ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caravan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caravan*, -caravan-

caravan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caravan (n.) กลุ่มคนเดินทาง See also: กองคาราวาน
caravan (vi.) เดินทางไปเป็นกลุ่ม
caravan inn (n.) โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน Syn. caravanserai
caravan inn (n.) โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน Syn. caravansary
caravanning (n.) การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
caravansary (n.) โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน Syn. caravan inn, caravanserai
caravanserai (n.) โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน Syn. caravan inn, caravansary
English-Thai: HOPE Dictionary
caravan(แค'ระวาน) n. ขบวนนักเดินทาง
caravansaryn. โรงแรมขนาดใหญ่
caravanserain. โรงแรมขนาดใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองยานพาหนะ (n.) caravan See also: cavalcade, motorcade Syn. กองเกวียน
กองเกวียน (n.) caravan See also: cavalcade, motorcade Syn. กองยานพาหนะ
คาราวาน (n.) caravan See also: cavalcade, motorcade Syn. กองเกวียน, กองยานพาหนะ
รถพ่วง (n.) caravan See also: trailer, truck tractor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where the caravan camels roamที่ซึ่งมีอูฐเป็นพาหนะในการเดินทาง
There is news from the trade caravan from Won-Eng.มีข่าวจากกองคาราวานจากวอนอิง
At 1400 hours today, a recon satellite ID'd a caravan of vehicles with plates matching those known to have been used by Davian's operatives.เมื่อ 1 400 นาฬิกา วันนี้, ดาวเทียมสอดแนมระบุว่า มีกองคาราวานที่ ทะเบียนตรงกับยานพาหนะ ที่ใช้ในธุรกิจของเดเวียน
To protect herself from the caravan of thieves Was misguided Given that she was a security risk.จากกลุ่มโจรที่จ้องจะทำร้าย ซึ่งทำให้เธอต้องเสี่ยงกับอันตราย
Our finest spy intercepted a caravan leaving Alamut.สายลับที่ดีที่สุดของเรา สกัดขบวนคาราวาน ที่ออกจากอโลเม็ตได้
Is this not the caravan traveling to Tartarus?นี่ขบวนที่จะไปเขา ทาร์ทารัส ไม่ใช่หรือ
You have my word. I will leave capable men for the caravan tomorrow.ข้าสัญญา จะให้คนข้าไปวันพรุ่งนี้ด้วย
Fortnight in a caravan in Whitby drinking Cup-a-Soup with Dad and trying not to kill Mum.สิบสี่วันในคาราวานที่วิทบี้ ดื่มซุปกับพ่อ และสะกดใจไม่ให้ฆ่าแม่
We need to stick together and we're gonna caravan out.เราต้องรวมกลุ่มกันไว้ แล้วไปจากที่ี่นี่พร้อมกัน
When our caravan was ambushed,ขบวนของเราถูกซุ่มโจมตี
The police caravan is on the way to the house now, along with every news crew on the Eastern seaboard.คาราวานรถตำรวจกำลังมา ที่บ้านแล้ว
I was at the location for the climax of the chase, a deserted caravan park, where I was setting up a dramatic jump.ผมก็อยู่ที่ที่จะเป็นจุดไคลแม็กซ์ฉากไล่ล่า สนามจอดคาราวานร้าง เป็นสถานที่ที่จะทำฉากกระโดด

caravan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商队[shāng duì, ㄕㄤ ㄉㄨㄟˋ, 商队 / 商隊] caravan
篷车[péng chē, ㄆㄥˊ ㄔㄜ, 篷车 / 篷車] covered truck; caravan; van
活动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , 活动房屋 / 活動房屋] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer

caravan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan
隊商[たいしょう, taishou] (n) a caravan (of merchants)
馬幇[まばん, maban] (n) (obsc) caravan (e.g. of Hui Muslims in China)
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
キャラバンサライ[, kyarabansarai] (n) caravansary
バン[, ban] (n) (1) bun; (2) van (caravan); (3) {comp} value-added network; VAN; (P)
隊商宿[たいしょうやど, taishouyado] (n) a caravansary
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network)

caravan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
คาราวาน[n.] (khārāwān) EN: caravan ; cavalcade ; motorcade FR: caravane [f]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan FR: défilé [m] ; procession [f] ; cortège [m]
รถคาราวาน[n. exp.] (rot khārāwā) EN: caravan FR: caravane [f]
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
รถบ้าน[n. exp.] (rot bān) EN: FR: camping-car [m] ; caravane [f]

caravan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karawanenstraße {f}caravan track; caravan route

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caravan
Back to top