจำกัด Syn. restrictive, limiting
restraining (adj.) ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้ Syn. grasping

restraining ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自重[じちょう, jichou] (n,vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health

restraining ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำสั่งห้าม[n. exp.] (khamsang hā) EN: injunction ; restraining order FR: injonction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restraining
Back to top