ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poisonous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poisonous*, -poisonous-

poisonous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poisonous (adj.) ซึ่งเป็นพิษ See also: ซึ่งมีพิษ, ซึ่งทำให้ถึงตายได้ Syn. deadly
poisonous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: เป็นภัย Syn. harmful
poisonous (adj.) ซึ่งส่อเจตนาร้าย See also: ซึ่งมุ่งร้าย, ซึ่งคิดปองร้าย Syn. vicious
poisonousness (n.) ความเป็นพิษ
English-Thai: HOPE Dictionary
poisonous(พอย'เซินนัส) adj. เป็นพิษ,มีพิษ,มีอันตราย,ร้าย, See also: poisonousness n., Syn. destructive
English-Thai: Nontri Dictionary
poisonous(adj) เป็นพิษ,เป็นอันตราย,ร้ายแรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poisonous animalsสัตว์มีพิษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งูชายธง (n.) name of a poisonous snake See also: Platurus colubrinus
งูปี่แก้ว (n.) kind of small poisonous snake See also: oligodon cyclurus, simotes cylurus
ชายธง (n.) name of a poisonous snake See also: Platurus colubrinus Syn. งูชายธง
ปี่แก้ว (n.) kind of small poisonous snake See also: oligodon cyclurus, simotes cylurus Syn. งูปี่แก้ว
ผิดสำแดง (v.) take poisonous food See also: suffer from acute food poisoning, be poisonous to
งูพิษ (n.) poisonous snake See also: viper
ขี้เข็บ (n.) small nonpoisonous centipede-like reptile Syn. จะเข็บ
จะเข็บ (n.) small nonpoisonous centipede-like reptile Syn. ขี้เข็บ
ตะเข็บ (n.) small nonpoisonous centipede-like reptile Syn. จะเข็บ, ขี้เข็บ
มีพิษ (v.) be poisonous See also: be toxic Syn. เป็นพิษ
เป็นพิษ (v.) be poisonous See also: be baneful, be toxic, be venomous, be harmful, be noxious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't touch the purple ones. They shoot poisonous barbs.อย่าแตะต้องไอ้สีม่วง ๆ นะ มันจะพ้นพิษใส่
The very air you breathe is a poisonous fume.อากาศที่ใช้หายใจ เต็มไปด้วยละอองพิษ
Smoking is only poisonous when it ends in bloodshed.การสูบบุหรี่เท่านั้นที่จะได้รับสารพิษ ต่อเมื่อมันจบลงด้วยการนองเลือด
Am I selling poisonous burgers?คิดว่าฉันขายเบอร์เกอร์บูดรึไง
We assassinated people by putting poisonous mushrooms in the soupเรามันพวกนักฆ่าล้าสมัย จะฆ่าคนแต่ละที ก็ต้องใช้เห็ดพิษใส่ลงในซุป
When Nikiya gets bitten by a poisonous snake... she refuses to love the Brahman in return for the antidote.ตอนที่นิกิย่าถูกงูพิษกัด... เธอเลือกที่จะรักพราหมณ์ แทนที่จะได้รับยาถอนพิษ
It's powdered poisonous herb.มันเป็นผงสมุนไพรยาพิษ
YOUR STORE-BOUGHT, WARMED-UP, POSSIBLY POISONOUS COOKIE BARSซื้อและอบคุกกี้ที่อาจจะมีพิษ
It's obviously a poisonous environment to raise a baby in.เป็นสภาพแวดล้อมเลวร้าย ที่จะเลี้ยงเด็กให้โตขึ้นมา
Could be a poisonous gas cloud.มันอาจจะมีแก๊ซพิษอยู่ก็ได้
Or I'll do you myself, you poisonous little toad.ไม่งั้น ชั้นจะฝังแกเอง ไอ้ตัวน่ารังเกียจ
So, the poisonous traitor rears his ugly head once again.เจ้า งูพิษทรยศ เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังอีกแล้วเหรอ

