ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

importune

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *importune*, -importune-

importune ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
importune (vt.) เซ้าซี้ See also: รบเร้า Syn. beg, entreat, urge
English-Thai: HOPE Dictionary
importune(อิมพอร์ทูน') vt. รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน. -vt. รบเร้าไม่หยุด, เรียกร้องไม่หยุด, See also: importunely adv. importuner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
importune(vt) คะยั้นคะยอ,รบเร้า,เรียกร้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเซ้ากระซี้ (v.) importune See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester Syn. รบเร้า, เซ้าซี้
เซ้าซี้ (v.) importune See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester Syn. รบเร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will make no promise of the kind, and I beg you not to importune me any further on the subject.ฉันจะไม่สัญญาอะไรทั้งนั้น ฉันขอร้องให้คุณอย่ามารบเร้าฉันถึงเรื่องนี้อีกต่อไป

importune ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
กระเซ้ากระซี้[v.] (krasaokrasī) EN: importune FR:
รบเร้า[v.] (roprao) EN: Importune ; press ; pester FR: importuner ; presser ; insister
เซ้าซี้[v.] (saosī) EN: importune ; implore ; bother ; pester ; insist FR: insister ; harceler ; importuner
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
ทำให้รำคาญ[v. exp.] (thamhai ram) EN: annoy ; pester ; disturb FR: ennuyer ; importuner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า importune
Back to top