ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reprint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reprint*, -reprint-

reprint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reprint (vt.) พิมพ์ซ้ำ See also: พิมพ์อีก Syn. duplicate, republish
reprint (n.) สำเนา Syn. copy, duplicate
reprint (n.) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำ See also: สิ่งที่ตีพิมพ์ซ้ำ Syn. new edition, reissue
reprint from (phrv.) พิมพ์ใหม่ See also: พิมพ์อีก Syn. reproduce from
reprint in (phrv.) พิมพ์ใหม่ See also: พิมพ์อีก Syn. reproduce in
English-Thai: HOPE Dictionary
reprint(รีพรินทฺ') vt. พิมพ์อีก,พิมพ์ใหม่ n. การพิมพ์อีก,การพิมพ์ใหม่,สิ่งตีพิมพ์อีก,สิ่งตีพิมพ์ใหม่, See also: reprinter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
reprint(n) สำเนา,การพิมพ์ใหม่,การตีพิมพ์อีก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reprint editionฉบับพิมพ์ซ้ำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's alright, we'll just have to reprint them.งั้นก็ไปปริ๊นให้เรียบร้อยสิ
I'm having them reprinted now, and I'II have them for you tomorrow;ฉันกำลังจะพิมพ์ และมอบให้พวกคุณในวันพรุ่งนี้
You just reprinted it.คุณแค่ปริ๊นใหม่เท่านั้น
It's been reprinted all over the world.มันถูกตีพิมพ์ใหม่ไปทั่วโลก
All three books that you've already published... are going to be reprinted!นิยายของคุณทั้งหมดสามเรื่อง ที่เคยตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ กำลังจะกลับมาพิมพ์ใหม่ครับ

reprint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻印[fān yìn, ㄈㄢ ˋ, 翻印] reprint; to reissue; to publish a new edition

reprint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
複製[ふくせい, fukusei] (n,vs,adj-no) reproduction; duplication; reprinting; (P)

reprint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับพิมพ์[n. exp.] (chabap phim) EN: edition ; reprint FR:
พิมพ์ซ้ำ[v. exp.] (phim sam) EN: reprint FR: réimprimer

reprint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reprint {m}Reprint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reprint
Back to top