poisonous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光气[guāng qì, ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, 光气 / 光氣] phosgene COCl2, a poisonous gas; carbonyl chloride
屠毒笔墨[tú dú bǐ mò, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ ㄅㄧˇ ㄇㄛˋ, 屠毒笔墨 / 屠毒筆墨] poisonous writing; disparaging writing; calumny
毒瓦斯[dú wǎ sī, ㄉㄨˊ ㄨㄚˇ ㄙ, 毒瓦斯] poisonous gas; stinking fart
毒蕈[dú xùn, ㄉㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, 毒蕈] poisonous mushroom; toadstool
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 虺] poisonous snakes
[mǎng, ㄇㄤˇ, 莽] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent
莽草[mǎng cǎo, ㄇㄤˇ ㄘㄠˇ, 莽草] Chinese anise (Ilicium anisatum, a shrub with poisonous leaves)
毒液[dú yè, ㄉㄨˊ ㄧㄝˋ, 毒液] venom; poisonous fluid
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
[zhèn, ㄓㄣˋ, 鸩 / 鴆] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb
中毒性[zhòng dú xìng, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, 中毒性] poisonous; toxic
有毒[yǒu dú, ㄧㄡˇ ㄉㄨˊ, 有毒] poisonous
[zhèn, ㄓㄣˋ, 酖] poisonous; to poison
竹叶青[zhú yè qīng, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ, 竹叶青 / 竹葉青] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)
竹叶青蛇[zhú yè qīng shé, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄕㄜˊ, 竹叶青蛇 / 竹葉青蛇] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)

poisonous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour)
ホウ酸だんご[ホウさんだんご;ホウサンダンゴ, hou sandango ; housandango] (n) type of poisonous cockroach bait
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire
卵天狗茸[たまごてんぐたけ;タマゴテングタケ, tamagotengutake ; tamagotengutake] (n) (uk) death cap (species of poisonous mushroom, Amanita phalloides); death cup
天狗茸[てんぐたけ;テングタケ, tengutake ; tengutake] (n) (uk) panther cap (species of poisonous mushroom, Amanita pantherina)
毒気[どくけ;どっけ;どっき, dokuke ; dokke ; dokki] (n,adj-no) (of a) poisonous nature; maliciousness; poisonous air
毒蜘蛛[どくぐも, dokugumo] (n) (1) poisonous spider; venomous spider; (2) (obs) (See 子守蜘蛛) wolf spider
笑い茸;笑い蕈;笑茸[わらいたけ;わらいだけ;ワライタケ;ワライダケ, waraitake ; waraidake ; waraitake ; waraidake] (n) (uk) Panaeolus papilionaceus (species of poisonous mushroom)
紅天狗茸[べにてんぐたけ;ベニテングタケ, benitengutake ; benitengutake] (n) (uk) fly agaric (species of poisonous mushroom, Amanita muscaria)
中毒性[ちゅうどくせい, chuudokusei] (adj-no,n) poisonous; toxic; addictive
毒々しい;毒毒しい[どくどくしい, dokudokushii] (adj-i) poisonous; venomous
縞蛇[しまへび, shimahebi] (n) pale-yellow snake (non-poisonous)
虎列剌茸[これらたけ;コレラタケ, koreratake ; koreratake] (n) (uk) Galerina fasciculata (poisonous mushroom)
虎河豚[とらふぐ, torafugu] (n) tiger globefish (poisonous fish, Takifugu rubripes)

poisonous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom FR: champignon vénéneux [m]
มีพิษ[adj.] (mī phit) EN: toxic ; poisonous FR: toxique ; vénéneux ; venimeux ; vireux
งูพิษ[n. exp.] (ngū phit) EN: venomous snake ; poisonous snake FR: serpent venimeux [m]
งูปลา[n. exp.] (ngū plā) EN: poisonous water snake FR:
พิษ[adj.] (phit) EN: toxic ; poisonous ; malignancy ; harm FR: toxique ; vénéneux
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaē) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful FR:
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad ; toxic FR: mauvais pour la santé
สารพิษ[n. exp.] (sān phit) EN: toxin ; poisonous substance ; toxic substance ; poison FR: substance nocive [f] ; substance toxique [f] ; produit toxique [m] ; poison [m]
วิษธร[n.] (wisathøn) EN: venomous snake ; poisonous snake FR: serpent venimeux [m]
เหรา[n.] (hērā) EN: [poisonous variety of the horseshoe crab] FR:

poisonous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
giftig {adj} | giftiger | am giftigstenpoisonous | more poisonous | most poisonous
Giftigkeit {f}poisonousness
Giftpflanze {f}poisonous plant
Giftschlange {f}poisonous snake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poisonous
Back to top